Z wykładów Flashcards Preview

Materiały > Z wykładów > Flashcards

Flashcards in Z wykładów Deck (29)
Loading flashcards...
1

Które z niżej wymienionych substancji chemicznych są używane, jako wypełnienia w stomatologii:
a) polimery
b) amalgamat
c) sole
d) prawidłowe a i b
e) wszystkie

e) wszystkie

2

Charakterystyka neutralizacji:
a) stabilność wymiarów i wrażliwości na wodę
b) wiązanie jest reakcją egzotermiczną
c) wiązanie jest reakcją endotermiczną
d) a i b
e) a i c

d) a i b

 

3

Lecznicze właściwości chelatów:
a) powodują ich hydrolityczną niestabilność
b) zależą od uwalniania jonów
c) uwalniane jony zmniejszają zapalenie oraz działają bakteriostatycznie i odontotopowo
d) b i c
e) wszystkie

e) wszystkie

4

Prawidłowa kolejność etapów polimeryzacji wolnorodnikowej to:
a) inicjacja, propagacja, terminacja, aktywacja
b) propagacja, terminacja, aktywacja, inicjacja
c) aktywacja, inicjacja, propagacja, terminacja

c) aktywacja, inicjacja, propagacja, terminacja

5

Powstawanie wolnych rodników (rozpad inicjatora) może być spowodowane przez:
a) temperaturę
b) przyłączenie aktywatora (amina trzeciorzędowa)
c) światło (aktywator kamorochinon)
d) a lub b lub c
e) a, b i c w tym samym czasie

d) a lub b lub c

 

6

Które z wymienionych materiałów używane są jako wypełnienie ostateczne:
a) amalgamat i materiały kompozytowe
b) cement portlandzki
c) cementy glasjonomerowe, cementy glasjonomerowe modyfikowane żywicą i kompomery
d) a i c
e) wszystkie

d) a i c

 

7

Które z rodzajów połączeń występują pomiędzy tkankami zęba a materiałami stomatologicznymi:
a) mechaniczne i mikromechaniczne
b) adhezyjne
c) chemiczne
d) a i b
e) wszystkie

d) a i b

 

8

Adhezja zależy od:
a) energii powierzchni ciała stałego oraz czystości powierzchni
b) lepkości oraz energii powierzchni płynu
c) obecności pęcherzyków powietrza znajdujących się na nierównej powierzchni
d) a i b
e) wszystkie

e) wszystkie

9

Warstwa mazista
a) pokrywa ściany ubytku po opracowaniu ubytku wiertłem
b) składa się z hydroksyapatytu, zmiażdżonego kolagenu i bakterii
c) nie może zostać usunięta przy pomocy sprayu wodnego
d) może zostać usunięta przy pomocy słabego lub mocnego kwasu
e) wszystkie

e) wszystkie

10

Kondycjonowanie
a) wymaga użycia słabego organicznego kwasu
b) usuwa warstwę mazistą
c) działa nieznacznie na fazę mineralną zęba
d) a i c
e) wszystkie

e) wszystkie

11

Adsorbcja:
a) gromadzenie molekuł wewnątrz materiału
b) gromadzenie molekuł na zewnątrz materiału
c) obie poprawne

b) gromadzenie molekuł na zewnątrz materiału

12

Wskaż kondycjonery:

 

kwas cytrynowy, EDTA, 10-20% kwas poliakrylowy,

13

Z czym wiąże się zjawisko korozji?
a) efekt ogniwa galwanicznego
b) przeciwieństwo galwanizmu
c) efekt reakcji chemicznych pomiędzy metalem a środowiskiem jamy ustnej i jedzieniem
d) a i c

d) a i c

14

Materiały dentystyczne powinny być biokompatybilne, co oznacza że:
a) nietoksyczne dla pacjenta, dentysty i personelu medycznego
b) nie powodujące zapalenia miazgi zębów oraz jamy ustnej
c) nie działające alergicznie, mutagennie oraz kancerogennie
d) a i b
e) wszystkie

e) wszystkie

15

Które ze stwierdzeń dotyczące biozgodności materiałów jest prawdziwe:
a) biokompatybilność jest nie tylko właściwością materiału, ale zależy także od miejsca jego
zastosowania
b) biokompatybilność jest nie tylko pojedynczą cechą, ale oznacza zbiór właściwości
c) żaden materiał nie jest prawdziwie obojętny
d) a i b
e) wszystkie

e) wszystkie

16

Uporządkuj materiały wg wzrastającej odporności na zgniatanie:
a) zębina, kompozyty, szkliwo, amalgamat, cement glasjonomerowy, zębina
b) cement glasjonomerowy, zębina, kompozyty, szkliwo, amalgamat

