30.4.15 Flashcards Preview

中文 > 30.4.15 > Flashcards

Flashcards in 30.4.15 Deck (20):
1

Yímín Immigrant

移民

2

Chénglì Set up

成立

3

Chéngnián rén Adult

成年人

4

Zǔmǔ Grandmother

祖母

5

Jiéhé Combine

结合

6

Guānzhòng Audience

观众

7

Mùdì Purpose

目的

8

Dáfù Reply

答复

9

Liúxíng Popular

流行

10

Jiāoliú Exchange

交流

11

Yǐjīng Already

已经

12

Zìjǐ Own

自己

13

Jiēduàn Phase

阶段

14

Duànliàn shēntǐ Exercise

锻炼身体

15

Nǔlì gōngzuò Hard work

努力工作

16

Yìgōng Volunteer

义工

17

Kēmù Subject

科目

18

Kēxué Science

科学

19

Fánnǎo Upset

烦恼

20

Bǔxí bān Private Tuition

补习班