Sjukdomar i njurar och urinvägar Flashcards Preview

Vård vid specifika sjukdomstillstånd 2 > Sjukdomar i njurar och urinvägar > Flashcards

Flashcards in Sjukdomar i njurar och urinvägar Deck (24):
1

Vad är Benign prostatahyperplasi?

BPH. Det är en godartad prostataförstoring. Prostatakörteln kan förstoras med åldern och gör att urinröret trycks ihop och urinen får svårt att passera. Orsaken är inte klarlagd.

2

Hur vanligt är det med Benign prostatahyperplasi?

Varannan man över 60 har prostataförstoring och 4 av 5 över 80.

3

Symtom på Benign prostatahyperplasi?

Urinvägsinfektion, svag urinstråle, behöver krysta för att tömma blåsan, känns som att blåsan inte blir helt tömd, avbrott när man kissar, kissar ofta, bråttom till toaletten, kissar på natten, urinläckage,
Långt gången prostataförstoring: totalstopp, stenar i urinen, blod i urinen, njurproblem.

4

Behandling av Benign prostatahyperplasi?

Man tar Alfareceptorblockerare-som gör att musklerna kring urinröret och prostatakörteln slappnar av.
Om det inte hjälper med endast Alfareceptorblockerare ger man 5-alfa-reduktashämmare - minskar prostatakörtelns storlek.
Vid mycket besvär kan prostatakörteln minskas genom operation.

5

Vad är Glomerulonefrit?

Njurinflammation. En inflammation i glomerulus. De tunna blodkärlen som renar blodet från restprodukter skadas och kan inte filtrera blodet. Det resulterar i blod och protein i urinen.
Inflammationen beror på en antigen-antikroppsreaktion, med leukocytinfiltration och celltillväxt i glomeruli.

6

Hur behandlas Glomerulonefrit?

Om orsakat av bakterie behandlas det med antibiotika.
Med vätskedrivande, blodtryckssänkande, kortisontabletter, om kortison inte hjälper ger man cytostatika (cellgifter), rekommenderat rökstopp och viktnedgång vid övervikt.
Om det inte behandlas kan njurarna till sist sluta fungera.

7

Symtom vid Glomerulonefrit?

Ödem i underben och fötter, urinen skummar (proneinuri, protein i urinen), hematuri (blod i urinen). Om behandling inte fås kan njurarna sluta fungera.

8

Vad är nedre urinvägssymtom (LUTS)?

Lower urinary tract symtoms. Ett samlingsbegrepp för nedre urinvägssymtom.

9

Vilka är symtomen för urinvägssymtom (LUTS)?

Delas in i två grupper: Lagringssymtom och tömningssymtom.
Lagringssymtom: täta miktioner ( tömningar) på dagen och/eller natten, kraftiga trängningar, inkontinens.
Tömningssymtom: startsvårigheter, svag stråle, avbrott i strålen, krystning, efterdropp, känsla av ofullständig tömning, totalstopp m.m.

10

Vad kan orsaka urinvägssymtom (LUTS)?

Benign prostatahyperplasi, överaktiv blåsa, blåscancer, prostatacancer, UVI, neurogen blåsrubbning, blåssten.

11

vad är Nefrotiskt syndrom?

Definitionen av neufrotiskt syndrom är en kombination av uttalad proneinuri, hypoalbuminemi, ödem och hyperlipidemi.

12

Vilka är symtomen för Nefrotiskt syndrom?

Protein i urinen, låga nivåer av albumin i blodet, vilket leder till ödem. Hög kolesterolhalt i blodet, kan leda till blodproppar, trötthet och andfåddhet.

13

Bakomliggande sjukdomar för Nefrotiskt syndrom?

Glomerulonefrit, diabetes, NSAID-preparat, tungmetaller.

14

Vad är Njursvikt (uremi)?

Det innebär att njurarna av någon orsak inte klarar av att rena blodet från restprodukter och överflödigt vatten, vilket kan leda till att skadliga ämnen och vatten stannar kvar i kroppen. Njurfunktionen sviktar.

15

Vad kan Njursvikt (uremi) bero på?

Kraftig vätskebrist eller att urinen har svårt att lämna njurarna av någon anledning.
Orsak till kronisk njursvikt: njurinflammation, diabetes under lång tid, kraftig åderförfettning.

16

Symtom på Njursvikt (uremi)?

Fås oftast symtom bara när njurarnas funktion är ordentligt nedsatt.
Trötthet, illamående, klåda, kissar blod, skummande urin, kissar mindre än vanligt.

17

Behandling vid njursvikt (uremi)?

Ges mot symtomen. Vätska mot vätskebrist, KAD vid besvär av prostatan eller tömning.

18

Vad är Njursten?

Kristallbildning i urinen. Bildas när det är en hög koncentration av salter, t.ex. när du druckit för lite. Kristallerna kan växa till njurstenar.

19

Vad kan njursten leda till?

Om stenarna är små spolas de ut med urinen och leder inte till några besvär.
Är de stora kan de fastna i urinledaren och stoppa urinflödet. Då blir njurbäckenet snart utspänt vilket leder till en tryckökning i njurarna och det gör ont.

20

Hur behandlar man njursten?

Först och främst smärtlindring, om det sitter en sten som inte försvinner av sig själv behöver man sjukhusvård då man får en stötvågsbehandling som krossar stenen och flisorna kan kissas ut. Om stenen är för stor måste den opereras bort med titthålsoperation.

21

Vilka symtom får man vid njursten?

stark smärta i sidan eller ryggen, kan även stråla ner mot ljumsken och underlivet (beroende på vart stenen sitter), skärande eller dov smärta, kommer i intervaller, en känsla av uppblåsthet, feber.

22

Vad är Pyelonefrit?

Det är njurbäckeninflammation. Det är en infektion orsakad av bakterier som antingen kan komma från tarmen via urinvägarna och genom urinblåsan, upp till njurbäckenet. Eller så kan det orsakas av en njursten som hindrar avflödet av urin.

23

Symtom vid Pyelonefrit?

Feber, frossa, kräkningar och illamående, uttorkning, smärta i sidan av magen eller ländryggen, sveda vid urinering, trängningar, behov av att kissa ofta.

24

Hur behandlar man Pyelonefrit?

Med antibiotika. Kan vara olika antibiotukum för män och kvinnor om det t.ex. sitter i prostatan.
Krävs en snabb behandlingsstart pga risk för sepsis.