b) cement glasjonomerowy, zębina, kompozyty, szkliwo, amalgamat

17

Która z odpowiedzi jest poprawna:
a) zębina, szkliwo, cementy, kompozyty i porcelana są dobrymi izolatorami ciepła
b) zębina, szkliwo, cementy, kompozyty i porcelana są dobrymi przewodnikami ciepła
c) złoto, stopy metali, amalgamat i inne metale są dobrymi przewodnikami ciepła
d) złoto, stopy metali, amalgamat i inne metale są dobrymi izolatorami ciepła
e) b i d
f) a i c

f) a i c

18

Procedura łączenia materiału kompozytowego z tkankami zęba wymaga:
a) wytrawiania kwasem
b) zastosowania primera
c) zastosowania bondu
d) założenia materiału kompozytowego
e) wszystkie

e) wszystkie

19

Wytrawianie to:
a) selektywne odwapnienie pryzmatów szkliwa na głębokość 15-120um powodujące powstanie
nierówności dla mikromechanicznej retencji
b) zwiększa zwilżalność szkliwa i zębiny
c) zmniejsza zwilżalność szkliwa i zębiny
d) a i c
e) a i b

e) a i b

20

Typy substancji chemicznych używanych w stomatologii zachowawczej to:
a) amalgamaty
b) sole
c) chelaty
d) polimery
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

21

Jaki rodzaj połączenia wystepuje pomiędzy cementem glassjonomerowym a szkliwem i zębiną:
a) chemiczne
b adhezyjne
c) fizyczne
d) mikromechaniczne

b adhezyjne

 

22

Primer:
a) penetruje kanaliki zębinowe
b) łączy się chemicznie przy pomocy końca hydrofobowego z Bondem
c) zwilża powierzchnię zębiny i łączy się z hydroksyapatytem i/luz kolagenem
d) b i c
e) wszystkie

e) wszystkie

23

Fluor
a) jest odpowiedzialny za efekt kariostatyczny
b) działa bardziej korzystnie niż grupa OH (?) w hydroksyapatycie
c) zostaje wbudowany w sieć krystaliczną hydroksyapatytu szkliwa zamiast grupy OH
d) a i c
e) wszystkie

e) wszystkie

24

Naturalna adhezja cechuje następujące materiały stomatologiczne:
a) cementy glasjonomoreowe i cementy glasjonomoerowe modyfikowane żywicą
b) kompomery
c) kompozyty
d) prawidłowa odpowiedź a i c
e) wszystkie odpowiedzi są poprawne

a) cementy glasjonomoreowe i cementy glasjonomoerowe modyfikowane żywicą

 

25

Kąt kontaktowy:
a) jest miarą zdolności zwilżania ciała stałego przez płyn
b) im jest większym tym większa jest zdolność do wytworzenia adhezji
c) im jest mniejszy tym większa jest zdolność do wytworzenia adhezji
d) prawidłowa jest odpowiedź a i b
e) prawidłowa jest odpowiedź a i c

e) prawidłowa jest odpowiedź a i c

26

Stopień konwersji:
a) % ilości przereagowanych wiązań podwójnych
b) im jest wyższy tym lepsze właściwości fizyko-mechaniczne materiału
c) im jest wyższy tym lepsze właściwości fizyko-mechaniczne materiału i gorsza biokompatybilność
materiału
d) prawidłowa jest odpowiedź a i b
e) prawidłowa jest odpowiedź a i c

d) prawidłowa jest odpowiedź a i b

 

27

Wytrawianie:
a) usuwa warstwę mazistą
b) usuwa warstwę mineralną zęba-odwapnia
c) stosowane jest podczas zakładania cementów glasjonomerowych i cementów glasjonomerowych
modyfikowanych żywicą
d) prawidłowe a i b
e) prawidłowe a i c

d) prawidłowe a i b

 

28

Zwilżalność szkliwa i zębiny:
a) zwiększa się znacznie po zastosowaniu wodnych roztworów fluorków
b) zmniejsza się znacznie po zastosowaniu wodnych roztworów fluorków
c) zwiększa się znacznie po zastosowaniu materiałów na bazie Ca(OH)
d) zmniejsza się znacznie po zastosowaniu materiałów na bazie Ca(OH)

b) zmniejsza się znacznie po zastosowaniu wodnych roztworów fluorków

29

Przykłady chelatów to:
a) tlenek cynku z eugenolem i cement polikarboksylowy
b) tlenek cynku z eugenolem i wodorotlenek wapnia z alkilosalicylanem
c) wodorotlenek wapnia z alkilosalicylanem i materiały kompozytowe
d) tlenek cynku z eugenolem i materiały kompozytowe
e) żadna z odpowiedź nie jest poprawna

b) tlenek cynku z eugenolem i wodorotlenek wapnia z alkilosalicylanem