19.1.15 Flashcards Preview

中文 > 19.1.15 > Flashcards

Flashcards in 19.1.15 Deck (43):
1

Gāo'ǎi
Height

高矮

2

Pàng shòu
Fat or thin

胖瘦

3

Piàoliang
Beautiful

漂亮

4

Cōngmíng
Clever

聪明

5

Wǒ shǔ shǔ
My rat

我属鼠

6

Yóuyú jiātíng bèijǐng bùtóng
Due to different family backgrounds

由于家庭背景不同

7

Láizì
Come from

来自

8

Wú yōu wú lǜ
Carefree

无忧无虑

9

Chīhē wánlè
Eating, drinking, playing

吃喝玩乐

10

Pínqióng
Poor

贫穷

11

Gàn huó er
do work

干活儿

12

Yǒuguān

有关

13

Dào xiànzài
Up to now

到现在

14

Zài jiēshòu cǎifǎng shí
In an interview

在接受采访时

15

Zǒng shì
Always

总是

16

Zǎn qián
Save money

攒钱

17

Zhuànqián
Earn money

赚钱

18

Huā qián
Spend money

花钱

19

Tīnghuà de háizi
Obedient child

听话的孩子

20

Wǒ de díquè què/zhēn xīwàng
I indeed / I really hope

我的的确确 / 真希望

21

Yīshēng
Doctor

医生

22

Gōngchéngshī
Engineer

工程师

23

Fúwùyuán
Waiter

服务员

24

Shòuhuòyuán
Salesperson

售货员

25

Sījī
Driver

司机

26

Bǐjiào lǎn
Lazy

比较懒

27

Fēicháng cù
Very vinegar

非常醋

28

学期

学期

29

Xiūxí
Break

休息

30

Zuǒbiān
Left

左边

31

Hěn lìhài
Very powerful

很厉害

32

Hěn rèqíng yǒuhǎo
Very warm and friendly

很热情友好

33

Qíguài
Strange

奇怪

34

Wǒ juédé My opinion:
Róngyì
I think My opinion:
Easy

我觉得My opinion :
容易

35

Lǎoshī hěn qīnqiè
The teacher was very gracious

老师很亲切

36

Yángé
Strict

严格

37

Yǒuqù
Interesting

有趣

38

Chuān xiàofú
Wear uniforms

穿校服

39

Dài
Wear (accessories)

40

Dài yǎnjìng/lǐngdài
Wear glasses / tie

戴眼镜/领带

41

Shuāngbāotāi
Twins

双胞胎

42

Wán huábǎn
Skateboarding

玩滑板

43

Jiànshēnfáng
Gymnasium

健身房