Section 11A Greek to English Flashcards Preview

Reading Greek: Text part 3, Sections 11- > Section 11A Greek to English > Flashcards

Flashcards in Section 11A Greek to English Deck (62):
1

ἀγορεύω

speak (in the assembly), proclaim

2

ἀγρός, ὁ

field, country(side)

3

ἀθάνατος, ον

immortal

4

ἀποβλέπω

look steadfastly at (and away from everything else)

5

ἥκω

come, have come

6

θορυβέω

make a disturbance, din

7

κάτω

below

8

κηρῡ́ττω

announce, proclaim

9

ὅπως

how? (answer to πῶς;); how (in indirect questions)

10

παρέρχομαι (παρελθ- )

come forward, pass by, go by

11

πρύτανις, πρυτάνεως, ὁ

prytanis (member of the βουλή committee in currently in charge of public affairs)

12

σιγάω

be quiet

13

(Dikaiopolis has come to the Assembly on the Pnyx, determined to make peace; he is surprised to find nobody there.) ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ ἀλλὰ τί τοῦτο;

DIKAIOPOLIS “But what’s this?”

14

οἶδα γὰρ ὅτι κυρία ἐκκλησιά γενήσεσθαι μέλλει τήμερον.

“For I know that a sovereign assembly is going to be held today.”

15

ἀλλ’ ἐρῆμος ἡ Πνὺξ αὑτηί. (looks down into the agora).

“But the Pynx here is empty.”

16

οἱ δὲ ἐν τῇ ἀγορᾷ, πρὸς ἀλλήλους διαλεγόμενοι, ἄνω καὶ κάτω τὸ σχοινίον φεύγουσιν.

“The men in the agora are talking to each other as they run from the rope all over the place.”

17

ὀψὲ δὲ οἱ πρυτάνεις ἥξουσιν, εὖ οἷδα.

“The prytaneis will come in late, I know it well.”

18

ἀλλ’ ὅπως εἰρήνη ἔσται, φροτίζει οὐδείς, ...

“But nobody thinks how peace will happen ...

19

... ἐγὼ δ’ ἀεὶ πρῶτος εἰς τὴν ἐκκλησίαν εἰσιὼν καθίζω, ...

... but I always come into the assembly and sit down first, ...

20

... καὶ μόνος ὤν, ἀποβλέπω εἰς τὸν ἀγρόν, εἰρήνην φιλῶν, μισῶν μὲν ἄστυ, τὸν δ’ ἐμὸν δῆμον ποθῶν.

... and on my own I look out to the country, loving peace but hating the city and longing for my own deme.”

21

(he pauses, and looks at the entrance) ἀλλ’ οἱ πρυτάνεις γὰρ οὑτοιὶ ὀψὲ ἥκουσι.

“But here are the prytaneis coming in late.”

22

τοῦτ’ ἐκεῖνο ὃ ἐγὼ ἔλεγον.

“This is precisely what I was saying.”

23

(Proceedings begin; the herald invites speakers) ΚΗΡΥΞ (κηρύττει)

HERALD (He makes a proclamation.)

24

πάριτ’ εἰς τὸ πρόσθεν.

“Come forward to the front.”

25

πάριτ’ ἐντὸς τοῦ καθάρματος.

”Come forward inside the purified place.”

26

(παρέρχονται εἰς τὸ πρόσθεν πάντες οἱ παρόντες.)

(All those present come forward to the front.)

27

(παρελθόντων δὲ πάντων, ἐξαίφνης τὸν κήρυκα προσαγορεύει τις, Ἀμφίθεος ὀνόματι.)

(When all have come forward, suddenly someone called Amphitheos addresses the herald.)

28

ΑΜΦΙΘΕΟΣ (anxiously) ἤδη τις εἶπε;

AMPHITHEOS “Has anyone spoken yet?”

29

(ὁ μὲν Αμφίθεος μένει, ὁ δὲ κῆρυξ οὐκ ἀποκρίνεται.)

(Amphitheos waits, but the herald doesn’t answer.)

