19.03.15 RBE 1st paragraph words Flashcards Preview

中文 > 19.03.15 RBE 1st paragraph words > Flashcards

Flashcards in 19.03.15 RBE 1st paragraph words Deck (24):
1

Wèilái
Future

未来

2

Bàodào
Report

报道

3

Rùxué
Enrollment

入学

4

Shìyìng
Adapt

适应

5

Chíxù
Continued

持续

6

Chūzhōng
Junior high school

初中

7

Chōngcì
Sprint

冲刺

8

Biàn chéng
Become

变成

9

Gāo fēn dīnéng
Gaofendineng

高分低能

10

Chāo cháng
Extra long

超长

11

Kèchéng
Curriculum

课程

12

Fánzhòng
Heavy

繁重

13

Zhàn qù
Accounted for

占去

14

Dúlì sīkǎo
Independent thinking

独立思考

15

Shíjiàn
Practice

实践

16

Yánzhòng
Serious

严重

17

Chuàngxīn nénglì
Ability to innovate

创新能力

18

Méitǐ
Media

媒体

19

Gōngbù
Publish

公布

20

Guójì xìng
International

国际性

21

Chuàngyì
Creative

创意

22

Páimíng
Rank

排名

23

Dàoshǔ
Reciprocal

倒数

24

Yóu cǐ kě zhèng
Thus provable

由此可证