WORDS 01 Flashcards Preview

English Flashcards > WORDS 01 > Flashcards

Flashcards in WORDS 01 Deck (199)
1

GMT

(Greenwich Mean Time)Time at Greenwich (England) used as the basis for calculating time zones around the world.

2

unaware

بی اطلاع‌، بی خبر، سراسیمه‌، ناخوداگاه‌

3

deliver music even when the listener is out for a run,

ارائه موسیقی حتی زمانی که شنونده برای دویدن بیرون رفته

4

charcoal

[چر کول] ذغال

5

Inventory

لیست موجودى، صورت دارایى، موجودى کالا ،فهرست اموال

6

compensates for it, enabling the drive to consistently and continuously

جبران آن، قادر به بردن به طور مداوم و به طور مداوم

7

Had £5 to my name

5 پوند برای خودم داشتم

8

Portland

A city in northwestern Oregon U.S.; pop. 529,121.

9

yacht

a medium-sized sailboat equipped for cruising or racing. کرجی بادی یا بخاری مخصوص تفرج

10

wales

A principality of the United Kingdom, west of central England; pop. 2,798,000; capital, Cardiff.

11

Spoken corpus

A speech corpus (or spoken corpus) is a database of speech audio files and text transcriptions.صحبت جسم

12

a word can change a world.

a word can change a world.

13

BOM

Bill of Material

14

BTO

build-to-order (BTO) options and extras

15

BBFN

Bye Bye For Now

16

CIW

Certified Internet Webmaster

17

CCB

Change Control board

18

Conies to life

زندگی برای خرگوش های قربانی

19

CRUD

Create, Retrieve, Update, Delete

20

DVT

Design Validation Test

21

DIY

Do it yourself

22

DCS

Document Control System

23

The cat ate my homework.

Don't give me any lame excuses. Make up really good ones!

24

ECN

Engineering Change Notice

25

EVT

Engineering Validation Test

26

e.g.

exempli gratia

27

GD&T

Geometery Dimensions and Tolerancing

28

gonna

going to (future)

29

what's the matter

Is there something wrong with you?; Are you ill?

30

MTBF

Mean Time between Failures

31

NBS

National beuro of Standards

32

NPDC

New Product Development Cycle

33

NRE

Non Recuring Expense

34

Murphy's laws

Number of humorous aphorisms which claim that life works in the most ironic way (e.g. the very thing that we don't want to happen usually happens, something always goes wrong at the worst time, etc.)

35

PNS

Part Numbering System

36

PVT

Production Validation Test

37

provel cheese

Provel is a white processed cheese that is popular in St. Louis, Missouri. Provel is produced with Cheddar, Swiss, and provolone.

38

RUP

Rational Unified Process

39

R&D

Research and Development

40

south bank

South Bank is an area of London, England located immediately adjacent to the south bank of the River Thames.

41

i.e. (id est)

that is

42

TCO

Total Cost of Ownership - total amount of money required to own and maintain something

43

v.a.t.

Value added Tax

44

wanna

want to , want a

45

WIP

Work in Process

46

Majority

اکثریت

47

rudimentary

ابتدایى، ساده، ابلهانه

48

initiative

ابتکار، آغازین

49

Lager

آبجو کم الکل، آبجو دیر رس

50

human dimensions

ابعاد انسانی

51

living room

اتاق نشیمن

52

soviet union

اتحاد جماهیر شوروی

53

syndicate (n,v)

اتحادیه صنفی، سندیکا، تشکیل اتحادیه دادن

54

arson

ایجاد حریق عمدی, آتش زنی

55

junction

اتصال

56

Link

اتصال، بهم پیوستن

57

Event

اتفاق

58

Happen

اتفاق افتادن

59

loss

اتلاف

60

atom

اتم

61

atmosphere

اتمسفر

62

automobile

اتومبیل

63

proving

اثبات کردن ،اثبات

64

affect

اثر کردن

65

trace

اثر‌، رد پا

66

effect

اثر، نتیجه

67

lease (n,v)

اجاره - کرایه

68

Let

اجازه دادن

69

Permit

اجازه دادن

70

Let the matter drop

اجازه دهید موضوع رها شود

71

Stove

اجاق

72

consensus

اجتماع، رضایت و موافقت عمومی

73

Community

اجتماع، عامه

74

Social

اجتماعی

75

Avoid

اجتناب کردن از

76

inevitable

اجتناب ناپذیر

77

Enforce

مجبور کردن, وادار کردن, تاکید کردن

78

Perform

اجرا کردن

79

screwdriver

آچار پیچ‌ گوشتی

80

surround

احاطه شدن-محاصره کردن

81

Reverently

احترام آمیز - احترام

82

Speculation

احتکار - فکر - خیال

83

Probably

احتمالاً

84

feel (sorry for)

احساس (از متاسفم برای)