30

(μένοντος δ’ Ἀμφιθέου, κηρύττει ἔτι.)

(As Amphitheos waits he continues his proclamation.)

31

ΚΥΡΥΞ τίς ἀγορεύειν βούλεται;

HER. “Who wishes to speak?”

32

ΑΜΦΙ. (αὖθις τὸν κήρυκα προσαγορεύει)

AMP. (Again he addresses the herald).

33

ἐγώ.

“I do”

34

ΚΥΡΥΧ τίς ὤν;

HER. “Who are you?”

35

ΑΜΦΙ. Ἀμφίθεος.

AMP. “Amphitheos.”

36

ΚΥΡΥΧ οὐκ ἄνθρωπος;

HER. “Not a man?”

37

ΑΜΦΙ. οὔκ, ἀλλὰ ἀθάνατος, ὃν ἐκέλευσαν οἱ θεοὶ σπονδὰς ποιῆσαι πρὸς Λακεδαιμονίους.

AMP. “No, but an immortal whom the gods have ordered to make a treaty with the Spartans.”

38

ἀλλ’ ἀθανάτῳ ὄντι, ὦνδρες, ἐφόδια οὐκ ἔστι μοι ἃ δεῖ.

“But since I’m an immortal, gentlemen, I don’t have the traveling expenses which I need.”

39

οὑ γὰρ διδόασιν οἱ πρυτάνεις.

“For the prytaneis don’t give them to me.”

40

ἐλπίζω οὖν δέξεσθαι τὰ ἐφόδια —

“So I hope to receive the travelling expenses...”

41

ΡΗΤΩΡ ΤΙΣ εὖ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι εὔνους εἰμὶ τῷ πλήθει.

A SPEAKER “Know well, Athenians, that I am well disposed to the people.”

42

μὴ οὖν ἀκούετε τούτου, εἰ μὴ περὶ πολέμος λέγοντος.

“So don’t listen to this man unless he speaks about the war.”

43

(ἐπαινοῦσι καὶ θορυβοῦσιν οἱ Ἀθηναῖοι.)

(The Athenians praise this and raise a clamor.)

44

ΚΥΡΥΞ οἱ τοξόται.

HER. “Archers!”

45

(εἰσελθόντες οἱ τοξόται τὸν Ἀμφίθεον ἀπάγουσιν.)

(The archers come in and lead off Amphitheos.)

46

(ἀπαγόντων δὲ αὐτῶν, ὀργίζεται Δικαιόπολις.)

(As they are leading him off, Dikaiopolis becomes angry.)

47

ΔΙΚ. ὧνδρες πρυτάνεις, ἀδικεῖτε τὴν ἐκκλησίαν, τὸν ἄνδρα ἀπάγοντες ὅστις ἡμῖν ἔμελλε σπονδὰς ποιήσειν.

DIK. “Prytaneis, you wrong the assembly by leading off the man who was going to make a treaty for us.”

48

ΚΗΡΥΞ κάθιζε, σίγα.

HER. “Shut up and sit down.”

49

ΔΙΚ. μὰ τὸν Ἀπόλλω, ἐγὼ μὲν οὔ, ἀλλὰ περὶ εἰρήνης χρηματίσατε.

DIK. “By Apollo, I won’t, but you do business about peace.”

50

ΚΗΡΥΞ οἱ πρέσβεις οἱ παρὰ βασιλέως.

HER. “The ambassadors from the king.”

51

ἀγορεύω

speak (in the assembly), proclaim

52

ἀγρός, ὁ

field, country(side)

53

ἀθάνατος, ον

immortal

54

ἀποβλέπω

look steadfastly at (and away from everything else)

55

ἥκω

come, have come

56

θορυβέω

make a disturbance, din

57

κάτω

below

58

κηρῡ́ττω

announce, proclaim

59

ὅπως

how? (answer to πῶς;); how (in indirect questions)

60

παρέρχομαι (παρελθ- )

come forward, pass by, go by

61

πρύτανις, πρυτάνεως, ὁ

prytanis (member of the βουλή committee in currently in charge of public affairs)

62

σιγάω

be quiet