Tema: Skola Flashcards Preview

RUB.1 > Tema: Skola > Flashcards

Flashcards in Tema: Skola Deck (122)
1

oppiaine

ett ämne, ämnet, ämnen, ämnena 4

2

aine (kirjoitelma)

en uppsats, uppsatsen, uppsatser, uppsatserna 3

3

ala-aste

ett lågstadium, lågstadiet, lågstadier, lågstadierna 3

4

ala-asteella

pä lågstadiet

5

arvosana

ett betyg, betyget, betyg, betygen 5

6

biologia

biologi, -n

7

elämänkatsomustieto

livsåskådningskunskap, -en

8

englanti

engelska, -n

9

espanja

spanska, -n

10

filosofia

filosofi, -n

11

fysiikka

fysik, -en

12

hajauttaa yo-tutkinto

skriva, skriver, skrev, skrivit 4 studenten etappvis

13

hiihtoloma

sportlov, -et

14

hiihtolomalla

på sportlovet

15

historia

historia, historien

16

hylätty

underkänd, underkänt, underkända

17

hyppytunti

en håltimme, håltimmen, håltimmar, håltimmarna 2

18

hyväksytty

godkänd, godkänt, godkända

19

ilmaisutaito

drama, -t

20

italia

italienska, -n

21

jakso

en period, perioden, perioder, perioderna 3

22

jättää pois

välja, väljer, valde, valt (ep.) bort

23

kaksoistunti

en dubbellektion, dubbellektionen, dubbellektioner, dubbellektionerna 3

24

kemia

kemi, -n

25

kesäloma

sommarlov, -et

26

kesälomalla

på sommarlovet

27

kieli

ett språk, språket, språk, språken 5

28

kiitettävä

berömlig, berömligt, berömliga

29

kirjallinen

skriftlig, skriftligt, skriftliga

30

koe

ett prov, provet, prov, proven 5

31

koe, testi

en test, testen, tester, testerna 3; ett test, testet, test, testen 5

32

koeviikko

en provvecka, provveckan, provveckor, provveckorna 1

33

koeviikolla

under provveckan

34

koulu

en skola, skolan, skolor, skolorna 1

35

käydä koulua

gå, går, gick, gått (ep.) i skolan

36

koulukaveri

en skolkompis, skolkompisen, skolkompisar, skolkompisarna 2

37

koulunkäynti

skolgång, -en

38

koulutus

utbildning, -en

39

kurssi

en kurs, kursen, kurser, kurserna 3

40

kurssitarjotin

en kursbricka, kursbrickan, kursbrickor, kursbrickorna 1

41

kuvataide

bildkonst, -en

42

liikunta

gymnastik, -en (gympa, -n)

43

lintsata

skolka, skolkar, skolkade, skolkat 1

44

loma

ett lov, lovet, lov, loven 5

45

lukea

läsa, läser, läste, läst 2

46

lukio

ett gymnasium, gymnasiet, gymnasier, gymnasierna 3 (en gymnasieskola)

47

käydä lukiota

gå, går, gick, gått i/på gymnasiet

48

lukiossa

i/på gymnasiet

49

lukiolainen

en gymnasist, gymnasisten, gymnasister, gymnasisterna 3

50

lukujärjestys

ett schema, schemat, scheman, schemana 4

51

lukujärjestyksessä

på schemat

52

lukukausi

en termin, terminen, terminer, terminerna 3

53

lukuvuosi

ett läsår, läsåret, läsår, läsåren 5

54

luntata

fuska, fuskar, fuskade, fuskat 1

55

luokaton

årskurslös, årskurslöst, årskurslösa

56

luokka

en klass, klassen, klasser, klasserna 3

57

ensimmäisellä luokalla

i förstä klassen

58

samalla luokalla

i samma klass

59

läksyt

läxör, -na

60

maantieto

geografi, -n

61

matematiikka

matematik, -en (matte, -n)

