Week 7 Flashcards Preview

Strafprocesrecht > Week 7 > Flashcards

Flashcards in Week 7 Deck (12):
1

bewijsstelsels

vrije bewijsstelsel
-stelsel vd bloot gemoedelijke overtuiging (conviction intime)
-stelsel vd beredeneerde overtuiging (conviction raissonee)
wettelijke bewijsstelsel
-positief wettelijk bewijsstelsel
-negatief wettelijk bewijsstelsel 338/339 sv
+met overtuiging vd rechter en bewijs moet gaan om de vraag of de verdachte het tll feit heeft begaan

2

auditu verklaringen worden beperkt door

-gissingen
-vermoedens
-conclusies
-kritiek: auditu is schending van onmiddellijkheidsbeginsel omdat er geen mogelijkheid is om de getuige ter zitting te horen en de verdachte heeft recht op fair hearing

3

toetsingskader strijdigheid 6 evrm getuigenverklaring

-goede reden afwezigheid getuige tijdens terechtzitting
-zo ja is de getuigenverklaring van zo groot belang dat het bepalend is voor de uitkomst vd zaak (sole or decisive rule)
-dan moet er voldoende compensatie zijn voor het ontbreken v behoorlijke en effectieve gelegenheid tot ondervraging (betrouwbaarheid)
+noodzakelijkheidsbelang en verdedigingsbelang moeten in acht worden genomen bij getuigenverzoek

4

bewijsmiddelen

- 6 bewijsmiddelen
- bewijsminima (1 getuige geen getuige)
- bewijsconstructie = bewijsbeslissing + argumenten en opbouw
- rechter heeft vrije selectie en waardering van bewijsmiddelen (bijv wnr getuige eerst belastend verklaard en daarna bij ottz ontkennend)
- feiten van algemene bekendheid hoeven enkel gemotiveerd te worden als het niet overduidelijk is dat iedereen het weet
- eigen waarneming vd rechter tijdens onderzoek ter terechtzitting hoeft niet uitdrukkelijk vermeld te worden
-verklaring verdachte en getuige (de auditu/bewijsminima)
-schriftelijke bescheiden (proces-verbaal)
-deskundigeverklaring

5

geen gebruik ondervragingsrecht vanwege overleden getuige en bange getuige

Al-Khawaji en Tahery t VK

6

art 6 evrm geschonden want geen compensatie door effectieve procedurele maatregelen toe te passen. getuigenverklaring is enig bewijs maar getuige wil niet komen naar de zitting. hof heeft niet veel moeite gedaan om getuige op de zitting te krijgen waardoor ondervragingsrecht is geschonden

vidgen t nl

7

aanvulling op ondervragingsrecht. rechter moet verzoek tot getuigenverhoor niet snel afwijzen vanwege eerlijk proces. proces-verbaal van verhoor getuige kan enkel worden gebruikt als bewijs als recht op eerlijk proces vd verdachte wordt gewaarborgd. rechter moet aandacht besteden aan gevolgen van het feit dat ondervragingsrecht niet gebruikt kan worden.

schatschwaschwili t du

8

verdachte eist tegenonderzoek. verzoek moet getoetst worden aan
-gronden waarop onderzoek steunt
-belang van tegenonderzoek in het licht van aanwezigheid ander bewijsmateriaal of overtuigende kracht bestreden onderzoek
-tijdstip vh onderzoek
-het feit dat verzoek redelijkerwijs niet eerder had kunnen worden gedaan

vingerafdrukken

9

rechter hoeft eigen waarneming enkel te melden als verwacht kan worden dat procespartijen door gebruik vd eigen waarneming als bewijs verrast zullen worden. dit is afhankelijk van de omstandigheden (procesverloop, aard vd waarneming, voorhanden hebben van bewijsmateriaal)

eigen waarneming rechter

10

feiten van algemene bekendheid. algemeen bekend bij mensen rechtstreeks bij het geding betrokken (geacht worden te kennen) of zonder moeite uit algemene toegankelijke bronnen kan achterhalen (in nl, autoriteit)

ACAB

11

ondervragingsrecht stappenplan

1. goede reden om ondervragingsrecht te beperken/onthouden (nee antwoord is niet doorslaggevend schatschwaschwili t du)
a. overleden getuige
b. bange getuige
c. gezondheid vd getuige
d. getuige is onvindbaar
e. verschoningsrecht
2. sole or decisive rule: is de veroordeling enkel gebaseerd op de verklaring afgelegd bij politie (nee antwoord betekent niet dat er geen compensatie nodig is)
3. compenserende factoren om de betrouwbaarheid vd verklaring alsnog te controleren
a. video opname verklaring bij de politie
b. schriftelijke vragen
c. deskundige laten kijken naar de verklaring
d. zelfde mo, iemand anders verklaart hetzelfde
e. steunbewijs
-kritiek: schending onmiddelijkheidsbeginsel en hoofdregel dat wanneer veroordeling gebaseerd is op sole or decisive bewijs 6 evrm is geschonden

12

verzoek tot getuigenverhoor

- 263 verdachte verzoekt op ottz van ovj
- 264 ovj mag weigeren
- 287 raadsman verzoekt op ottz van rechter
- 288 rechter mag weigeren
+verdedigingsbelang lid 1c
+noodzakelijkheidsbelang 315 jo 328