1.2 The courts Flashcards Preview

Legal English > 1.2 The courts > Flashcards

Flashcards in 1.2 The courts Deck (106):
1

bindend precedent

binding precedent

2

rechtbank van eerste aanleg

trial court

3

in beroep gaan tegen de uitspraak

appeal agains the decision

4

een precedent scheppen

set a precedent

5

jurisprudentie

jurisprudence

6

zaken behandelen

handle cases

7

rechtszaak

court case

8

uitspraak in kortgeding

summary judgment

9

procureur

public prosecutor

10

rechter

judge

11

griffier

court clerk

12

jurisprudentie

judge-made law

13

vonnis van de rechtbank

court's judgment

14

rechtszaak

court action

15

een besluit herzien

reverse a decision

16

uitspraak doen over

rule on

17

jury

jury

18

rechtbank van eerste aanleg

court of first instance
trial court

19

een besluit handhaven

uphold a decision

20

in hoger beroep

on appeal

21

onpartijdig

impartial

22

hof van beroep

cour of appeal/ appeals court

23

op tegenspraak

adversarial

24

proces

trial

25

jurisprudentie

(existing / previous) case law

26

niet bevoegd zijn

exercise jurisdiction

27

rechtsbedeling

administration of justice

28

recht van beroep

right of appeal

29

een uitspraak herzien

reverse / overturn a ruling

30

beroep wijzen

dismiss an appeal

31

gebonden door een precedent

bound by precedent

32

rechtzaak

court case

33

een zaak aanhangig maken bij de rechtbank

refer (a case/matter) to the court

34

openbaar ministerie

public procescutor's office

35

een zaak behandelen

hear a case

36

dagvaarding

summons

37

een zaak niet ontvankelijk verklaren

dismiss a case

38

voor de rechtbank

before de court

39

een rechtszaak starten

issue court proceedings

40

de rechtbank oordeelde dat ...

the court held that
the court found that
the court ruled that

41

hoorzitting

court hearing

42

bevoegdheid uitoefenen

have jurisdiction over

43

uitspraak doen (3)

deliver a judgment
hand down a judgment
issue a judgment

44

vroegere rechterlijke beslissingen

previous judicial decisions

45

een besluit handhaven

uphold a decision

46

een vonnis ten uitvoer leggen

enforce a judgment

47

een besluit vernietigen

reverse / overturn a decision

48

een besluit herzien

review a decision

49

uitspraak van het hof

court documents

50

een vonnis vernietigen

reverse a judgment

51

jeugdrechtbank

juvenile court

52

beroep toewijzen

allow an appeal

53

juridische procedure

legal process

54

een besluit aanvechten

challenge a decision

55

beroepsrechtbank

cour of appeal(s) / appeals court

56

hogere rechtbanken

higher/ superior courts

57

vroegere vonnissen vernietigen

overturn previous decisions/ rulings

58

rechtssysteem

legal system

59

Hooggerechtshof

Supreme Court

60

gerechtelijke uitspraak

cour decision

61

beroepsrechtbank

appellate court

62

een uitspraak over

a ruling on

63

de rechtbank herhaalde dat ...

the court reiterated that...

64

een verzoek indienen bij de rechtbank

apply to the court

65

het hof oordeelde in het nadeel/ voordeel van

the court ruled against / in favour of

66

een zaak berechten

try a case

67

besluit van het hof

the court's decision

68

beroep aantekenen tegen een vonnis / veroordeling

appeal (against) the decision / conviction

69

bindende uitspraak

binding decision

70

de rechtbank verwierp (het argument)

The court rejected the argument

71

een uitspraak herzien

reverse a ruling

72

gerechtelijk bevel

court order

73

gerecht

justice

74

rechtbank

court of law

75

een omstreden besluit

a contested decision

76

beroep instellen

file an appeal

77

eiser in hoger beroep

appellant

78

bindende uitspraak

binding decision

79

dagvaarden

summon

80

behandeld in de ... rechtbank

handled in the ... court

81

een uitspraak bevestigen

uphold a ruling

82

uitspraak doen over

adjudicate

83

toegang tot justitie

access to justice

84

tenuitvoerlegging van een vonnis

enforcement of a judgment

85

systeem van hoor en wederhoor

adversarial system

86

uitspraak van de rechtbank

court ruling / the court's ruling

87

in beroep gaan bij

appeal to (a court)

88

tenuitvoerlegging van een vonnis

enforcement of a judgment

89

bindend voor lagere rechtbanken

binding on lower courts

90

geschillen beslechten

adjudicate disputes

91

beroep afwijzen

dismiss an appeal

92

bindend precedent

binding precedent

93

behandelen

hear a case, hearan appeal

94

beroepsgrond

ground(s) of appeal

95

een zaak in beroep behandelen

hear an appeal

96

een vonnis ten uitvoer leggen

enforce a judgment

97

de rechtbank willigde (de motie) in

the court granted (a motion)

98

griffierechten

court fees

99

uitspraak doen

issue a ruling

100

beroep instellen

appeal

101

gerechtelijke toetsing

judicial review

102

rechterlijke macht

judiciary

103

een uitspraak bevestigen

uphold a ruling

104

een vonnis bekrachtigen

affirm a judgment

105

inquisitoir

inquisitorial

106

lagere rechtbanken

lower courts