85

sense of belonging

احساس تعلق

86

homesickness

احساس غربت، دلتنگی

87

Emotion

احساسات، هیجانات

88

emotional

احساسی، عاطفی

89

Stupid

احمق

90

silly

احمقانه - مزخرف - نادان

91

Invent

اختراع کردن

92

stellar

اختری، ستاره‌ وار، شبیه‌ ستاره‌، درخشان‌، پر ستاره‌

93

latter

آخرى

94

strong work ethic

اخلاق کاری قوی

95

Moral

روحي، اخلاقی

96

Recent

اخیر

97

Continue

ادامه دادن

98

hang on

ادامه دادن، ثابت قدم بودن، سماجت ورزیدن

99

take-up

ادامه دادن

100

literature

ادبیات

101

Literature

ادبیات

102

perception

ادراک، احساس

103

Claim

ادعا کردن

104

molest

اذیت کردن

105

Daft

آرام - فروتن

106

Liaison

ارتباط - رابطه

107

Communicate

ارتباط برقرار کردن

108

Army

ارتش

109

Military

نظامی, ارتشی, جنگی

110

the highlands

ارتفاعات

111

Value

ارزش

112

Worth

ارزش

113

community value

ارزش جامعه

114

evaluate

ارزیابی کردن

115

assessed

ارزیابی شده

116

assessment

ارزیابی، برآورد

117

statistics

ارقام، آمار

118

Organism

ارگانیسم

119

depress

از ارزش انداختن

120

hence

از اینرو، بنابر این ،از این جهت ،پس از این

121

Hence

از این رو

122

therefore

از این رو- بنابرین

123

Hence

از این رو - بنابراین

124

Across

از این سو به آن سو، از عرض

125

whereas

از آنجاییکه - چون - در حالیکه

126

Desperate

از جان گذشته

127

assuming

از خود راضی، متکبر

128

lose (v)

از دست دادن

129

Miss

از دست دادن

130

afraid of

از روی بی میلی

131

on behalf of

از طرف

132

evidently

از قرار معلوم، ظاهرا

133

in terms of

از لحاظ - در شرایط

134

Through

از میان، از طریق

135

congestion

ازدحام، ترافیک

136

get married

ازدواج

137

encouragingly

از راه تشویق

138

test (n)

آزمون ، آزمایش ، امتحان

139

Base

اساس، پایگاه

140

fundamentally

اساسی

141

Horse

اسب

142

racehorse

اسب مسابقه

143

Hires for hive

استخدام برای کندو

144

Hires for hive

استخدام برای کندو

145

Employ

استخدام کردن

146

Bone

استخوان

147

argument

استدلال، مشاجره، مباحثه

148

argumentation

استدلال, بحث, مناظره

149

Reasoning

استدلال - دلیل و برهان

150

Rest

استراحت کردن، بقیه

151

refund

استرداد

152

metaphors

استعاره‌، کنایه‌

153

Resign

استعفا دادن

154

reception (wedding)

استقبال (عروسی)

155

Elicitation

استنباط

156

Firm

استوار، ثابت، محكم

157

consistent

استوار، ثابت قدم

158

steak

استیک - باریکه گوشت کبابی

159

Appeal

استیناف، التماس کردن

160

Skeleton

اسکلت

161

Weapon

اسلحه

162

captive

اسیر، گرفتار، دربند

163

acidity

اسیدیته

164

Cue (v)

اشاره کردن - راهنمایی کردن

165

refer

اشاره کردن، ارجاع دادن

166

Kitchenette

آشپزخانه کوچک

167

Mistake

اشتباه

168

Inaccuracies

اشتباهی

169

X-rays

اشعه ایکس

170

dump (n)

اشغال، زباله

171

debris

اشغال روی هم ریخته- اثار مخروبه- باقی مانده

172

Occupy

اشغال کردن

173

Tears

اشکها

174

insist

اصرار

175

stick out

اصرار کردن

176

Urge

اصرار کردن

177

Urge

اصرار کردن - انگیزش

178

insist

اصرار ورزیدن‌، پاپی شدن‌، سماجت‌، پافشاری کردن‌

179

amend

اصلاح کردن

180

reform

اصلاح کردن

181

Reform

اصلاح کردن

182

Main

اصلی

183

Major

اصلی، عمده

184

Extra

اضافی

185

Obey

اطاعت کردن

186

obey (v)

اطاعت کردن - فرمانبرداری کردن

187

Honor

اطاعت کردن، افتخار دادن، عزت

188

attic

اطاق کوچک زیر شیروانی - وابسته به شهر اتن

189

inform

اطلاع دادن

190

Information

اطلاعات

191

declare

اظهار کردن - اعلا ن کردن

192

re-express

اظهار کردن دوباره، باز بیان کردن

193

utterance

اظهار، سخن، نطق

194

handouts

اعانه، جزوه رایگان

195

Credit

اعتبار

196

Protest

اعتراض - شکایت

197

Protest

اعتراض کردن

198

protest (v)

اعتراض کردن - شکایت کردن

199

strike (n)

اعتصاب - ضربه