Section 11B English to Greek Flashcards Preview

Reading Greek: Text part 3, Sections 11- > Section 11B English to Greek > Flashcards

Flashcards in Section 11B English to Greek Deck (67):
1

unwilling, unwillingly

ἄκων, ἄκουσα, ἆκον

2

without (+ gen.)

ἄνευ (+ gen.)

3

kill, ruin, destroy; (in passive) be killed, etc.

ἀπόλλυμι (ἀπολες-, ἀπολ-)

4

drachma (a coin)

δραχμή, ἡ

5

very well then!

εἶεν

6

well-disposed

εὔνους, ουν

7

neither ... nor

μήτε ... μήτε

8

traveller

ὁδοιπόρος, ὁ

9

road, way

ὁδός, ἡ

10

be killed, die, perish (aorist ὠλόμην)

ὄλλυμι, (ὀλεσα-, ὀλ- )

11

as much as, as many as

ὅσος, η, ον

12

make war

πολεμέω

13

trireme

τριήρης, ἡ

14

be used to, love; kiss

φιλέω

15

do business

χρηματίζω

16

DIKAIOPOLIS “Death to all the the Athenians who praise and obey what the prytaneis say, ...

ΔΙΚ. ὄλοιντο πάντες Ἀθηναῖοι ὅσοι ἐπαινοῦσί τε καὶ πείθονται οἷς λέγουσιν οἱ πρυτάνεις ...

17

“... and the worst death to all those speakers who flatter the people and always deceive them.”

... κάκιστα δ’ ἀπόλοιντο οι ῥήτορες οἳ τὸν δῆμον θωπεύουσι καὶ ἐξαπατῶσιν ἀεί.

18

“For what do we farmers not suffer at their hands?”

τί γὰρ οὐ πάσχομεν ἡμεῖς οἱ γεωργοὶ ὑπ’ αὐτῶν;

19

“For we are always being deceived and wronged and ruined by them.”

ἀεὶ γὰρ ὑπ’ αὐτῶν ἐξαπατώμεθα καὶ ἀδικούμεθα καὶ ὀπολλύμεθα.

20

“But what can we do (what is it possible for us to do) when we are always being wronged and ruined by them in this way?”

ἀλλὰ τί ἔξεστιν ἡμῖν ποιεῖν, οὕτως ἀεὶ ὑπ’ αὐτῶν ἀδικουμένοις;

21

“For the people seem to to enjoy being persuaded by the speakers and being flattered and cheated and ruined by their words.”

ὁ γὰρ δῆμος δοκεῖ γ’ ἥδεσθαι πειθόμενος ὑπὸ τῶν ῥητόρων, καὶ τοῖς λόγοις αὐτῶν θωπευόμενος καὶ ἐξαπατώμενος καὶ διαφθειρόμονος.

22

“For always honored by the people is the man who says ...

ἀεὶ γὰρ τιμᾶται ἀπὸ τοῦ δήμου ὁ λέγων ὅτι ...

23

“‘I am well disposed to the crowd’ ...

“εὔνους εἰμὶ τῷ πλήθει”

24

... but the man who gives good advice is never honored by them”

οὐδέποτε τιμᾶται ὁ χρηστὸς ὁ τὰ χρηστὰ συμβουλεύων.

25

“But perhaps someone may say, ...

ἴσως δὲ ἂν φαίη τις ...

26

“‘So what?’”

“τί οὖν;”

27

“‘The people are free and rule themselves (intensive, not reflexive) and are not ruled by any other.’”

“ἐλεύθερός γ’ ὁ δῆμος καὶ αὐτὸς ἄρχει, καὶ ὑπ’ οὐδενὸς ἄλλου ἄρχεται.”

28

“‘If they want to be deceived and persuaded and flattered by the speakers, so be it.’”

“εἰ δὲ τυγχάνει βουλόμενος ὑπὸ τῶν ῥητόρων ἐξαπατᾶσθαι καὶ πείθεσθαι καὶ θωπεύεσθαι, ἔστω.”

29

“But I answer, ...

ἐγὼ δ’ ἀποκρίνομαι, ...

30

“‘And yet the sailors have power in the assembly ...

“καίτοι οἱ μὲν ναῦται κρατοῦσιν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ...

31

... while the farmers are forced against their will to live in the city ...

... οἱ δὲ γεωργοὶ ἄκοντες ἀναγκάζονται οἰκεῖν ἐν τῷ ἄστει, ...

32

... being destroyed by the way they live, their lack of provisions and the plague.’”

ἀπολλύμενοι τῇ οἰκήσει καὶ τῇ ἀπορίᾳ καὶ τῇ νόσῳ.”

33

“Perhaps this man might answer ...

ἴσως δὲ ἀποκρίναιτ’ ἃν οὗτος ...

34

“‘But aren’t you free?’”

