1.1. Legislation, rules and regulations Flashcards Preview

Legal English > 1.1. Legislation, rules and regulations > Flashcards

Flashcards in 1.1. Legislation, rules and regulations Deck (166):
1

amenderen, wijzigen

amend

2

in voege

in place

3

krachtens de regelgeving

under the regulations

4

gelijke bescherming

equal protection

5

toepassen

to implement

6

een wet handhaven

enforce an act

7

codificeren

codify

8

overheid / regering

government

9

rechten aan particulieren toekennen

confer rights on individuals

10

rechtszekerheid

legal certainty

11

ontwikkelen

to evolve

12

regels en voorschriften

rules and regulations

13

een wet aannemen

pass an act

14

opstellen

to draft

15

toepassing

application

16

rechten uit hoofde van artikel 1/lid 1

rights under Article 1/Section 1

17

grondwet

constitution

18

bestuur, beheer

administration

19

wijziging

amendment

20

begrenzen, inperken

resttrict rights

21

een wet/regel/principe toepassen

apply a law/rule/principle

22

basis

basis

23

een geheel van regels

a set of rules

24

een wet interpreteren

interpret a statute

25

rechtsgeldigheid

an effect

26

rechten en plichten

rights and obligations

27

behandeling

treatment

28

onderworpen aan de voorwaarden van ....

subject to ... conditions

29

handhaven

to enforce

30

rechtstradidtion

legal tradition

31

een inbreuk op een wet/ regel/ reglement

a breach of an act / rule / regulations
in breach of the law / Article 1.

32

grondwettelijk

constitutional

33

verbod

a ban

34

gecodificeerd recht

codified / enacted law

35

een parlementaire wet

a statute

36

een wet opheffen

repeal a law / an Act

37

voorwaarde

condition

38

een wet handhaven

enforce an Act / law

39

Krachtens het Engels recht

Under English law

40

openbaar bestuur

public administration

41

niet-naleving van ....

failure to comply with ...

42

wettelijke rechten

statutory right(s)

43

de voorwaarden omschreven in Artikel 1

the conditions set out in Article 1

44

... niet naleven

fail to comply with ...

45

inwerktreding

entry into force

46

geschreven wet, wetten

statute law

47

(niet) verplicht om

under (no) obligation to ...

48

ontleend aan het Romeins recht

derived from Roman law

49

(wetten, procedures, regels) zijn in voege

laws/ procedures / rules are in place

50

wettelijke vereisten

legal requirements

51

wetsvoorstel

bill

52

omschrijven

set out

53

rechtsbronnen

sources of law

54

toepassingsgebied van de verordeningen

scope of the regulations

55

een juridische beperking opleggen

impose a legal restriction (on)

56

uitzondering op de regel

exception to the rule.

57

zich houden aan de wet

comply with the law

58

wetgeving

legislation

59

wettelijke rechten

legal rechten

60

parlementslid

member of parliament

61

rechtssysteem

legal system

62

amendement bij artikel 1

amendment to Article 1.

63

wettelijke bepalingen

statutory provisions

64

van kracht worden

take effect
come into effect

65

de voorwaarden vastgelegd in

the conditions laid down in

66

op basis van artikel 1

on the basis of Article 1

67

bescherming van / tegen

protection of / from / against

68

bekrachtiging

an enactment

69

in strijd met de wet

against the law

70

reikwijdte

scope

71

wetgeving aannemen

enact legislation, enact a law

72

juridisch

legal

73

bij wet vereist

required by law

74

verordeningen naleven

comply with regulations

75

de wet voorziet dat ...

the Act provides that ...

