2. Contract law Flashcards Preview

Legal English > 2. Contract law > Flashcards

Flashcards in 2. Contract law Deck (170):
91

een aanbod aanvaarden

accept an offer

66

aanbod en aanvaarding van aanbod

offer and acceptance

87

tegoedertrouw handelen

act in good faith

62

gerechtelijke stappen ondernemen

take (legal) action against somebody

125

akkoord gaan over de voorwaarden

agree on the terms of the contract

124

de afgesproken datum

the agreed date

36

ergens mee akkoord gaan

agree on / to something

106

bindende overeenkomst

binding agreement

44

schriftelijke overeenkomst

written agreement

151

krachtens de overeenkomst

under the agreement

17

bepalingen van de overeenkomst

terms of the agreement

46

verkoopsovereenkomst

purchase agreement

137

een akkoord bereiken

reach an agreement

158

een overeenkomst sluiten

enter into agreement
conclude an agreement

159

een overeenkomst ontbinden

terminate an agreement

73

zich baseren, rekenen op een overeenkomst

rely on an angreement

14

schadevergoeding toekennen

award damages

4

een contract toekennen

award a contract

88

gebonden zijn door het contract/ de bepalingen

be bound by the contract / terms

59

contractbreuk, wanprestatie

(serious) breach of contract/ contract breach

83

het contract niet nakomen

be in breach of the contract

25

substantiële contractbreuk

material breach

94

niet-substantiële contractbreak

minor breach

104

contractbreuk plegen

breach a contract

34

de in gebreken blijvende partij

breaching party

80

de benadeelde partij

non-breaching party (=injured party)

136

geen handelingsbekwaamheid hebben

lack (legal) capacity

3

schadevergoeding eisen

claim damages

32

eiser

claimant

76

clausule

clause

33

expliciete bepaling

express clause

132

impliciete bepaling

implied clause

21

forumbeding

jurisdiction clause

55

overmachtsclausule

force majeure clause

82

vrijwaringsclausule

indemnification clause

165

schadebeding

liquidated damages clause

92

vierhoekenbeding

entire agreement clause

129

schadevergoeding

compensation for loss

170

volgens de contractvoorwaarden

under the conditions stated in the contract

123

bevestiging vragen

request confirmation

27

onderlinge toestemming

mutual consent

69

voorafgaandelijke schriftelijke toestemming

prior written consent

162

toestemming krijgen

obtain consent

90

toestemming geven

give one's consent

74

een tegenprestatie ontbreekt

the contract lacks consideration

11

een contract voor goederen en diensten

a contract for goods and services

121

uit hoofde van het contract

under the contract

141

de contractanten

parties to a contract

167

bindend / (on)geldig / afdwingbaar contract

binding / (in)valid / enforceable contract

86

nietig contract

void contract

107

mondeling contract

oral contract

78

schriftelijk contract

contract in writing

99

contractvrijheid

freedom of contract / freedom to

24

verzekeringscontract

insurance contract

85

verbintenissenrecht

contract law

98

contractbreak

breach of contract/ contract breach

6

contractvoorwaarden

contract terms / terms of the contract

148

volgens (de voorwaarden van) het contract

under the (terms of the) contract

161

een contract opstellen

draft a contract
draw up a contract

67

een contract afsluiten

enter into a contract
form a contract
conclude a contract

102

een contract uitvoeren

perform a contract

48

een contract beëindigen

terminate a contract

109

een contract breken

breach a contract

127

een contract doen naleven

enforce a contract

116

vastgelegd in het contract

stated in the contract
set out in the contract

130

het contract bevat (bepalingen)

