1.1. Legislation, rules and regulations Flashcards Preview

Legal English > 1.1. Legislation, rules and regulations > Flashcards

Flashcards in 1.1. Legislation, rules and regulations Deck (166):
125

rechtsstaat

rule of law

70

reikwijdte

scope

81

toepassingsgebied

scope of application

87

onder/buiten het toepassingsgebied van een wet vallen

fall within/outside the scope of article/section

52

omschrijven

set out

43

de voorwaarden omschreven in Artikel 1

the conditions set out in Article 1

35

een parlementaire wet

a statute

24

een wet interpreteren

interpret a statute

103

interpretatie van de wet

interpretation of statutes

159

een wet

a statute

46

geschreven wet, wetten

statute law

147

wettelijk

statutory

104

parlementaire wetten

statutory law

42

wettelijke rechten

statutory right(s)

152

wettelijke bepalingen

statutory provisions

120

onderworpen aan

subject to

137

onderworpen zijn aan...(wet/jurisdictie/belasting)

be subject to ... law/jurisdiction/tax

27

behandeling

treatment

144

gelijke behandeling

equal treatment

108

volgens, krachtens

under

39

Krachtens het Engels recht

Under English law

16

rechten uit hoofde van artikel 1/lid 1

rights under Article 1/Section 1

138

(niet) verplicht om ...

under (no) obligation to ...

130

(gestemde) wet

act of parliament

155

krachtens de wet op ...

under the ... Act

153

de wet bepaalt dat ...

the Act provides that...

77

een wet aannemen

pass an act

6

een wet handhaven

enforce an act

129

goedkeuring van de wet door het parlement

enactment of the act

18

bestuur, beheer

administration

40

openbaar bestuur

public administration

1

amenderen, wijzigen

amend

112

de wet wijzigen

amend the law

19

wijziging

amendment

62

amendement bij artikel 1

amendment to Article 1.

76

grondwetswijziging

amendment to the constitution

154

toepasbaar, van toepassing

applicable law/rules/provisions

158

van toepassing op

applicable to

15

toepassing

application

157

toepassen

apply

21

een wet/regel/principe toepassen

apply a law/rule/principle

163

een wet is (niet) van toepassing (op)

a law applies / does not apply (to)

83

bevoegdheid; overheid

authority / authorities

113

bevoegde overheid

competent authority/ authorities

33

verbod

a ban

82

een verbod op

a ban on

22

basis

basis

66

op basis van artikel 1

on the basis of Article 1

128

reglement

legal basis

51

wetsvoorstel

bill

164

inbreuk

breach

31

een inbreuk op een wet/ regel/ reglement

a breach of an act / rule / regulations
in breach of the law / Article 1.

118

burgerlijk

civil

145

burgerrechten

civil rights

146

burgerlijke vrijheden

civil liberties

142

burgerlijk recht

civil law

84

burgerlijk wetboek

civil code

7

codificeren

codify

116

gecodificieerd recht

codified law

91

van kracht worden

come into force

126

"common law" systemen en jurisdicties

common law systems and jurisdictions

105

naleven

compliance

98

naleving van regels

compliance with rules

96

naleven

comply with

119

de wet / een reglement / verplichtingen naleven

comply with legislation / the law / regulations / obligations

44

... niet naleven

fail to comply with ...

41

niet-naleving van ....

failure to comply with ...

37

voorwaarde

condition

135

de voorwaarden bepaald in...

the conditions laid down in ...

93

volgens de voorwaarden van ...

under the conditions of ...

