5.6.15 Flashcards Preview

中文 > 5.6.15 > Flashcards

Flashcards in 5.6.15 Deck (20):
1

Zhīchí, fǎnduì
Support, opposition

支持,反对

2

Gāoxìng, shēngqì/shāngxīn
Happy, angry / sad

高兴,生气/伤心

3

Fèipǐn huíshōu
Waste recycling

废品回收

4

Fā duǎnxìn
Texting

发短信

5

Yuèqì
Musical Instruments

乐器

6

Chénggōng
Success

成功

7

Bìyè
Graduation

毕业

8

Cèsuǒ
Toilet

厕所

9

Bīngxiāng
Refrigerator

冰箱

10

Fùkuǎn
Payment

付款

11

Lèixíng
Type

类型

12

Tàn zújì
Carbon footprint

碳足迹

13

Gǔ wénwù
Artifacts

古文物

14

Huánjìng yìshí
Environmental Awareness

环境意识

15

Wénhuà yíchǎn
Heritage

文化遗产

16

Rènào
Lively

热闹

17

Shèngdàn jié
Christmas

圣诞节

18

Qìfēn
Atmosphere

气氛

19

Chàng zànměi yēsū dànshēng de gē
Sing songs praising the birth of Jesus

唱赞美耶稣诞生的歌

20

Jǐn cì
Second only to

仅次