Behandling Flashcards Preview

Lauritz Morten/ diverse > Behandling > Flashcards

Flashcards in Behandling Deck (25):
1

Behandling av epilepsi

Akutt: stesolid (Diazepam), frie luftveier, overvåkningAnfallsforebygging: ved to anfall, påvist underliggende årsak. Opptrapping, etterstrebe monoterapi, tenk admin.former- partielle: Karbazemid (tegretol)- generelle: valproat- sanere utløsende faktorerOBS: graviditet.Kirurgi sjeldent.

2

Behandling av Cluster-hodepine

Akutt: tegretolForebyggende: Verapemil (kalsiumblokker), lithium

3

Behandling av AIDP, Guillain Barre

Overvåkning, plasmaferese/immunglobuliner ,steroider, DVT-forebygging, respirasjonshjelpemidler (CPAP, respirator)

4

Behandling av myastenia gravis

Dempe inflammasjon: steroider, immunsupressivaAcetylkolinesterasehemmere: mestinon (pyridostigmin)Tymektomi

5

Behandling av allergisk rhinitt

Sanere allergenerMild: Lokale eller systemiske antihistaminer, særlig hvis nesetetthet ikke er uttalt.Moderat: Lokale glukokortikoider, evt. systemisk antihistaminer i tillegg. Alvorlig: Nasale glukokortikoider, lokale/systemiske antihistaminer. Systemiske glukokortikoider sjeldent, kun kortvarig.Hyposensibilisering.Samtidige øyesymptomer: antihistaminer, avt. antiallergika, lokalt.

6

Behandling av akutt sinusitt

Symptomatisk: ved milde/kortvarige plager. Smertestillende og slimavsvellende.Antibiotika: ved uttalte plager, nedsatt AT, feber og varighet over 1 uke. Fenoksymetylpenicillin, Apocillin.

7

Behandling av akutt otitis medai

Symptomatisk: smertestillende, slimavsvellendeAntibiotika: barn under 1 år, ørebarn, høy feber, mistanke om komplikasjoner, perforasjon med sekresjon over 2 dager. Ofte vente-å-se-resept. Fenoksymetylpenicillin.Kontroll etter 6-8 uker!

8

Når er du et ørebarn?

Mer enn 3 AOM på 6 mnd, eller 4 på et år.

9

Behandling av sekretorisk otitt?

Avvente i 3 mnd, henvise til ØNH etter 3 mnd for å vurdere ventilasjonsrør.

10

Behandling av tonsilitt.

Lette symtpomer: smertestillende, kontakt hvis ikke bedring etter 3 dager.Alvorlig, mistanke om GAS (Centuron-krit) og alvorlig tilstand: Fenoksymetylpenicillin.

11

Når tonsillektomi?

over 3 pr år i 2 år1 peritonsillær abscess (kald fase)Tonsillehypertrofi med symptomer: obstruksjon, snorking, apnoe, FTT (barn)Andre tonsillittkomplikasjoenr.

12

Behandling av akutt spyttkjertelbetennelse

AB som virker på gule stafylokokker. Væskehydrering, behov for fjerning av stein?

13

Behandling av kronisk spyttkjertebetennelse?

AB i aktutfase utrede stein, fjerne stein, fjerne kjertel.

14

Behandling av dakrycystitt

Klemme ut puss, lokale AB-dråper, evt drenering av abcsess.

15

Behandling av orbitaflegmone/postseptal cellulitt

Øhjelp, bredspektret AB evt. drenasje/evakuering. Prøvetaking.

16

Behandling av hordeolum, sti

AB-salve, evt. dråper. Systemisk og drenasje ved alvorlige tilfeller.

17

Behandling av blefaritt

Fjerne skorper med varme kompresser, hydrokortisonsalve, systemisk AB ved infeksjon av gule stafylokokker.

18

Behandling av konjunktivitt

Ofte selvbegrensende, smitteregime og hyppig vask. AB-dråper/salve ved uttalte problemer.

19

Behandling av bakt. keratitt

Hyppig AB-drypping og salve om natten. Systemisk ved korneperforasjon.

20

Behandling av herpes simplex-keratitt

Aciklovir-salve. Systemisk som forebyggende?

21

Behandling av adenoviruskeratokonjunktivitt?

Symptomatisk, smitteregime. Evt. kombo med glukokortikoider og kloramfenikol som lidnrer og hemmer superinfeksjon.

22

Behandling av herpes zooster-keratitt

Systemsik antivirale, samt lokale. AB-dråper ved mistanke om superinfeksjon.

23

Behandling av episkleritt

Milde former går over, evt. NAIDS-dråper, eller steroidedråper.

24

Behandling av skleritt

Ofte behov for systemiske steroider, cytostatika

25

Behandling av iridosyklitt

Kortisondråper hurtig + dilatasjon (atropin). Systemisk ved behov.