WORDS 04 Flashcards Preview

English Flashcards > WORDS 04 > Flashcards

Flashcards in WORDS 04 Deck (199)
1

Innocent

بی گناه

2

Snap

بی مقدمه - ناگهانی

3

anonymous

بی نام، دارای نام مستعار

4

weightlessness

بی وزنی

5

Express

بیان کردن

6

State

بیان کردن، ایالت

7

Awake

بیدار

8

out of

بیرون از - خارج از

9

Expel

بیرون انداختن

10

Expel

بیرون انداختن- اخراج کردن

11

Elicit

بیرون کشیدن

12

outer

بیرونی

13

Neutral

بیطرف

14

buy-back

بیع متقابل

15

apprehensive

بیمناک - نگران

16

Patient

بیمار

17

sick

بیمار - ناخوش

18

Hospital

بیمارستان

19

Disease

بیماری

20

Sickness

بیماری

21

International

بین المللی

22

insight

بینش

23

paw

پا

24

Guerrilla

پارتیزان

25

responsiveness

پاسخدهى، جوابگو، پاسخگو، مسئول

26

Guard

پاسدار، پاسداری کردن

27

hindrance

پاگیرى، بازماندگى، اذیت، آزار، مانع، سبب تاخیر

28

footnote

پاورقی، شرح

29

deadline

پایان مهلت، ضرب الاجل

30

thesis

پایان نامه، رساله دکتری

31

dissertation

پایان نامه، رساله، تز

32

Final

پایانی

33

Capital

پایتخت

34

Autumn

پاییز

35

Down

پایین

36

Low

پایین

37

Below

پائین

38

Blanket

پتو

39

cook

پختن

40

Spread

پخش شدن، بسط و توسعه دادن

41

Broadcast

پخش کردن

42

grandad

پدر بزرگ

43

Grandfather

پدربزرگ

44

Phenomenon

پدیده - حادثه - نمود- تجلى - اثر طبیعى

45

Emerged

پدید آمده - ظهور کرده

46

reception

پذیرش، دریافت

47

Accept

پذیرفتن

48

Admit

پذیرفتن، اقرار کردن

49

feather

پر

50

Full

پر

51

insidious

پر از توطئه

52

Fill

پر کردن

53

Sparsely

پراکنده - غیر متراکم

54

launch

پرتاب کردن

55

Javelin

پرتاب نیزه

56

Tense

پر تنش

57

Radiation

پرتو افکنی

58

Flag

پرچم

59

Paid for

پرداخت شده برای

60

Pay

پرداختن

61

Coughing up

پرداختن، سلفیدن

62

curtains

پرده ها

63

questionnaire

پرسشنامه

64

questionnaire

پرسشنامه

65

questionnaire

پرسشنامه

66

leap

پرش - جستن

67

talkative

پرگو، پرحرف ، وراج

68

Proteins

پروتئین ها

69

breed (v)

پروردن - برآوردن - زاییدن - بدنیا آوردن - تولید کردن

70

Process

پروسه، جریان

71

case (legal)

پرونده - دعوی

72

Jump

پریدن

73

distress

پریشانی، اندوه‌، محنت‌، تنگدستی، درد، مضطرب‌ کردن‌،محنت‌ زده کردن‌

74

Depression

پریشانی، کسادی

75

general practitioner

پزشک عمومی

76

scholar

پژوهشگر، دانشور، محقق، عالم

77

Withdraw

پس گرفتن

78

Mail

پست

79

abject (adj)

پست - فرومایه - خوار

80

primitive mammals

پستانداران اولیه

81

nephew

پسر برادر یا خواهر (خود یا همسر)

82

Support

پشتیبانی کردن، تائید کردن

83

woollen

پشمی

84

regret

پشیمانی

85

Regret

پشیمانی، متأسف بودن

86

Bridge

پل

87

footbridge

پل پیاده رو

88

Plastic

پلاستیکی

89

Step

پله

90

Police

پلیس

91

pullover

پلیور - پیراهن کشی ورزشی

92

Shelter

پناهگاه

93

Asylum

پناهندگی

94

Refugee

پناهنده

95

Cotton

پنبه

96

toe (n,v)

