Verbes Françaises B Flashcards Preview

Verbes Françaises > Verbes Françaises B > Flashcards

Flashcards in Verbes Françaises B Deck (78)
Loading flashcards...
1

Baigner

a

2

bâiller

a

3

balader

a

4

balayer

a

5

bander

a

6

baptiser

a

7

barrir

a

8

baser

a

9

bâtir

a

10

bavarder

a

11

bayer

a

12

bégayer

a

13

bénéficier

a

14

bercer

a

15

bienvenir

a

16

biper

a

17

blaguer

a

18

blanchir

a

19

blesser

a

20

bloquer

a

21

boire

a

22

boiter

a

23

bonder

a

24

bonifier

a

25

botter

a

26

bouder

a

27

bouger

a

28

bouler

a

29

bourrer

a

30

bouter

a

31

bramer

a

32

brandir

a

33

brayer

a

34

bricoler

a

35

brimbaler

a

36

bronzer

a

37

brouter

a

38

bruire

a

39

brumer

a

40

budgéter

a

41

bailler

a

42

baisser

a

43

balancer

a

44

balbutier

a

45

bannir

a

46

barrer

a

47

basculer

a

48

bâter

a

49

battre

a

50

baver

a

51

béer

a

52

bêler

a

53

bénir

a

54

besogner

a

55

biner

a

56

biser

a

57

blâmer

a

58

blêmir

a

59

bleuir

a

60

blottir

a

61

boiser

a

62

boîter

a

63

bondir

a

64

bosser

a

65

boucher

a

66

bouffer

a

67

bouillir

a

68

bouleverser

a

69

bousculer

a

70

braire

a

71

breveter

a

72

briller

a

73

briser

a

74

brosser

a

75

broyer

a

76

brûler

a

77

brunir

a

78

buriner

a