13.3.15 Flashcards Preview

中文 > 13.3.15 > Flashcards

Flashcards in 13.3.15 Deck (23):
1

Huānjù yītáng
Gathered

欢聚一堂

2

Yèfàn
Yefan

夜饭

3

Cí jiù yíngxīn
New Year

辞旧迎新

4

Rènào
Lively

热闹

5

Zǎo
Date

6

Xìngrén
Almonds

杏仁

7

Xìngfú rén
Happy people

幸福人

8

Shèngdàn jié
Christmas

圣诞节

9

Qìfēn
Atmosphere

气氛

10

Gǎnxiè
Thanks

感谢

11

Chàng zànměi yēsū dànshēng de gē
The birth of Jesus sing songs of praise

唱赞美耶稣诞生的歌

12

Tāngyuán
Dumpling

汤圆

13

Tōngmíng
Brightly lit

通明

14

Jìniàn
Commemorate

纪念

15

Wěidà shīrén qūyuán
Great poet Qu Yuan

伟大诗人屈原

16

Sài lóngzhōu
Dragon Boat Race

賽龙舟

17

Jǐn cì
Second only to

仅次

18

Shēng qǐ
Rising

升起

19

Wéizhe zhuōzi
Around the table

围着桌子

20

Guā guǒ
Fruits

瓜果

21

Liáotiān shǎng yuè
Chat the full moon

聊天赏月

22

Tuányuán
Reunion

团圆

23

Tōngguò
By

通过