10.4.15 RBE words 2nd P Flashcards Preview

中文 > 10.4.15 RBE words 2nd P > Flashcards

Flashcards in 10.4.15 RBE words 2nd P Deck (14):
1

Bùduàn
Constant

不断

2

Mó liàn
Discipline

磨练

3

Díquè
Indeed

的确

4

Jīchǔ
Foundation

基础

5

Zhīshì
Knowledge

知识

6

Zhāshi
Strong

扎实

7

Jìyìlì
Memory

记忆力

8

Sùsuàn nénglì
Fast computing power

速算能力

9

Chāo qiáng
Super

超强

10

Xiǎnshì
Show

显示

11

Cèshì
Test

测试

12

Míng liè bǎngshǒu
Top of the list

名列榜首

13

Piānyuǎn shānqū
Remote mountain

偏远山区

14

Xué jīng yú qín
Learn Diligence

学精于勤