Quiz uke 1 -de la haugerud Flashcards Preview

Lauritz Morten/ diverse > Quiz uke 1 -de la haugerud > Flashcards

Flashcards in Quiz uke 1 -de la haugerud Deck (56):
1

Hva er genetisk veiledning?

Samtale om genetisk testing og genetikk, som oftest med fastlegen i første linje

2

Hvor i Norge kan man utdanne seg til tittelen gentisk veileder?

Bergen - eneste mulighet foreløpig

3

Er medisinsk genetikk en medisinsk spesialitet?

Ja

4

Nevn noen etiske aspekter ved genetisk veiledning

konsekvenser for:
barn,
foreldre
familiemedlemmer,
behandling
livskvalitet

5

Virker glutamat eksitatorisk eller inhibitorisk?

eksitatorisk

6

Virker GABA eksitatorisk eller inhibitorisk?

inhibitorisk

7

Hvilke reseptorer viker glutamat på?

ionotrope, ampa, nmda --> ionekanalaer: na+ ca2+

8

Hvordan virker legemiddelet Menantin?

antagonistisk på NMDA reseptor. Brukes i demensbehandling

9

Hvordan virker benzodiazepiner?

øker effekten av endogent GABA --> virker altså inhibi i CNS. Senker angst, søvnløshet. Brukes for epilepsi, anestesi, muskelrelax.

10

hva står BIO for i samtalemodelen til Finset?

vet da faen

11

Hvordan kan en patolog avgjøre om kulen man sender inn er et malingt melanom?

Immunhistokjemi og mikroskopi. pigmentfylte, store celler..

12

Hvordan kan patologen avgjøre raskt om det er snakk om en b-celleproliferasjon?

flowcytometri for f.x. CD19+celler

13

Nevn to signalproteiner det forsket mye på i onkologien nå, og der man har fått nye medikamenter

RAS og RAF. Mutasjoner til N-ras og Braf. Medikamenter hemmer signalveien via disse som er sykelig aktiv og gir celleproliferasjon. OBS noen pasienter er ikke n-ras eller b-raf positive, og vil ikke ha nytte av dette

14

Hva er en FNA i patologien?

Finnåslaspirasjon med evt cytologi, FNAC

15

HVa er forløpet til pyramidebanene?

Første motornevron har axon som går fra cortex gjennom capsula interna og uavbrutt ned til medulla oblongata, der den krysser over til motsatt side. Derfra descenderer nevronet til det danner synsape med 2. motornevron som går ut fra forhornet via en spinanerve og innerverer . en skjelettmuskel.

16

Hvilke andre baner modulerer det motoriske system?

(banen cortex → pons → cerebellum → thalamus → cortex. Banen cortex → putamen (inhibitorisk nevron) → globus pallidus (inhibitorisk nevron) → talamus (eksitatorisk nevron) → cortex. Banen cortex → pons → internevron (inhibitorisk) → 2.motornevron /Users/mikjelskurdal/Desktop/Screenshots/Skjermbilde 2015-08-24 kl. 20.07.18.png

17

Hva er ataksi?

forstyrrelser av muskelsammarbeidet i sammensatte bevegelser

18

hva er ataksi og hva er årsaken til det?

Ataksi, forstyrrelser av muskelsamarbeidet i sammensatte bevegelser. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme. Pasienten klarer f.eks. ikke å putte mat i munnen, og gangen blir ustø. Ataksi er et symptom ved forskjellige lidelser i lillehjernen (cerebellar ataksi), og ved lidelser i de nervestrengene som via ryggmargen fører impulser fra musklene til lillehjernen (sensorisk ataksi). Ved sensorisk ataksi kan pasienten redusere ataksien ved hjelp av synet. MS, polynevropati og CP er vanlige årsaker til ataksi.

19

Hva er spastisitet?

økt muskeltonus, den sentrale hemmingen aver svekket eller opphevet, slik at en muskel står i spenn. Hos en med CP er det gjerne biceps brachii og håndleddsbøyerne som er kontrahert, hos en med u.ex.affeksjon er gjerne quadriceps og triceps surae kontrahert

20

Hva er chorea? og nevn en sykdom der det er svært vanlig fenomen

Ufrivillige bevegelser, Huntingtons sykdom ( setedalsrykkja, først oppdaget/beskrevet av den norske legen johan christian lund) BG er affisert ( inhibi nevroner er skadet --> manglende inhi gir ufrivillige bevegelser

21

Hva er typiske tegn ved perifere nerveskader?

Grav atrofi, nedsatt eller utslukket refleks, slappe muskeler. Med elle ruten nerverotsaffeksjon og smerte som kan fremprovoseres ved stillinger)

22

Hva er typiske tegn ved sentrale nerveskader?

Hyperrefleksi eller spastisitet, mindre grad av atrofi, invertert bambinske, økt muskeltonus

23

Hvordan kan du teste lillehjernefunksjon?