62

pitkä matematiikka

lång lärokurs i matematik

63

lyhyt matematiikka

kort lärokurs i matematik

64

musiikki

musik, -en

65

olla poissa koulusta

vara, är, var, varit 4 borta från skolan

66

opetella (ulkoa)

lära, lär, lärde, lärt 2 sig (utantill)

67

opettaa

undervisa, undervisar, undervisade, undervisat 1 (esim. koulussa yms. laitoksissa); lära, lär, lärde, lärt 2 (esim. äiti opettaa lapselle)

68

opettaja

en lärare, läraren, lärare, lärarna 5

69

opetus

undervisning, -en

70

opinnot

studier, -na

71

opinto-ohjaaja

en studiehandledare, studiehandledaren, studiehandledare, studiehandledarna 5 (en studie- och yrkesvägledare)

72

opinto-ohjaus

studievägledning, -en

73

opiskelija

en studerande, studeranden, studerande, studerandena 5

74

opiskella

studera, studerar, studerade, studerat 1; plugga, pluggar, pluggade, pluggat 1

75

opiskella itsenäisesti

plugga 1 på egen hand

76

oppia

lära, lär, lärde, lärt 2 sig

77

oppilas

en elev, eleven, elever, eleverna 3

78

oppilaskunta

en elevkår, elevkåren, elevkårer, elevkårerna 3

79

oppitunti

en lektion, lektionen, lektioner, lektionerna 3

80

oppitunnilla

under lektionen

81

pakollinen

obligatorisk, obligatoriskt, obligatoriska

82

peruskoulu

en grundskola 1

83

psykologia

psykologi, -n

84

päntätä, lukea

plugga, pluggar, pluggade, pluggat 1

85

päntätä, lukea kokeeseen

plugga 1 till provet

86

päästä ylioppilaaksi

ta, tar, tog, tagit 4 studenten; bli, blir, blev, blivit 4 student

87

päättötodistus

ett avgångsbetyg, evgångsbetyget, avgångsbetyg, avgångsbetygen 5 (ett slutbetyg 5)

88

ranska

franska, -n

89

rehtori

en rektor, rektorn, rektorer, rektorerna 3

90

ruotsi

svenska, -n

91

ryhmänohjaaja

en grupphandledare, grupphandledaren, grupphandledare, grupphandledarna 5

92

saksa

tyska, -n

93

soveltava

tillämpad, tillämpat, tillämpade

94

suullinen

muntlig, muntligt, muntliga

95

syventävä

fördjupad, fördjupat, fördjupade

96

tenttiä

tentera, tenterar, tenterade, tenterat 1

97

teoreettinen

teoretisk, teoretiskt, teoretiska

98

terveystieto

hälsokunskap,-en

99

tietotekniikka

IT = infromationsteknologi, -n

100

todistus, arvosana

ett betyg 5

101

uskonto

religionskunskap, -en

102

uusintakoe

ett omprov 5

103

valinnainen

valfri, valfritt, valfria

104

valita

välja, väljer, valde, valt (ep.)

105

valkolakki

vita mössen

106

vapaaehtoinen

frivillig, frivilligt, frivilliga

107

venäjä

ryska, -n

108

vuosikurssi

en årskurs 3

109

välitunti

en rast, rasten, raster, rasterna 3

110

välitunnilla

under rasten

111

yhteiskuntaoppi

samhällskunskap, -en

112

yleissivistävä

allmänbildande (tpm.)

113

ylioppilas

en student, studenten, studenter, studenterna 3

114

ylioppilaslakki

en studentmössa, -mössan, -mössor, -mössorna 1

115

ylioppilaskirjoitukset

studentskrivningarna

116

ylioppilastutkinto

en studentexamen, studentexamen, studentexamina, studentexamina

117

suorittaa ylioppilastutkinto

avlägga, avlägger, avlade, avlagt (ep.) studentexamen

118

suorittaa ylioppilastutkinto hajautetusti

avlägga (ep.) studentexamen i etapper

119

yo-todistus

ett studentbetyg 5

120

yläaste

ett högstadium, -stadiet, -stadier, -stadierna 3

121

yläasteella

på högstadiet

122

äidinkieli

modersmål, -et