Verbes Françaises R Flashcards Preview

Verbes Françaises > Verbes Françaises R > Flashcards

Flashcards in Verbes Françaises R Deck (247)
Loading flashcards...
1

rabattre

a

2

raccrocher

a

3

raconter

a

4

rafraîchir

a

5

raidir

a

6

raire

a

7

rajeunir

a

8

ralentir

a

9

raller

a

10

ramasser

a

11

ramer

a

12

ranger

a

13

rapetisser

a

14

rapporter

a

15

raser

a

16

rassembler

a

17

rassir

a

18

rater

a

19

rattraper

a

20

ravir

a

21

rayer

a

22

réagir

a

23

réapparaître

a

24

rebondir

a

25

receler

a

26

réceptionner

a

27

réchauffer

a

28

réciter

a

29

récolter

a

30

recommencer

a

31

réconcilier

a

32

réconforter

a

33

reconquérir

a

34

recontacter

a

35

recoudre

a

36

recouvrer

a

37

recréer

a

38

récrire

a

39

rectifier

a

40

reculer

a

41

redécouvrir

a

42

redescendre

a

43

redevoir

a

44

redire

a

45

réduire

a

46

réélire

a

47

réessayer

a

48

référencer

a

49

refermer

a

50

refléter

a

51

réfugier

a

52

régaler

a

53

régir

a

54

régler

a

55

regretter

a

56

réinscrire

a

57

rejeter

a

58

réjouir

a

59

relancer

a

60

relayer

a

61

relier

a

62

reluire

a

63

rembourser

a

64

remémorer

a

65

remettre

a

66

remplacer

a

67

remporter

a

68

rémunérer

a

69

renchérir

a

70

rendormir

a

71

renforcer

a

72

renommer

a

73

renouveler

a

74

renter

a

75

renverser

a

76

repaître

a

77

reparler

a

78

répartir

a

79

repeindre

a

80

repentir

a

81

répertorier

a

82

repleuvoir

a

83

répondre

a

84

reposer

a

85

reprendre

a

86

reposer

a

87

reprendre

a

88

reprocher

a

89

requérir

a

90

résider

a

91

résister

a

92

résoudre

a

93

respirer

a

94

ressaisir

a

95

ressembler

a

96

resserrer

a

97

ressortir

a

98

restaurer

a

99

restituer

a

100

résulter

a

101

rétablir

a

102

retenir

a

103

retirer

a

104

retoumer

a

105

retransmettre

a

106

retrouver

a

107

réussir

a

108

rêvasser

a

109

révéler

a

110

revendre

a

111

rêver

a

112

réviser

a

113

revoir

a

114

rigoler

a

115

rincer

a

116

risquer

a

117

roder

a

118

ronfler

a

119

ronronner

a

120

roser

a

121

rougir

a

122

rouspéter

a

123

ruer

a

124

ruisseler

a

125

raccourcir

a

126

racheter

a

127

raffoler

a

128

rager

a

129

raillier

a

130

raisonner

a

131

rajouter

a

132

râler

a

133

rallier

a

134

ramener

a

135

ramollir

a

136

rapatrier

a

137

rappeler

a

138

rapprocher

a

139

rassasier

a

140

rasseoir

a

141

rasseoir

a

142

rassurer

a

143

rattacher

a

144

ravager

a

145

ravoir

a

146

rayonner

a

147

réalisser

a

148

réapprendre

a

149

recéler

a

150

recenser

a

151

recevoir

a

152

rechercher

a

153

réclamer

a

154

recommander

a

155

récompenser

a

156

reconduire

a

157

reconnaître

a

158

reconstruire

a

159

recopier

a

160

recourir

a

161

recouvrir

a

162

récréer

a

163

recruter

a

164

recuellir

a

165

récupérer

a

166

redémarrer

a

167

redevenir

a

168

rédiger

a

169

redonner

a

170

réécrire

a

171

réer

a

172

refaire

a

173

référer

a

174

réfléchir

a

175

refroidir

a

176

refuser

a

177

regarder

a

178

réglementer

a

179

régner

a

180

regrouper

a

181

réitérer

a

182

rejoindre

a

183

relâcher

a

184

relater

a

185

relever

a

186

relire

a

187

remarquer

a

188

remédier

a

189

remercier

a

190

remonter

a

191

remplir

a

192

remuer

a

193

renaître

a

194

rencontrer

a

195

rendre

a

196

renier

a

197

renoncer

a

198

renseigner

a

199

rentrer

a

200

renvoyer

a

201

répandre

a

202

réparer

a

203

repartir

a

204

repasser

a

205

rependre

a

206

repérer

a

207

répéter

a

208

replier

a

209

reporter

a

210

repousser

a

211

représenter

a

212

reproduire

a

213

réserver

a

214

résilier

a

215

résonner

a

216

respecter

a

217

resplendir

a

218

ressayer

a

219

ressentir

a

220

resservir

a

221

ressusciter

a

222

rester

a

223

restreindre

a

224

résumer

a

225

retarder

a

226

retentir

a

227

retomber

a

228

retranscrire

a

229

rétrécir

a

230

réunir

a

231

revaloir

a

232

réveiller

a

233

revendiquer

a

234

revenir

a

235

revêtir

a

236

revivre

a

237

revouloir

a

238

rimer

a

239

rire

a

240

rôder

a

241

rompre

a

242

ronger

a

243

roquer

a

244

rôtir

a

245

rouler

a

246

rouvrir

a

247

rugir

a