1.6.15 Flashcards Preview

中文 > 1.6.15 > Flashcards

Flashcards in 1.6.15 Deck (20):
1

Jìhuà
Plan

计划

2

Fù shàng
Attach

附上

3

Kāilǎng
Cheerful

开朗

4

Xìngmíng
Full name

姓名

5

Gāo'ǎi
Height

高矮

6

Pàng, shòu
Fat, thin

胖, 瘦

7

Cōngmíng
Clever

聪明

8

Wǒ shǔ shǔ
I am rat

我属鼠

9

Wú yōu wú lǜ
Carefree

无忧无虑

10

Pínqióng
Poverty

贫穷

11

Zài jiēshòu cǎifǎng shí
In an interview

在接受采访时

12

Zǎn qián
Save money

攒钱

13

Wǒ de díquè què/ zhēn xīwàng
I indeed / I wish

我的的确确 / 真希望

14

Bǐjiào lǎn
Lazy

比较懒

15

Fēicháng cù
Very vinegar

非常醋

16

Qíguài
Strange

奇怪

17

Shuāngbāotāi
Twin

双胞胎

18

Wán huábǎn
Skateboarding

玩滑板

19

Bànjià
Half-price

半价

20

Tánqín/jítā
Piano / guitar

弹琴/吉他