Gjør koordiansjonsøvelser med lukkede øyne, f.x. finger -nesteprøve, eller finger-nese-finger prøve

24

Hva er akinesi?

vansker med å igangsette bevegelser. Feil i de motoriske baner som er ansvarlige for dette. F.eks parkinson

25

Hva menes med hanske-strømpe-bilde? Hvem går fjerne dette?

Nedsatt følelse i hender og føtter hos pasienter med polynevropati ( DM og b-12 mangel hos alkiser, hypotyrose..++

26

nevn ulike reseptorer som ligger i huden og formidler ulike stimuli

meissner (berøring), ruffini (varme), merkel (fin berøring) pacini ( trykk, kiling, rask vibrasjon)

27

Hvilke ulike nervefribre har vi?

Aalfra, Abeta, Adelta, c

28

Hva heter nervefibrene som formidler smerte og temperatur?

Ad og C

29

Hvilke nervefibre formidler leddsans?

Aa

30

Hvilke reseptor for temp reagerer også på mentol?

TRPM-8

31

Hva er tegnene på mastoiditt?

de 5 kardinalsymptomene og utstående øre.

32

Skal en peritonsillær abscess dreneres? Må den henvises til spesialist?

..

33

Hvordan deler vi inn trommehinnens overflate ved otoskopi?

4 kvadranter.

34

Hvor finner du par flaccida?

i øvre del av avre to kvadranter

35

Hva er et cholsteatom?

Innvekst av keratiniserte epitelceller. Kan gi bendestruksjon og varig døvhet. Kan også vokse inn i de indre øret..

36

Hva er tegnene på en sekretorisk otitt ved otoskopi?

bulende, tykk trommehinne med tydelige kartegninger og sekresjon inn i meatus acu ext..

37

skal en sekretorisk otitt sendes til spes?

hvis den har vart med enn 3 mnd

38

NÅr skal man henvise folk med heshet til spes?

>3 uker varighet

39

Hvorfor kan man av og til utløse hosterefleks ved otoskopi?

pga n.vagus innerverer mea acu ext. sensorisk., kan dermes oppfattes som irritasojn av pharynx sentralt

40

Hvilke to arterielle plexi finner iv i nesten?

Kiesselbach og Woodruff.. SIste kan være alvorlige og innæreree tamponering for å stoppe blødninger. spes. farlig hos antikoagulerte.

41

NÅr bør en brukket neste reponeres?

Etter noen få dager, når akutt hevelse har gått ned og under lokalanestesi, gjøres på ØNH-avd.

42

Hvordan benevnes de ulike tennene hos et voksen invivid mtp posisjon og nummerering?

4 kvadranter som går ”med klokka” i kronologisk rekkefølge: 1-4, der 1 er pasientens høyre halvdel av tennene i overkjeven, 2 er venstre halvdel i samme kjeve, 3 er venstre halvdel i underkjeven og 4 er høyre halvdel i underkjeven. Tennene nummereres i tillegg 1-8, der 1 er tannen som ligger nærmest sagittalplanet (mediale incisur) og 8 ligger mest lateralt (visdomstannen). 3-8 er f.eks visdomstannen i venstre underkjeve.

43

hvor mange melketenner har barn?

20

44

Dersom man skader n.facialis ved inngrep i mellomøret, hvilket utfall kan man da få i munnen?

smak, fremre 2/3 av tungen

45

15) Hvor ligger området vallecula?

gropen mellom tungebasis og epiglottis

46

16) Hvor ligger utførselsgangen til gl.parotis?

område tilsvarende 3.molar i overkjeven)

47

Hvor ligger utførselsgangen til gl. Sublingualis og submandibularis?

under tungen, ved basis av frenulum

48

Hva menes med intrinsisk tungemuskulatur?

muskulaturen som ikke har origo eller insertio i ben, men kun er opphengt i annet bløtvev

49

Hva menes med extrinsisk tungemuskulatur?

festet til benet vev. Genioglossys, hyoglossus, styloglossys (proc.styloideus), palatoglossus

50

19) Hvilke tre deler består farynx av?

naso, oro, hypo/laryngo

51

20) Hva menes med den Waldeyerske ring?

ansamling av lymfatisk vev rundt svelgåpningen; tonsillene, adenoiden(kan være stor og obstruerende hos barn), tungemandelen, tuba-mandlene. Består av tonsilla palantina, lingualis, tubale og adenoide ( falsk mandel)

52

Hva er fordelaktig for sirkulasjonssystemet ved at platysma kontraherer

økt venøs tilbakestrømming

53

Hvilke halsmuskler kan fjernes uten problemer?

SCM og muskelene i regio collum anterior.

54

Hvilke halsvener kan fjernes?

VJI, ensidig uten problem. etterhvert dobbeltsidig inntil det har kommet på plass nok anastomoser. tror jeg)

55

Nevn de muskler du kan for anstiktsmimikk

epicranius, zygomaticus major og minor, orbicularis oculi, orbicularis oris, depressor anguli oris. Innervert av n.facialis

56

Hvilken nerve innerverer både m.sternocleidomastoideus og trapezius?

11