the contract contains clauses / provisions

39

het contract bepaalt dat

the contract specifies

71

contractuele relatie aangaan

enter into a contractual relationship

146

contractueel vastgelegd recht

contractual right

63

contractuele verplichtingen

contractual obligations

45

contractuele aansprakelijkheid

contractual liability

89

een tegenbod doen

make a counter-offer

164

de kosten dekken

cover the costs

110

schuldeiser

creditor

43

schade lijden

suffer damage

65

schadevergoeding eisen

claim damages

144

schadevergoeding toekennen

award damages

23

compenserende schadevergoeding

compensatory damages

155

schadebeding

liquidated damages clause

64

forfaitaire schadevergoeding

liquidated damages

120

levering

delivery

7

buitensporig

disproportionate

103

contractgeschil

contract dispute

47

een contract / overeenkomst opstellen

draft a contract / an agreement
draw up a contract / an agreement

166

onder dwang

under duress

81

dwang

duress

10

de naleving van een contract adwingen

enforce a contract

56

niet afdwingbaar contract

(un)enforceable contract

95

een contract aangaan

enter into a contract, contractuele relatie aangaan

131

een contract sluiten

form a contract

149

afsluiten van een contract

contract formation

114

toepasselijk recht

governing law

134

gelden voor

govern

133

oplopen

incur

60

kosten oplopen/ verlies lijden

incur costs / losses

38

vrijwaren

indemnify

157

intentie

intention

113

intentie om gebonden te zijn

intention to be bound

154

factuur

invoice

5

toepasselijk recht

applicable law
governing law

52

een rechtszaak aanspannen tegen

file a lawsuit against

50

contractuele aansprakelijkheid

contractual liability

145

aansprakelijk voor schade

liable for damages

97

verlies lijden

suffer loss

22

verliezen oplopen

incur losses

156

verliezen recuperen

recover losses

126

minderjarige

minor

57

verzachten, beperken

mitigate

70

verplichting om de schade te beperken

duty to mitigate

152

geldelijk

monetary

111

contractonderhandelingen voeren

negotiate an agreement

12

contractvoorwaarden bespreken

negotiate terms

140

contractonderhandelingen

contract negattions

118

twee weken op voorhand informeren

give twee weeks' notice

30

melding

notification

169

verwittigen

notify

68

contractuele verplichtingen

contractual obligations

117

middelenverbintenis

obligation of means

108

resultaatsverbintenis

obligation of result

150

verplichtingen opleggen

impose obligations

122

een aanbod doen

make an offer

31

een aanbod aanvaarden

accept an offer

147

verplichtingen opleggen

impose obligations.

9

tegenbod

counter-offer

35

aanbod en aanvaarding

offer and acceptance

105

partij aan wie een aanbod wordt gedaan

offeree

153

aanbieder

offeror

101

opdragen, verplichten

order

28

contractanten

contracting parties, parties to contract.

115

derde

third party

72

in gebreke blijvende partij

defaulting / breaching party

20

benadeelde partij (3)

injured party, aggrieved party, non-breaching party

138

de betrokken partijen

the parties involved

128

een contract uitvoeren

perform a contract

96

de overeenkomst niet nakomen

fail to perform a contract

49

niet-nakoming

failure to perform a contract

135

(niet-) naleven van een contract

(non-)performance of the contract

42

uitvoering in natura

specific performance

119

goederen aankopen

purchase goods

8

terugbetalen

reimburse

19

rechtsmiddel

remedy

2

aan vereisten voldoen

meet requirements

26

nietigheid

rescission

61

contractueel recht

contractual right

40

wettelijk recht

legal right

37

rechten overdragen

transfer rights

112

rechten krachtens het contract

rights under the contract

160

wettelijke rechten scheppen

create legal rights

54

rechten en verplichtingen

rights and obligations

79

rechtsmisbruik

abuse of rights

143

verkoop

sale

58

schikking

settlement

41

buitengerechtelijke schikking

out-of-court settlement

29

een contract tekenen

sign a contract

16

vervolgen voor contractbreuk

sue for breach of contract

168

inschrijving op openbare aanbestedeging

tender

139

contractvoorwaarden

contract terms / terms of the contract, terms and condistions

1

voorwaarden

terms and conditions

15

uitdrukkelijke voorwaarde

implied term

163

impliciete voorwaarde

essential term

13

volgens de vergunningsvoorwaarden

under the terms of the licence

100

voorwaarden vaststellen

stipulate terms

84

bepalingen schenden

breach terms

75

een contract / overeenkomst ontbinden

terminate a contract / agreement

142

ontbinding, beëindiging

termination

77

rechten en plichten overdragen

transfer rights and obligations

18

ongepaste beïnvloeding

undue influence

53

nietig

void

51

afstand doen, afzien van

waive

93

afstand

waiver