Semiotikk Flashcards Preview

KOM114 > Semiotikk > Flashcards

Flashcards in Semiotikk Deck (24)
Loading flashcards...
1

Hva er tegn?

Noe som står for noe (eller noen) annet enn seg selv

2

Hva betyr ordet semiotikk?

Det kommer fra gresk og betyr tegn

3

Hva er alt vi kommuniserer en del av?

Et kodet system, et system vi bruker for å kommunisere. Det er fylt opp med ulike tegn, og dette er utgangspunktet for semiotikken

4

Hva menes med at tegn er meningsbærende?

Alle tegn har en mening eller får en mening i et kodet system

5

Hva er et språktegn?

Forbindelsen mellom muntlig (fonem) eller en skriftlig (bokstav) og en innholdskategori

6

Hvis vi tar sau som eksempel, hvordan fungerer sau som et tegn?

Det er ikke en konkret sau vi tenker på nødvendigvis, men koblingen mellom en type uttrykk og en type innhold. Sau referer til ideen sau

7

Hva betyr konvesjon?

enighet eller overenskomst. Språket norsk bygger på da konvensjoner, altså enigheter, blant norsktalende personer om en kobling mellom visse lyduttrykk og visse innholdskategorier

8

Hva er det semiotikken søker å gjøre?

Avdekke det ubevisste og konvensjonelle som ligger innebygd i all kommunikasjon -> de underliggende kulturelle kodene som bestemmer hvordan vi tolker språklige og ikke-språklige utsagn. Semiotikken er dermed opptatt av kollektiv mening gjennom kulturen

9

Med semiotikken i bakhodet, hvordan overføres budskapet fra sender til mottaker?

Gjennom koding og avkoding. Kommunikasjonen skapes gjennom kodingen og den fellesmeningen man har. Man finner samarbeidspunktet

10

Hva er kultur lik?

Et kodefellesskap = kultur

11

Hva er re-presentasjon?

Presentere igjen. Forflytter mening i tid og rom. Den kan bare være delvis, og derfor vil det være deler som ikke kan presenteres

12

Hva er denotasjon og konnotasjon?

Denotasjon: Den direkte forståelsen, grunnbetydningen
Konnotasjon: Den følelsesmessige forståelsen, kollektiv tilleggsbetydning, bygger på kulturell konvensjon

13

Hva er strukturell semiologi?

Utviklet av Ferdinand de Saussure. Ideen om at tegn referer både til et innhold og uttrykk. Vi har lydbilde, og konseptet som tegn er bygget opp av

14

I semiotikken, hva er egt sjanger?

Gripsrud peker på klasser av tekster. Hvilke typer tegn som kan kombineres hvordan. Man har en klassifikasjon basert på grunnlag av fellestrekk som innhold, uttrykk, oppbygging og funksjon

15

Hva slags tre ulike tegnuttrykk skiller Peirce som kan brukes til å representere et objekt på?

Ikon, indeks og symbol

16

Hva er ikon i Peirce sitt system?

Tegnet kan ligne på det det representerer, for eksempel et elgskilt eller et religiøst symbol

17

Hva er indeks i Peirce sitt system?

Basert på fysisk nærhet eller kontakt. Tegnet peker på referenten, det vil si indikerer hvor referenten er. Eksempel er en utstrakt pekefinger brukt til å peke på en sau eller å plassere seg ved en skranke for å vise at man vil kjøpe noe

18

Hva er Symbol i Peirce sitt system?

Symbolske tegn er basert på konvensjon. Disse tegnene er tilfeldige, altså de ligner ikke på det de representerer eller indikerer det de referer til, men vi har bestemt at de betyr noe gjennom konvensjon. Å nikke er for eksempel symbol

19

Hvor kommer de fleste symboler fra?

De har tidligere vært indeks eller ikon hvis vi ser på Peirce sitt system. Over tid har det blitt forenklet og blitt gjort til symbol

20

Hva er tekstuell kontekts?

Den omkringliggende teksten og andre samspill som skaper en kontekts for den visuelle biten

21

Hva er presupposisjoner?

Forhåndsantakelser til en tekst

22

Hva vil det si at en tekst er multimodal?

Den består av flere former for tekst. For eksempel en skriftlig tekst og et bilde som jobber sammen. Man kan også si at det er tekst satt sammen med ulike tegn

23

Hva er de tre overordnende tingene som gjør en tekst lettere forståelig?

1. Et relevant og kjent tema
2. En kjent sjanger
3. Inneholder passelig mengde bakgrunnsinformasjon
MEN: Det er andre objektive ting å se på som ordvalg, setningskonstruksjoner, tekstens struktur/oppbygging og graden av abstraksjon/konkretisering

24

Hva er de tre nivåene i forståelsesprosessen?

1. Komponentnivået: Avkode bokstaver og ord
2. Relasjonsnivået: Sette bokstaver og ord sammen til setninger og avsnitt
3. Helhetsnivået: Forstå tekstens budskap - og relatere det til tidligere kunnskap, holdninger osv.