WORDS 10 Flashcards Preview

English Flashcards > WORDS 10 > Flashcards

Flashcards in WORDS 10 Deck (199)
1

moreover

علاوه بر این

2

symptoms

علایمی که بیمار اعلام می کند.

3

Cause

علت، سبب شدن

4

Grass

علف

5

weed

علف هرز

6

Science

علم

7

economics

علم اقتصاد

8

anthropology

علم انسان شناسی

9

battery life

عمر باتری

10

perspective

عمق نمایى، چشم انداز، تجسم شى

11

Operate

عمل جراحی کردن ،به کار انداختن

12

Act

عمل کردن

13

virtually

عملا

14

cousin

عمو زاده- دایی زاده- عمه زاده- خاله زاده (فرزند برادر یا خواهر والدین یک فرد)

15

Public

عمومی

16

Deep

عمیق

17

Element

عنصر

18

long-term repercussions

عواقب دراز مدت

19

factors

عوامل

20

Easter

عید پاک

21

glasses

عینک

22

Rob

غارت کردن

23

forage

غارت کردن، کاوش کردن

24

often

غالبا

25

Dust

غبار

26

Prostate

غدة پروستات

27

instant food

غذا های فوری

28

main course

غذای اصلی

29

West

غرب

30

Stall (n)

غرفه - دکه چوبی کوچک - جایگاه ویژه

31

Drown

غرق شدن

32

sink (v)

غرق شدن - نزول کردن

33

Roll

غلت دادن

34

Sad

غمگین

35

utter

غیر عادى

36

unforeseen

غیر منتظره، غیر مترقبه

37

absent

غیر موجود، پریشان خیال

38

Unsystematic

غیر سیستماتیک

39

non-smoking

غیر سیگاری

40

unreliable

غیر قابل اطمینان، غیرقابل اعتماد

41

illegal

غیر قانونی، غیر مجاز

42

unexpected

غیر منتظره

43

Civilian

غیر نظامی

44

Impersonal

غیر شخصی، فاقد شخصیت

45

odd

غیرعادی - عجیب و غریب

46

Illegal

غیرقانونی

47

bohemian

غیر متعارف

48

catastrophic

فاجعه انگیز

49

interface

فاصل، میانجی، وجه مشترک

50

Distance

فاصله

51

cope with

فایق آمدن

52

Tragic

فجیع

53

swearing

فحش

54

Federal

فدرال

55

Volatile

فرار - بی ثبات - بخار شدنی ، سبک ، لطیف

56

Escape

فرار کردن

57

Flee

فرار کردن

58

Forget

فراموش کردن

59

Provide

فراهم کردن

60

Plenty

فراوان

61

frequent

فراوان، زیاد

62

Send

فرستادن

63

occasion

فرصت - موقع

64

frequence

فرکانس

65

Command

فرمان

66

Order

فرمان دادن، رتبه

67

Command

فرمان، امر کردن

68

Culture

فرهنگ

69

depress (v)

فرو بردن - کم بها کردن - از ارزش انداختن

70

Sink

فرو رفتن

71

Modest

فروتن - متواضع - ساده

72

Airport

فرودگاه

73

Department Store

فروشگاه بزرگ

74

deceive

فریب دادن

75

deceiving

فریب‌ دادن‌، گول زدن

76

Shout

فریاد زدن

77

freezer

فریزر

78

Pressure

فشار

79

press (v)