“σὺ δὲ ἐλεύθερος ὢν οὐ τυγχάνεις;”

35

“‘So don’t worry at all, either about the people nor the speakers or the war or the written or unwritten laws.’”

“μὴ οὖν φρόντιζε μηδέν, μήτε τοῦ δήμου μήτε τῶν ῥητόρων μήτε τοῦ πολέμου μήτε τῶν νόμων ἢ γεγραμμένων ἢ αγράφων.”

36

“‘For in this city nobody is ever forced by anyone to do what he doesn’t want.’”

“ἐν γὰρ ταύτῃ τῇ πόλει οὐδεὶς ὑπ’ οὐδενὸς οὐδέποτε ἀναγκάζεται ποιεῖν ἃ μὴ ἐθέλει.”

37

“‘I consider utterly free the horses and the mules in the city, ...

“ἀτεχνῶς δὲ ἐλευθέρους ἡγοῦμαι τούς τε ἵππους καὶ τοὺς ἡμιόνους τοὺς ἐν τῇ πόλει, ...

38

... who as they go along the roads love to bump into travellers who don’t get out of their way.’”

... οἳ κατὰ τὰς ὁδοὺς πορευόμενοι ἐμβάλλειν φιλοῦσι τοῖς ὁδοιπόροις τοῖς μὴ ἐξισταμένοις.”

39

“All right then.”

εἶεν.

40

“Realizing that I am free and not being forced by anyone to do what I don’t want to, ...

γνοὺς οὖν ἐμαυτὸν ἐλεύθερόν γ’ ὄντα καὶ οὐκ άναγκαζόμενον ὑπ’ οὐδενὸς ποιεῖν ἃ μὴ ἐθέλω, ...

41

“... while the others are making war, ...

... τῶν ἄλλων πολεμούντων, ...

42

“... I myself shall not make war but shall live in peace.”

ἐγὼ αὐτὸς οὐ πολεμήσω, ἀλλ’ εἰρήνην ἄξω.

43

“Amphitheos, come here.”

Ἀμφίθεε, δεῦρ’ ἐλθέ·

44

“But please, where is Amphitheos?”

ἀλλ’ Ἀμφίθεός μοι ποῦ ἐστιν;

45

AMPHITHEOS “Here I am.”

ΑΜΦΙ. πάρειμι.

46

DIK. (Giving to Amphitheos eight drachmas.)

ΔΙΚ. (δοὺς τῷ Ἁμφιθέῳ ὀκτὼ δραχμάς.)

47

“You take these here eight drachmas and make a treaty with the Spartans for just me and my children.”

σὺ, ταυτασὶ λαβὼν ὀκτὼ δραχμὰς, σπονδὰς ποίησαι πρὸς Λακεδαιμονίους ἐμοὶ μόνῳ καὶ τοῖς παιδίοις.

48

(After Dikaiopolis has given him the traveling expenses, Amphitheos goes away.)

(τοῦ Δικαιοπόλεως δόντος τὰ ἐφόδια, ἀπέρχεται ὁ Ἀμφίθεος.)

49

“You deal with ambassadors, ...

(turns to the prytanies) ὑμεῖς δὲ πρεσβεύεσθε, ...

50

... then make judgements, ...

... ἔπειτα δὲ ἐκδικάζετε, ...

51

then do business about the war and about ways of raising money and about making laws and about allies and about triremes and about dockyards and about sacrifices.”

... ἔπειτα χρηματίζετε περὶ τοῦ πολέμου καὶ περὶ πόρου χρημάτων καὶ περὶ νόμων θέσεως καὶ περὶ συμμάχων καὶ περὶ τριήρων καὶ περὶ νεωρίων καὶ περὶ ἱερῶν.

52

“But the city needs neither triremes nor dockyards, if it is going to be happy, nor great numbers nor great size, without peace.”

ἀλλ’ οὔτε τριήρων οὔτε νεωρίων δεῖται ἡ πόλις, εἰ μέλλει εὐδαιμονήσειν, οὔτε πλήθους οὔτε μεγέθους, ἄνευ εἰρήνης.

53

unwilling, unwillingly

ἄκων, ἄκουσα, ἆκον

54

without (+ gen.)

ἄνευ (+ gen.)

55

kill, ruin, destroy; (in passive) be killed, etc.

ἀπόλλυμι (ἀπολες-, ἀπολ-)

56

drachma (a coin)

δραχμή, ἡ

57

very well then!

εἶεν

58

well-disposed

εὔνους, ουν

59

neither ... nor

μήτε ... μήτε

60

traveller

ὁδοιπόρος, ὁ

61

road, way

ὁδός, ἡ

62

be killed, die, perish (aorist ὠλόμην)

ὄλλυμι, (ὀλεσα-, ὀλ- ) (aorist ὠλόμην)

63

as much as, as many as

ὅσος, η, ον

64

make war

πολεμέω

65

trireme

τριήρης, ἡ

66

be used to, love; kiss

φιλέω

67

do business

χρηματίζω