R&O tbv L3 Flashcards Preview

Overeenkomstenrecht > R&O tbv L3 > Flashcards

Flashcards in R&O tbv L3 Deck (16)
Loading flashcards...
1

Hoe komt een overeenkomst tot stand?

Het tot stand komen van overeenkomsten geschiedt door aanbod en aanvaarding

2

Wat is de precontractuele fase?

De precontractuele fase begint met een initiatief om in onderhandeling te treden. Soms is er alleen sprake van een uitnodiging om in onderhandeling te treden. 

3

Vormen van/bij aanbod?

Wederpartij hoeft alleen nog maar ja te zeggen (aanvaarding)

4

Wat is een aanbod?

Aanbod

5

Omschrijf de kenmerken van aanvaarding?

Daarnaast is de aanvaarding nodig. De aanvaarding kan in beginsel in iedere vorm geschieden (tenzij vormvereiste), moet worden gericht tot de aanbieder en inhoudelijk overeenstemmen met het aanbod dat nog geldig is en tot de wederpartij is gericht.

Aanvaarding bij rechtshandeling om niet levert de wederpartij altijd voordeel op (bijvoorbeeld door schenking, kwijtschelding).

Te late aanvaarding is in beginsel niet geldig; uitzondering: aanbieder deelt onverwijld mede aan de wederpartij dat hij een te late aanvaarding toch als geldig beschouwt, art. 6:223 lid 1 BW.

Battle of forms zijn de algemene voorwaarden waarnaar het aanbod verwijst, prevaleren boven die van de aanvaarding, tenzij bij de aanvaarding de toepasselijkheid van die voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen art. 6:225 BW. 

Knock out doctrine: gaat ervan uit dat zover beide stes van voorwaarden elkaar tegenspreken zij buiten toepassing blijven, waarna aldus de ontstane leemte door bepalingen van aanvullend recht en verder aan de hand van eisen van redelijkheid en billijkheid wordt opgevuld. De laatste opvatting lijkt het meest in overeenstemming met de in de vorige alinea bedoelde dagelijkse praktijk. Het geldende nederlands recht luidt echter anders.

6

Omschrijf de pre-contractuele fase?

De precontractuele fase; de inhoud in deze fase is relevant ingeval het overleg wordt afgebroken.

Deze fase wordt geregeerd door de eisen van de redelijkheid en billijkheid art. 6:248 BW en het arrest Baris/Reizenkamp.

Begin precontractuele fase: aanbod of zelfs uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Einde precontractuele fase: partijen gaan overeenkomst aan, of beëindigen de onderhandelingen zonder het sluiten van een overeenkomst. 

7

Noem regels van electronisch contracteren?

  • Voordat een overeenkomst langs electronische weg tot stand komt, moet de dienstverlener duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige informatie verstrekken over de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en de handelingen die daarvoor noodzakelijk zijn (art 6: 227b lid 1 sub a) Doet hij dat niet dan bestaat tbv de wederpartij een vernietigingsgrond, versterkt met een bewijsvermoeden tav het causaal verband tussen het gebrek in de verstrekte informatie en de totstandkoming van de overeenkomst. 
  • de dienstverlener moet belangrijke gegevens omtrent zijn persoon, onder meer zijn identiteit, adres van vestiging, rechtstreeks en permanent toegankelijk maken (art 3:15d) Van overheidswege wordt daarop controle uitgeoefend.
  • de wederpartij moet van door haar niet gewilde handelingen (bv agv niet bedoelde muisklik) op de hoogte kunnen raken en moet deze kunnen herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt (art 6:227c lid 1) en de dienstverlener moet haar daarvoor op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze informeren (6:227b lid 1 sub c) Schiet de dienstverlener in deze verplichtingen tekort, dan geldt ook hier een vernietigingsgrond tbv de wederpartij, eveneens met een bewijsvermoeden (art 6: 227c lid 5 resp 6:227b lid 4)
  • De wederpartij moet de voorwaarden van de overeenkomst - afgezien van eventueel toepasselijke algemene voorwaarden - kunnen opslaan, zodat zij later voor raadpleging beschikbaar zijn. Wordt aan dit voorschrift niet voldaan, dan kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden (6:227b lid 5)
  • Een door de wederpartij gedane aanvaarding moet door de aanbieder zo spoedig mogelijk worden bevestigd. Hetzelfde geldt voor een door de wederpartij gedaan aanbod, in reactie op een uitnodiging van de dienstverlener om in onderhandeling te treden. Zolang de aanvaarding niet is bevestigd, kan de wederpartij die overeenkomst ontbinden en een aanbaod dat niet tijdig wordt bevestigd, geldt als verworpen. (6:227c lid 2)

8

Omschrijf arrest Hofland - Hennis (1981)

Huis te koop in woninggids

Of sprake is van een aanbod is een vraag van uitleg. ic formuleerde de HR een uitlegregel voor de advertentie waarin een individueel bepaalde zaak voor een bepaalde prijs wordt aangeboden: een dergelijke advertentie leent er zich in beginsel niet toe om door eventuele gegadigden anders te worden opgevat dan als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, waarbij niet alleen prijs en evventuele verdere voorwaarden van de koop (bv opleveringstermijn), maar ook de persoon van de gegadigde van belang kunnen zijn.

