Verbes Françaises C Flashcards Preview

Verbes Françaises > Verbes Françaises C > Flashcards

Flashcards in Verbes Françaises C Deck (200)
Loading flashcards...
1

cacher

a

2

calculer

a

3

calmer

a

4

capeler

a

5

capter

a

6

caracoler

a

7

caresser

a

8

caser

a

9

causer

a

10

céder

a

11

célébrer

a

12

cerner

a

13

cesser

a

14

chaloir

a

15

changer

a

16

charrier

a

17

châtier

a

18

chausser

a

19

chérir

a

20

chevaucher

a

21

choir

a

22

choper

a

23

choyer

a

24

chuter

a

25

circonscrire

a

26

cirer

a

27

citer

a

28

clarifier

a

29

clignoter

a

30

cloner

a

31

clôturer

a

32

cocher

a

33

cogiter

a

34

coiffer

a

35

coïncider

a

36

collecter

a

37

coller

a

38

colorier

a

39

combiner

a

40

commander

a

41

commenter

a

42

commettre

a

43

comparaître

a

44

compatir

a

45

compiler

a

46

compléter

a

47

compliquer

a

48

composer

a

49

compromettre

a

50

concéder

a

51

concerner

a

52

concilier

a

53

concourir

a

54

condammer

a

55

conduire

a

56

conférer

a

57

confier

a

58

confire

a

59

confondre

a

60

confronter

a

61

conjoindre

a

62

conjurer

a

63

connecter

a

64

consacrer

a

65

consentir

a

66

considérer

a

67

consoler

a

68

constater

a

69

construire

a

70

consumer

a

71

contempler

a

72

contenter

a

73

continuer

a

74

contrarier

a

75

contrefaire

a

76

contrevenir

a

77

contrôler

a

78

convenir

a

79

convier

a

80

convoquer

a

81

coopérer

a

82

copier

a

83

correspondre

a

84

corroborer

a

85

coter

a

86

côtoyer

a

87

coudre

a

88

couver

a

89

cracher

a

90

cramer

a

91

créditer

a

92

creuser

a

93

crier

a

94

croire

a

95

croître

a

96

crosser

a

97

croupir

a

98

cuire

a

99

cultiver

a

100

curer

a

101

cacheter

a

102

caler

a

103

caner

a

104

caper

a

105

caqueter

a

106

caractériser

a

107

carreler

a

108

casser

a

109

caver

a

110

ceindre

a

111

celer

a

112

certifier

a

113

chahuter

a

114

chanceler

a

115

chanter

a

116

charmer

a

117

chasser

a

118

chauffer

a

119

chercher

a

120

cherrer

a

121

chialer

a

122

choisir

a

123

choquer

a

124

chuchoter

a

125

circoncire

a

126

circuler

a

127

ciseler

a

128

claquer

a

129

classer

a

130

cliquer

a

131

clore

a

132

clouer

a

133

côcher

a

134

cogner

a

135

coincer

a

136

collaborer

a

137

collectionner

a

138

colorer

a

139

combattre

a

140

combler

a

141

commencer

a

142

commercer

a

143

communiquer

a

144

comparer

a

145

compenser

a

146

complaire

a

147

complexifier

a

148

comporter

a

149

comprendre

a

150

compter

a

151

concentrer

a

152

concevoir

a

153

conclure

a

154

concurrencer

a

155

conditionner

a

156

confectionner

a

157

confesser

a

158

configurer

a

159

confirmer

a

160

conformer

a

161

congeler

a

162

conjuguer

a

163

connaître

a

164

conquérir

a

165

conseiller

a

166

conserver

a

167

consister

a

168

consommer

a

169

constituer

a

170

consulter

a

171

contacter

a

172

contenir

a

173

contrer

a

174

contribuer

a

175

convaincre

a

176

convertir

a

177

convoiter

a

178

convoyer

a

179

coordonner

a

180

corréler

a

181

corriger

a

182

corrompre

a

183

cotiser

a

184

coucher

a

185

couiner

a

186

couper

a

187

courir

a

188

coûter

a

189

couvrir

a

190

craindre

a

191

craquer

a

192

créer

a

193

crever

a

194

critiquer

a

195

croiser

a

196

croquer

a

197

crotter

a

198

cueillir

a

199

cuisiner

a

200

cumuler

a