Test z podkładów Flashcards Preview

Materiały > Test z podkładów > Flashcards

Flashcards in Test z podkładów Deck (24)
Loading flashcards...
1

Działanie odontotropowe charakteryzuje:
a) Ca(OH)2 nietwardniejące
b) Ca(OH)2 twardniejąca
c) ZOE
d) a i c
e) wszystkie poprawne

e) wszystkie poprawne

2

Cementy lutujące
a) glasjonomerowe
b) kompomery
c) cynkowo- fosforanowe
d) polikarboksylowe
e) a, c i d

e) a, c i d

3

Skład proszku ZOE to:

 

a) tlenek cynku i octan cynku

4

Grubość podkładu wynosi:

 

a) 1-3 mm

5

Czas wiązania to:
a) czas od rozpoczęcia mieszania materiału do utraty jego prawidłowych właściwości (utrata połysku
na powierzchni, zwiększenie lepkości)
b) czas od rozpoczęcia mieszania materiału do końca jego wiązania (twardy materiał)
c) czas od zakończenia mieszania materiału aż do utraty jego prawidłowych właściwości (utrata
połysku na powierzchni, zwiększenie lepkości)
d) czas od zakończenia mieszania materiału do końca jego wiązania (twardy materiał)
e) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

b) czas od rozpoczęcia mieszania materiału do końca jego wiązania (twardy materiał)

 

6

Preparaty na bazie wodorotlenku wapnia twardniejące stosowane są jako:
a) pokrycie bezpośrednie miazgi
b) pokrycie pośrednie miazgi
c) wypełnienia ostateczne
d) a i b
e) wszystkie

b) pokrycie pośrednie miazgi

 

7

Czas pracy to:
a) czas od rozpoczęcia mieszania materiału do utraty jego prawidłowych właściwości (utrata połysku
na powierzchni, zwiększenie lepkości)
b) czas od rozpoczęcia mieszania materiału do końca jego wiązania (twardy materiał)
c) czas od zakończenia mieszania materiału aż do utraty jego prawidłowych właściwości (utrata
połysku na powierzchni, zwiększenie lepkości)
d) czas od zakończenia mieszania materiału do końca jego wiązania (twardy materiał)
e) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
materiału

c) czas od zakończenia mieszania materiału aż do utraty jego prawidłowych właściwości (utrata
połysku na powierzchni, zwiększenie lepkości)

8

Salicylany wchodzą w skład:

 

a) wodorotlenek wapnia twardniejący

9

Charakterystyka preparatów na bazie wodorotlenku wapnia (nietwardniejące):
a) wysokie pH - 12
b) neutralne pH
c) powodujące w kontakcie z tkanką jałową martwicę
d) a i c
e) wszystkie

d) a i c

 

10

Preparaty na bazie Ca(OH) nietwardniejące:

 

Preparaty na bazie Ca(OH) nietwardniejące:
a) pobudzają aktywność fosfatazy zasadowej, odpowiedzialnej za odbudowę kości

11

Terapeutyczne właściwości materiałów podkładowych
a) pobudzają wytwarzanie zębiny
b) pozytywny wpływ na miazgę (coś w ten deseń)
c) pomagają połączyć zębinę z wypełnieniem
d) a i b
e) wszystkie

d) a i b

 

12

Który z podanych materiałów nie jest Ca(OH)2:

fleczer

13

W przypadku których materiałów nie należy użyć podkładu na bazie ZOE?

 

- glasjonomery, CGMŻ, kompozyty, kompomery

14

Materiałem podkładowym są:
a) cement cynkowo-fosfornowy, c.cynkowo-polikarboksylowy, cement glasjonomerowy
b) kompomery
c) Ca(OH)2 i cośtam
d) cement glasjonomerowy modyfikowany żywicą
e) a, b i d

e) a, b i d

15

Właściwościami wymaganymi od materiałów lutujacych są:
a) Wytrzymałość mechaniczna
b) szczelność brzeżna
c) rozpuszczalność w wodzie
d) biokompatybilność
e) a, b i d

e) a, b i d

16

Materiałem na bazie wodorotlenku wapnia NIE jest
a) Dycal
b) septocalcine
c) Coltosol
d) Biopulp
e) Liner

c) Coltosol

 

17

Wady cementów cynkowo-eugenelowych to:
a) uwalnianie jonów wapniowych i salicylanów
b) słaba odporność na zgniatanie
c) są przewodnikami ciepła
d) kwaśne wartości pH
e) hamują polimeryzację
f) prawidłowe b i e

f) prawidłowe b i e

18

Wymagania stawiane cementom lutującym:
a) wysoka odporność mechaniczna
b) cienkowarstwowość
c) dobra rozpuszczalność w wodzie
d) a i b są prawdziwe
e) wszystkie poprawne

d) a i b są prawdziwe

 

19

Materiały lutujące to:
a) cement cynkowo-polikarboksylowy, cement cynkowo-fosforanowy, cement glasjonomerowy
b) cement na bazie Ca(OH2) i cement tlenkowo-cynkowo-eugenolowy
c) kompomery
d) cement glasjonomerowy modyfikowany żywicą
e) a, c i d

e) a, c i d

20

Od czego zależy czas pracy

czas pracy liczymy od rozpoczęcia mieszania materiału, do momentu utraty przez materiał właściwości pozwalających na umieszczenie go w ubytku

 

zatem czas pracy bedzie zależał od właściwości poszczególnych materiałów

 

21

Po co stusujemy liner?

działa terapeutycznie na miazgę

-zmniejsza początkowe objawy zapalenia

-utrzymuje żywotność miazgi

-tworzy zębinę wtórną

22

Materiałem na bazie Ca (OH2) nie jest:
a) Life
b) Dycal
c) Biopulp
d) Coltosol
e) Septocalcine

d) Coltosol

 

23

Po co stosowany jest liner:
a) działanie terapeutyczne na miazgę
b) zapobiega mikroprzeciekaniu
c) kształtuje dno ubytku
d) odpowiedzi a i c
e) wszystkie

d) odpowiedzi a i c

 

24

Podkładem pod wypełnienia ostateczne może być:
ZOE, Agatos, Ionosit, Dycal, Adhesor carbofine, Riva SC, Crystaline