Verbes Françaises G Flashcards Preview

Verbes Françaises > Verbes Françaises G > Flashcards

Flashcards in Verbes Françaises G Deck (42)
Loading flashcards...
1

gâcher

a

2

gagner

a

3

garantir

a

4

garer

a

5

gaspiller

a

6

gazer

a

7

geler

a

8

gêner

a

9

gérer

a

10

gîter

a

11

glander

a

12

gonfler

a

13

goûter

a

14

grasseyer

a

15

graver

a

16

gréer

a

17

grever

a

18

grignoter

a

19

grogner

a

20

grossir

a

21

guetter

a

22

guider

a

23

gager

a

24

galoper

a

25

garder

a

26

gâter

a

27

geindre

a

28

gémir

a

29

générer

a

30

gésir

a

31

glacer

a

32

glisser

a

33

gourer

a

34

grandir

a

35

gratter

a

36

gravir

a

37

grêler

a

38

gréver

a

39

grimper

a

40

gronder

a

41

guérir

a

42

gueuler

a