پنجه - با انگشت پا زدن یا راه رفتن

97

Hide

پنهان کردن

98

Shell

پوکه، توپ شلیک کردن

99

Pardon

پوزش

100

hide

پوست

101

Skin

پوست

102

crust

پوسته

103

scale

پوسته

104

crispy crust

پوسته ترد

105

clothing

پوشاک

106

shield

پوشش‌

107

Wear

پوشیدن

108

monetary

پولی

109

multifaceted

پیچیده

110

track

پیدا کردن، مسیر

111

perimeter

پیرامون، محیط، دوره

112

accomplishment

پیشرفت ،انجام ،اجرا، اتمام ،کمال، هنر، فضیلت

113

track (v)

پیگرد کردن - دنبال کردن

114

haunt

پیوسته‌ آمدن‌ به‌، تردد کردن‌

115

Complex

پیچیده

116

infrastructure

پیدایش‌، شالوده‌، سازمان‌، زیر سازی، زیربنا

117

Victory

پیروزی

118

surpass

پیش افتادن - فراتر - بهتر بودن از

119

anticipation

پیش بینی

120

draft

پیش نویس، چرک نویس، حواله بانکی

121

Progress

پیشرفت کردن

122

Propose

پیشنهاد کردن

123

Suggest

پیشنهاد کردن

124

Message

پیغام

125

track-record

پیگیری مسیر

126

pint

پیمانه وزن مایع معادل نیم کوارت (یک چهارم)

127

contiguous

پیوسته - همجوار - مجاور - نزدیک - متصل

128

until

تا - تا وقتی که

129

so far

تا به حال - تا کنون

130

to some extent

تا حدی

131

Summer

تابستان

132

Bright

تابناک، روشن کردن

133

Shine

تابیدن، درخشیدن، براق کردن

134

postpone

تاخیر انداختن

135

retardation

تاخیر - کم هوشی - عدم رشد فکری

136

History

تاریخ

137

historian

تاریخ دان

138

Dark

تاریک

139

Fresh

تازه

140

saloon

تالار

141

town hall

تالار شهرداری یا فرمانداری

142

hall of residence

تالار محل سکونت، سالن محل اقامت

143

funding

تامین مالی - کمک مالی

144

Tank

تانک، تانکر

145

defer

تأخیر کردن، تسلیم شدن

146

Delay

تأخیر کردن، به تاخیر انداختن

147

Establish

تأسیس کردن

148

Confirm

تأئید کردن

149

Congratulate

تبریک گفتن

150

Exile

تبعید کردن

151

Propaganda

تبلیغات

152

Hill

تپه

153

mound

تپه - بر آمدگی

154

Trade

تجارت

155

commercial

تجارتی، بازرگانی

156

Violate

تجاوز کردن

157

aggressive

تجاوزکارآنه، تهاجمى

158

revisions

تجدید نظر

159

experiment

تجربه

160

experience of

تجربه کردن چیزی

161

Experience

تجربه، تجربه کردن

162

investigation

تجسس، جستجو، بازجویی

163

Equipment

تجهیزات

164

literal

تحت اللفظى، لفظى، دقیق، با سواد

165

literal

تحت اللفظی

166

Influence

تحت تأثیر قرار دادن

167

treated

تحت درمان با

168

stimulate

تحریک کردن

169

Steamy

تحریک شده - بخار مه آلود

170

Boycott

تحریم، تحریم کردن

171

postgraduate

تحصیلات فوق لیسانس

172

investigation

تحقیق

173

Research

تحقیق

174

Resolution

تحلیل

175

analytical

تحلیلی

176

endurance

تحمل پذیر

177

suffer

تحمل کردن- رنج کشیدن

178

impose

تحمیل کردن

179

Evolved

تحول یافته- تکامل یافته

180

deliver

تحویل دادن

181

estimate

تخمین

182

Estimate

تخمین زدن

183

devise (v)

تدبیر کردن- درست کردن- اختراع کردن

184

Wet

تر

185

balance Sheet

ترازنامه

186

Traffic

ترافیک

187

traffic congestion

تراکم ترافیک

188

Combine

ترکیب کردن

189

Fusion

ترکیب، امتزاج

190

Burst

ترکیدن

191

arrangment

ترتیب، چیدن

192

rendition

ترجمه، تفسیر

193

prefer (v)

ترجیح دادن - برتری دادن

194

Clearance

ترخیص

195

crispy

ترد

196

Fear

ترس

197

deter

ترساندن

198

Frighten

ترسانیدن

199

timid

ترسو