28

onderworpen aan de voorwaarden van ....

subject to ... conditions

17

grondwet

constitution

32

grondwettelijk

constitutional

132

grondwettelijke rechten

constitutional right(s)

92

grondwettelijk recht

constitutional law

140

afleiden

derive

48

ontleend aan het Romeins recht

derived from Roman law

14

opstellen

to draft

123

wetgeving/ een wet opstellen

draft legislation / a law

25

rechtsgeldigheid

an effect

64

van kracht worden

take effect
come into effect

124

aannemen, uitvaardigen

to enact

71

wetgeving aannemen

enact legislation, enact a law

68

bekrachtiging

an enactment

78

goedkeuren van een wet

enactment of an Act

29

handhaven

to enforce

38

een wet handhaven

enforce an Act / law

117

gelijk

equal

141

gelijke bescherming/behandeling

equal protection / treatment

11

ontwikkelen

to evolve

80

van kracht

force

88

van kracht zijn

be in force

99

van kracht worden

come into force/ enter in force

45

inwerktreding

entry into force

136

gelden voor

to govern

109

regels / principes waaraan iets onderworpen is

rules / principles governing something

8

overheid / regering

government

5

toepassen

to implement

101

de wet uitvoeren

implement the law

115

verordening uitvoeren

implement regulations

2

in voege

in place

86

invoeren

put in place

49

(wetten, procedures, regels) zijn in voege

laws/ procedures / rules are in place

166

parlementaire wetten

statutory / statute law

34

gecodificeerd recht

codified / enacted law

53

rechtsbronnen

sources of law

110

burgerlijk recht

civil law

69

in strijd met de wet

against the law

133

krachtens de wet

under the law/ by law

57

zich houden aan de wet

comply with the law

139

vastleggen

lay down

65

de voorwaarden vastgelegd in

the conditions laid down in

72

juridisch

legal

10

rechtszekerheid

legal certainty

61

rechtssysteem

legal system

30

rechtstradidtion

legal tradition

162

wettelijke grondslag

legal basis

59

wettelijke rechten

legal rechten

114

rechtsbeginsel

legal principle

50

wettelijke vereisten

legal requirements

58

wetgeving

legislation

161

wetgeving aannemen

pass legislation / enact legislation

90

wetgever

legislator

107

wetgevende macht

legislature

85

verplichting

obligation

26

rechten en plichten

rights and obligations

47

(niet) verplicht om

under (no) obligation to ...

127

verplichtingen nakomen

comply with obligations

122

parlement

a parlement

89

een parlementaire wet

Act of Parliament

60

parlementslid

member of parliament

143

wetgeving aannemen

pass legislation

13

een wet aannemen

pass an act

160

beleid

policy

97

openbaar beleid

public policy

102

verbieden

prohibit

131

bescherming van rechten

protection of rights

79

wettelijke bescherming

legal protection

4

gelijke bescherming

equal protection

106

een bescherming bieden

provide / offer protection

67

bescherming van / tegen

protection of / from / against

95

bepalen

provide

75

de wet voorziet dat ...

the Act provides that ...

111

bepaling

provision

63

wettelijke bepalingen

statutory provisions

94

ingevolge artikel 1

pursuant to Article 1

149

verordeningen

regulation(s)

3

krachtens de regelgeving

under the regulations

12

regels en voorschriften

rules and regulations

150

verordeningen uitvoeren

implement regulations

54

toepassingsgebied van de verordeningen

scope of the regulations

74

verordeningen naleven

comply with regulations

36

een wet opheffen

repeal a law / an Act

73

bij wet vereist

required by law

165

wettelijke vereisten naleven

comply with legal requirements

20

begrenzen, inperken

resttrict rights

55

een juridische beperking opleggen

impose a legal restriction (on)

100

recht hebben op (privacy)

have a / the right to privacy

121

rechten uit hoofde van artikel 1 : lid 1

rights under Article 1 / Section 1

9

rechten aan particulieren toekennen

confer rights on individuals

23

een geheel van regels

a set of rules

151

naleving van regels

compliance with rules

134

krachtens de regels

under the rules

156

in overeenstemming met de regels

in accordance with ... rules

148

regels toepassing

apply rules / rules apply to...

56

uitzondering op de regel

exception to the rule.