9

Omschrijf arrest Baris - Riezekamp (1957)

Precontractuele fase bij koop en verkoop van een bedrijf tot het fabriceren van rijwielhulpmotoren. Partijen die in onderhandeling treden, komen tot elkaar te staan in een bijzondere, door de geode trouw (redelijkheid en billijkheid) beheerste verhouding. Zij moeten hun gedrag mede laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij.

10

Omschrijf arrest VSH - Shell (1987)?

Onderhandelende partijen zijn verplicht hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen. Ieder van hen is vrij de onderhandelingen af te breken, tenzij dit ogv gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het totstandkomen van een overeenkomst of ivm de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn.

11

Omschrijf arrest Vogelaar - Skill (1991)?

Oprichting wielerploeg

Ook indien partijen, anders dan door onderhandelingen betrokken zijn bij het voorbereiden van een tussen hen te sluiten overeenkomst, moet voor de vraag of het afbreken van die voorbereidingen tegenover de wederpartij onaanvaardbaar is, in het algemeen dezelfde maatstaf worden aangelegd als in het geval van afgebroken contractsonderhandelingen.Voor de onaanvaardbaarheid van het staken van de voorbereiding voor sluiting van een overeenkomst, is in het algemeen niet van belang of beide partijen mochten vertrouwen dat de overeenkomst tot stand zou komen, maar slechts of daarop mocht worden vertrouwd door de wederpartij van degene die het totstandkomen van de overeenkomst verhindert.

12

Omschrijf arrest De Ruiterij - MBO/Ruiters (1996)?

Bouw hotel Maastricht

Het gerechtvaardigd vertrouwen bij de onderhandelingspartner brengt niet onder alle omstandigheden mee dat het afbreken van onderhandelingen onaanvaardbaar is. Van belang is mede in hoeverre de afbrekende partij aan het ontstaan van het vertrouwen heeft bijgedragen (heeft zij hoop op een overeenkomst onnodig gevoed?). Bovendien spelen, behalve het belang van de wederpartij om in haar vertrouwen niet te worden beschaamd, ook de gerechtvaardigde belangen van de afbrekende partij een rol. bv ivm een gedurende de onderhandelingen ingetreden wijziging van de omstandigheden.

13

Omschrijf arrest Poortvliet - Zeebeleg (1994)?

Totstandkoming overeenkomst 3:37 lid 1 jo 6:224

Ontvangsttheorie

Aanbod van Z dat voor tijdstip X moet worden aanvaard. Omdat Z op het opgegeven telefoonnummer niet opneemt, zendt koper P een fax die na tijdstip X aanbieder Z bereikt. De HR stelt dat de aanvaarding tijdig is gedaan en er dus een overeenkomst tot stand is gekomen.

14

Omschrijf arrest van Rhee - ING bank (1998)?

Met betrekking tot aangetekende breven geldt dat de afzender moet bewijzen dat hij de brief aangetekend en naar het juiste adres heeft verzonden, en bovendien aannemelijk dient te maken dat de brief tijdig aan geaddresseerde is aangeboden op de wijze die daartoe ter plaatse van bestemming is voorgeschreven.

15

Omschrijf arrest Plas - Valburg (1982)?

 Bouw van een zwembad

Uit het arrest volgt dat de vrijheid om niet te contracteren en de onderhandelingen af te breken onder omstandigheden beperkt kan worden. Men onderscheid drie fasen tijdens de onderhandelingen:

  1. Partijen zijn vrij om de onderhandelingen af te breken zonder dat zij over en weer gehouden zijn tot het betalen van schadevergoeding
  2. Afbreken van de onderhandelingen mag, maar de afbrekende partij dient de gemaakte onkosten van de wederpartij geheel/gedeeltelijk te vergoeden. Grondslag van deze vordering is strijd met de redelijkheid en billijkheid (6: 248 lid 2)
  3. Partijen zijn niet meer vrij om de onderhandelingen af te breken. Deze uitzondering op de hoofdregel dat men vrij is om de onderhandelingen af te breken, neemt de HR o.a. aan wanneer de wederpartij mocht vertrouwen dat in ieder geval enigerlei contract uit de onderhandelingen mocht resulteren. De wederpartij kan in rechte vorderen dat de onderhandelingen (op constructieve wijze) worden voortgezet. In plaats daarvan kan ook schadevergoeding worden gevorderd. Behalve de gemaakte kosten (negatief contractsbelang) ook de gederfde winst ( positief contractsbelang).

16

Omschrijf arrest CBB - JPO Projecten (2005)?

De maatstaf voor de beoordeling van de schadevergoedingsplicht bij afgebroken onderhandelingen is " streng en noopt tot terughoudendheid". Ieder van de onderhandelende partijen - die verplicht zijn hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen - is vrij om de onderhandelingen af te breken tenzij dit ogv het gerechtvraadigd vertrouwen van de wederpartij in het totstandkomen van de overeenkomst of ivm andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn. Daarbij dient rekening te worden met de mate waarin en de wijze waarop de partij die de onderhandelingen afbreekt tot het ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen en met de gerechtvaardigde belangen van deze partij. Hierbij kan ook van belang zijn of zich in de loop van de onderhandelingen onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan terwijl, in het geval onderhandelingen ondanks gewijzigde omstandigheden over een lange tijd worden voortgezet, wat betreft dit vertrouwen doorslaggevend is hoe daaromtrent ten slotte op het moment van afbreken van de onderhandelingen moet worden geoordeeld tegen de achtergrond van het gehele verloop van de onderhandelingen.

Decks in Overeenkomstenrecht Class (63):