Verbes Françaises P Flashcards Preview

Verbes Françaises > Verbes Françaises P > Flashcards

Flashcards in Verbes Françaises P Deck (145)
Loading flashcards...
1

pagayer

a

2

paître

a

3

pallier

a

4

panner

a

5

paraître

a

6

parcourir

a

7

parer

a

8

parier

a

9

parrainer

a

10

participer

a

11

parvenir

a

12

passionner

a

13

patienter

a

14

pâtir

a

15

paver

a

16

peaufiner

a

17

pécher

a

18

peigner

a

19

peler

a

20

pencher

a

21

pénétrer

a

22

percer

a

23

perdre

a

24

pérenniser

a

25

permettre

a

26

persister

a

27

perturber

a

28

pétrir

a

29

piéger

a

30

pincer

a

31

piquer

a

32

plaider

a

33

planer

a

34

planter

a

35

pleuvoir

a

36

plonger

a

37

poiler

a

38

pointer

a

39

polluer

a

40

porter

a

41

positionner

a

42

poster

a

43

poter

a

44

poursuivre

a

45

pousser

a

46

pratiquer

a

47

prêcher

a

48

préciser

a

49

prédire

a

50

préférer

a

51

prénommer

a

52

préparer

a

53

présenter

a

54

pressentir

a

55

prétendre

a

56

prévaloir

a

57

prévoir

a

58

primer

a

59

priver

a

60

procéder

a

61

prodiguer

a

62

profiter

a

63

progresser

a

64

prolonger

a

65

promettre

a

66

prôner

a

67

proposer

a

68

protéger

a

69

provenir

a

70

publier

a

71

puiser

a

72

punir

a

73

pager

a

74

pâlir

a

75

paner

a

76

panser

a

77

paramétrer

a

78

pardonner

a

79

parfaire

a

80

parler

a

81

partager

a

82

partir

a

83

passer

a

84

pâter

a

85

patiner

a

86

pauser

a

87

payer

a

88

pêcher

a

89

pédaler

a

90

peindre

a

91

peinturer

a

92

pelleter

a

93

pendre

a

94

penser

a

95

percevoir

a

96

perdurer

a

97

périr

a

98

persévérer

a

99

persuader

a

100

peser

a

101

photographier

a

102

pifer

a

103

piper

a

104

placer

a

105

plaindre

a

106

plaisanter

a

107

planifier

a

108

pleurer

a

109

plier

a

110

ployer

a

111

poindre

a

112

polir

a

113

pondre

a

114

poser

a

115

posséder

a

116

postuler

a

117

pourrir

a

118

pourvoir

a

119

pouvoir

a

120

précéder

a

121

précipiter

a

122

préconiser

a

123

préétablir

a

124

prendre

a

125

préoccuper

a

126

prescrire

a

127

préserver

a

128

presser

a

129

prêter

a

130

prévenir

a

131

prier

a

132

priser

a

133

privilégier

a

134

procurer

a

135

produire

a

136

programmer

a

137

projeter

a

138

promener

a

139

promouvoir

a

140

prononcer

a

141

proscrire

a

142

prouver

a

143

provoquer

a

144

puer

a

145

pulluler

a