Unit 4 Vietnamese Flashcards Preview

AE1A Vocabulary > Unit 4 Vietnamese > Flashcards

Flashcards in Unit 4 Vietnamese Deck (48):
1

tạo

create

1


thiết kế

design

2


phát triển (verb)

develop

3


phát triển (noun)

development

4


cải thiện

improve

5


phát minh (verb)

invent

6


phát minh (noun)

invention

7


công nghệ

technology

8


chắc chắn

definitely

9


phát minh

inventor

10


có lẻ được

possible

11


có lẻ thật

probably

12


lợi thế

advantage

13


bất lợi

disadvantage

14


ngoại tệ

exchange

15


kim loại

metal

16


thực tế

practical

17


bạc

silver

18

đổi

swap

19


hệ thống

system

20


giá trị

value

21


giấy bạc

banknote

22


đuổi theo

chase

23


thẻ tín dụng

credit card

24


bền

durable

25


thoát

escape

26


giả mạo

forge

27


gian lận

fraud

28


từ bỏ

give up

29


bản sắc

identity

30


sáng tạo

innovative

31


đảm bảo

secure

32


ăn cắp

steal

33


kẻ trộm

thief

34


tội phạm

crime

35


tội phạm

criminal

36


thám tử

detective

37


giết người

murder

38

cướp

rob

39


cảnh

scene

40


giải quyết

solve

41


nghi phạm

suspect

42


nạn nhân

victim

43


một nhân chứng

witness

44


điều tra

investigator

45


chủ đề

topic

46


không thích hợp

irrelevant

47


tin nhắn văn bản

text messaging