فشار آوردن - چلاندن

80

Push

فشار دادن

81

Press

فشار دادن، مطبوعات

82

Space

فضا، جا

83

Astronaut

فضانورد

84

astronaut

فضانورد، مسافر فضایی

85

campus

فضای باز، زمین دانشکده و محوطه کالج

86

leisure activity

فعالیت های اوقات فراغت

87

recreational activities

فعالیتهای تفریحی

88

Lack

فقدان

89

paralysis

فلج

90

paralytic

فلج کننده

91

Metal

فلز

92

Flaked out

فلس دار از بیرون

93

strategy

فن جنگ، راه حل

94

lighter

فندک

95

Vocational

فنی و حرفه ای

96

List

فهرست ، فهرست کردن

97

bibliography

فهرست کتب، کتاب شناسی

98

urgent

فوری، مبرم

99

Immediate

فوری

100

Enormously

فوق العاده - عظیمی - بسیار زیاد

101

Steel

فولاد

102

Physics

فیزیک

103

Physical

فیزیکی

104

reliable

قابل اعتماد

105

flexible

قابل انعطاف

106

Interchangeable

قابل تعویض

107

Considerable

قابل توجه

108

preventable

قابل جلوگیری

109

accessible

قابل دسترس

110

audible

قابل شنیدن، شنیدنی

111

disposable

قابل عرضه، یکبار مصرف

112

substantially

قابل ملاحظه ای - قابل توجهی

113

Intelligibility

قابلیت فهم

114

smuggling

قاچاق

115

is capable of doing

قادر به انجام

116

Continent

قاره

117

continents

قاره ها

118

Judge

قاضی، قضاوت کردن

119

Law

قانون

120

Constitution

قانون اساسی

121

Legal

قانونی

122

Boat

قایق

123

dinghy

قایق تفریحی

124

Showboat

قایق دارای صحنه نمایش

125

vicar

قائم مقام - جانشین - معاون

126

Tribe

قبیله

127

murder

قتل، کشتار، آدم کشی

128

famine

قحطی، کمبود

129

healing power

قدرت شفا

130

Leverage

قدرت نفوذ

131

appreciate

قدردانی کردن

132

Ban

قدغن کردن، تحریم کردن

133

prohibit

قدغن کردن، منع کردن

134

Strolled

قدم زده - پرسه زده

135

appointment

قرار ملاقات

136

Treaty

قرارداد

137

Aim

قراول رفتن، هدف

138

sacrifice

قربانی کردن

139

Victim

قربانی

140

Sacrifice

قربانی کردن

141

sacrificing

قربانی کردن - به خطر انداختن

142

Loan

قرض

143

Lend

قرض دادن

144

Borrow

قرض کردن

145

borrow

قرض گرفتن - اقتباس کردن

146

century

قرن

147

Century

قرن

148

Swear in

قسم دادن

149

butcher (n)

قصاب - آدم خون ریز

150

mean (v)

قصد داشتن - هدف داشتن

151

narrative

قصه و داستان

152

judge

قضاوت کردن، قاضی

153

Train

قطار، تربیت کردن، تمرین کردن

154

brake

قطع درگیری، ترمز کردن

155

certainly

قطعا- همانا- حتما- مطمئنا

156

piece

قطعه

157

Piece

قطعه

158

footage

قطعه فیلم، مقداری از فیلم

159

definite

قطعی

160

culooard

قفسه

161

lock

قفل

162

Heart

قلب

163

Heart to heart

قلب به قلب

164

Heart to heart

قلب به قلب

165

territory

قلمرو، خاک، سرزمین

166

gamble (v)

قمار (V)

167

lunar

قمری

168

canteen

قمقمه

169

Champion

قهرمان

170

Hero

قهرمان

171

Coffee

قهوه

172

Swallow

قورت دادن

173

Ethnic

قومی، نژادی

174

robust

قوى هیکل، تنومند

175

Strong

قوی

176

inductive

قیاسى، استنتاجى

177

Price

قیمت

178

inns

کاروان سرا، مسافرخانه

179

tilework

کاشی کاری

180

commodity

کالا - جنس

181

roast

کباب کردن ، بریان کردن ، برشته شدن

182

Lease

کرایه

183

Strain

کش دادن ، زیاد کشیدن ، پیچ دادن

184

shack (n)

کلبه - کاشانه - خانه کوچک و سر دستی ساخته شده

185

tick

کنه

186

brandy

کنیاک

187

default (n)

کوتاهی- قصور- غفلت

188

tiny

کوچک

189

briefcase

کیف اسناد- کیف

190

nightclub

کاباره - کلوپ شبانه

191

Catalogues

کاتالوگ

192

labour

کار

193

a cue card

کارت نشانه

194

gasworks

کارخانه گاز

195

clerk

کارمند دفتری

196

diminish

کاستن

197

crop sowing

کاشت محصول

198

bars

کافه ها

199

café

کافه، رستوران