1.2 The courts Flashcards Preview

Legal English > 1.2 The courts > Flashcards

Flashcards in 1.2 The courts Deck (106):
82

uitspraak doen over

adjudicate

90

geschillen beslechten

adjudicate disputes

100

beroep instellen

appeal

87

in beroep gaan bij

appeal to (a court)

23

op tegenspraak

adversarial

85

systeem van hoor en wederhoor

adversarial system

68

beroep aantekenen tegen een vonnis / veroordeling

appeal (against) the decision / conviction

28

recht van beroep

right of appeal

22

hof van beroep

cour of appeal/ appeals court

20

in hoger beroep

on appeal

94

beroepsgrond

ground(s) of appeal

76

beroep instellen

file an appeal

95

een zaak in beroep behandelen

hear an appeal

91

beroep afwijzen

dismiss an appeal

52

beroep toewijzen

allow an appeal

77

eiser in hoger beroep

appellant

61

beroepsrechtbank

appellate court

31

gebonden door een precedent

bound by precedent

89

bindend voor lagere rechtbanken

binding on lower courts

92

bindend precedent

binding precedent

69

bindende uitspraak

binding decision

7

rechtszaak

court case

35

een zaak behandelen

hear a case

25

jurisprudentie

(existing / previous) case law

74

rechtbank

court of law

18

rechtbank van eerste aanleg

court of first instance
trial court

106

lagere rechtbanken

lower courts

56

hogere rechtbanken

higher/ superior courts

55

beroepsrechtbank

cour of appeal(s) / appeals court

51

jeugdrechtbank

juvenile court

59

Hooggerechtshof

Supreme Court

32

rechtzaak

court case

67

besluit van het hof

the court's decision

39

een rechtszaak starten

issue court proceedings

72

gerechtelijk bevel

court order

41

hoorzitting

court hearing

14

rechtszaak

court action

49

uitspraak van het hof

court documents

98

griffierechten

court fees

11

griffier

court clerk

33

een zaak aanhangig maken bij de rechtbank

refer (a case/matter) to the court

38

voor de rechtbank

before de court

64

een verzoek indienen bij de rechtbank

apply to the court

40

de rechtbank oordeelde dat ...

the court held that
the court found that
the court ruled that

63

de rechtbank herhaalde dat ...

the court reiterated that...

70

de rechtbank verwierp (het argument)

The court rejected the argument

97

de rechtbank willigde (de motie) in

the court granted (a motion)

60

gerechtelijke uitspraak

cour decision

78

bindende uitspraak

binding decision

3

in beroep gaan tegen de uitspraak

appeal agains the decision

19

een besluit handhaven

uphold a decision

48

een besluit herzien

review a decision

47

een besluit vernietigen

reverse / overturn a decision

54

een besluit aanvechten

challenge a decision

75

een omstreden besluit

a contested decision

37

een zaak niet ontvankelijk verklaren

dismiss a case

30

beroep wijzen

dismiss an appeal

96

een vonnis ten uitvoer leggen

enforce a judgment

84

tenuitvoerlegging van een vonnis

enforcement of a judgment

80

behandeld in de ... rechtbank

handled in the ... court

6

zaken behandelen

handle cases

93

behandelen

hear a case, hearan appeal

21

onpartijdig

impartial

105

inquisitoir

inquisitorial

10

rechter

judge

12

jurisprudentie

judge-made law

13

vonnis van de rechtbank

court's judgment

8

uitspraak in kortgeding

summary judgment

43

uitspraak doen (3)

deliver a judgment
hand down a judgment
issue a judgment

104

een vonnis bekrachtigen

affirm a judgment

50

een vonnis vernietigen

reverse a judgment

46

een vonnis ten uitvoer leggen

enforce a judgment

88

tenuitvoerlegging van een vonnis

enforcement of a judgment

101

gerechtelijke toetsing

judicial review

44

vroegere rechterlijke beslissingen

previous judicial decisions

102

rechterlijke macht

judiciary

42

bevoegdheid uitoefenen

have jurisdiction over

26

niet bevoegd zijn

exercise jurisdiction

5

jurisprudentie

jurisprudence

17

jury

jury

73

gerecht

justice

27

rechtsbedeling

administration of justice

83

toegang tot justitie

access to justice

58

rechtssysteem

legal system

53

juridische procedure

legal process

57

vroegere vonnissen vernietigen

overturn previous decisions/ rulings

1

bindend precedent

binding precedent

4

een precedent scheppen

set a precedent

9

procureur

public prosecutor

34

openbaar ministerie

public procescutor's office

15

een besluit herzien

reverse a decision

71

een uitspraak herzien

reverse a ruling

65

het hof oordeelde in het nadeel/ voordeel van

the court ruled against / in favour of

16

uitspraak doen over

rule on

62

een uitspraak over

a ruling on

86

uitspraak van de rechtbank

court ruling / the court's ruling

99

uitspraak doen

issue a ruling

29

een uitspraak herzien

reverse / overturn a ruling

103

een uitspraak bevestigen

uphold a ruling

79

dagvaarden

summon

36

dagvaarding

summons

24

proces

trial

2

rechtbank van eerste aanleg

trial court

66

een zaak berechten

try a case

81

een uitspraak bevestigen

uphold a ruling

45

een besluit handhaven

uphold a decision