76

grondwetswijziging

amendment to the constitution

77

een wet aannemen

pass an act

78

goedkeuren van een wet

enactment of an Act

79

wettelijke bescherming

legal protection

80

van kracht

force

81

toepassingsgebied

scope of application

82

een verbod op

a ban on

83

bevoegdheid; overheid

authority / authorities

84

burgerlijk wetboek

civil code

85

verplichting

obligation

86

invoeren

put in place

87

onder/buiten het toepassingsgebied van een wet vallen

fall within/outside the scope of article/section

88

van kracht zijn

be in force

89

een parlementaire wet

Act of Parliament

90

wetgever

legislator

91

van kracht worden

come into force

92

grondwettelijk recht

constitutional law

93

volgens de voorwaarden van ...

under the conditions of ...

94

ingevolge artikel 1

pursuant to Article 1

95

bepalen

provide

96

naleven

comply with

97

openbaar beleid

public policy

98

naleving van regels

compliance with rules

99

van kracht worden

come into force/ enter in force

100

recht hebben op (privacy)

have a / the right to privacy

101

de wet uitvoeren

implement the law

102

verbieden

prohibit

103

interpretatie van de wet

interpretation of statutes

104

parlementaire wetten

statutory law

105

naleven

compliance

106

een bescherming bieden

provide / offer protection

107

wetgevende macht

legislature

108

volgens, krachtens

under

109

regels / principes waaraan iets onderworpen is

rules / principles governing something

110

burgerlijk recht

civil law

111

bepaling

provision

112

de wet wijzigen

amend the law

113

bevoegde overheid

competent authority/ authorities

114

rechtsbeginsel

legal principle

115

verordening uitvoeren

implement regulations

116

gecodificieerd recht

codified law

117

gelijk

equal

118

burgerlijk

civil

119

de wet / een reglement / verplichtingen naleven

comply with legislation / the law / regulations / obligations

120

onderworpen aan

subject to

121

rechten uit hoofde van artikel 1 : lid 1

rights under Article 1 / Section 1

122

parlement

a parlement

123

wetgeving/ een wet opstellen

draft legislation / a law

124

aannemen, uitvaardigen

to enact

125

rechtsstaat

rule of law

126

"common law" systemen en jurisdicties

common law systems and jurisdictions

127

verplichtingen nakomen

comply with obligations

128

reglement

legal basis

129

goedkeuring van de wet door het parlement

enactment of the act

130

(gestemde) wet

act of parliament

131

bescherming van rechten

protection of rights

132

grondwettelijke rechten

constitutional right(s)

133

krachtens de wet

under the law/ by law

134

krachtens de regels

under the rules

135

de voorwaarden bepaald in...

the conditions laid down in ...

136

gelden voor

to govern

137

onderworpen zijn aan...(wet/jurisdictie/belasting)

be subject to ... law/jurisdiction/tax

138

(niet) verplicht om ...

under (no) obligation to ...

139

vastleggen

lay down

140

afleiden

derive

141

gelijke bescherming/behandeling

equal protection / treatment

142

burgerlijk recht

civil law

143

wetgeving aannemen

pass legislation

144

gelijke behandeling

equal treatment

145

burgerrechten

civil rights

146

burgerlijke vrijheden

civil liberties

147

wettelijk

statutory

148

regels toepassing

apply rules / rules apply to...

149

verordeningen

regulation(s)

150

verordeningen uitvoeren

implement regulations

151

naleving van regels

compliance with rules

152

wettelijke bepalingen

statutory provisions

153

de wet bepaalt dat ...

the Act provides that...

154

toepasbaar, van toepassing

applicable law/rules/provisions

155

krachtens de wet op ...

under the ... Act

156

in overeenstemming met de regels

in accordance with ... rules

157

toepassen

apply

158

van toepassing op

applicable to

159

een wet

a statute

160

beleid

policy

161

wetgeving aannemen

pass legislation / enact legislation

162

wettelijke grondslag

legal basis

163

een wet is (niet) van toepassing (op)

a law applies / does not apply (to)

164

inbreuk

breach

165

wettelijke vereisten naleven

comply with legal requirements

166

parlementaire wetten

statutory / statute law