2. Contract law Flashcards Preview

Legal English > 2. Contract law > Flashcards

Flashcards in 2. Contract law Deck (170):
1

voorwaarden

terms and conditions

2

aan vereisten voldoen

meet requirements

3

schadevergoeding eisen

claim damages

4

een contract toekennen

award a contract

5

toepasselijk recht

applicable law
governing law

6

contractvoorwaarden

contract terms / terms of the contract

7

buitensporig

disproportionate

8

terugbetalen

reimburse

9

tegenbod

counter-offer

10

de naleving van een contract adwingen

enforce a contract

11

een contract voor goederen en diensten

a contract for goods and services

12

contractvoorwaarden bespreken

negotiate terms

13

volgens de vergunningsvoorwaarden

under the terms of the licence

14

schadevergoeding toekennen

award damages

15

uitdrukkelijke voorwaarde

implied term

16

vervolgen voor contractbreuk

sue for breach of contract

17

bepalingen van de overeenkomst

terms of the agreement

18

ongepaste beïnvloeding

undue influence

19

rechtsmiddel

remedy

20

benadeelde partij (3)

injured party, aggrieved party, non-breaching party

21

forumbeding

jurisdiction clause

22

verliezen oplopen

incur losses

23

compenserende schadevergoeding

compensatory damages

24

verzekeringscontract

insurance contract

25

substantiële contractbreuk

material breach

26

nietigheid

rescission

27

onderlinge toestemming

mutual consent

28

contractanten

contracting parties, parties to contract.

29

een contract tekenen

sign a contract

30

melding

notification

31

een aanbod aanvaarden

accept an offer

32

eiser

claimant

33

expliciete bepaling

express clause

34

de in gebreken blijvende partij

breaching party

35

aanbod en aanvaarding

offer and acceptance

36

ergens mee akkoord gaan

agree on / to something

37

rechten overdragen

transfer rights

38

vrijwaren

indemnify

39

het contract bepaalt dat

the contract specifies

40

wettelijk recht

legal right

41

buitengerechtelijke schikking

out-of-court settlement

42

uitvoering in natura

specific performance

43

schade lijden

suffer damage

44

schriftelijke overeenkomst

written agreement

45

contractuele aansprakelijkheid

contractual liability

46

verkoopsovereenkomst

purchase agreement

47

een contract / overeenkomst opstellen

draft a contract / an agreement
draw up a contract / an agreement

48

een contract beëindigen

terminate a contract

49

niet-nakoming

failure to perform a contract

50

contractuele aansprakelijkheid

contractual liability

51

afstand doen, afzien van

waive

52

een rechtszaak aanspannen tegen

file a lawsuit against

53

nietig

void

54

rechten en verplichtingen

rights and obligations

55

overmachtsclausule

force majeure clause

56

niet afdwingbaar contract

(un)enforceable contract

57

verzachten, beperken

mitigate

58

schikking

settlement

59

contractbreuk, wanprestatie

(serious) breach of contract/ contract breach

60

kosten oplopen/ verlies lijden

incur costs / losses

61

contractueel recht

contractual right

62

gerechtelijke stappen ondernemen

take (legal) action against somebody

63

contractuele verplichtingen

contractual obligations

64

forfaitaire schadevergoeding

liquidated damages

65

schadevergoeding eisen

claim damages

66

aanbod en aanvaarding van aanbod

offer and acceptance

67

een contract afsluiten

enter into a contract
form a contract
conclude a contract

68

contractuele verplichtingen

contractual obligations

69

voorafgaandelijke schriftelijke toestemming

prior written consent

70

verplichting om de schade te beperken

duty to mitigate

71

contractuele relatie aangaan

enter into a contractual relationship

72

in gebreke blijvende partij

defaulting / breaching party

73

zich baseren, rekenen op een overeenkomst

rely on an angreement

74

een tegenprestatie ontbreekt

the contract lacks consideration

75

een contract / overeenkomst ontbinden

terminate a contract / agreement

76

clausule

clause

77

rechten en plichten overdragen

transfer rights and obligations

78

schriftelijk contract

contract in writing

79

rechtsmisbruik

abuse of rights

80

de benadeelde partij

non-breaching party (=injured party)

81

dwang

duress

82

vrijwaringsclausule

indemnification clause

83

het contract niet nakomen

be in breach of the contract

84

bepalingen schenden

breach terms

85

verbintenissenrecht

contract law

86

nietig contract

void contract

87

tegoedertrouw handelen

act in good faith

88

gebonden zijn door het contract/ de bepalingen

be bound by the contract / terms

89

een tegenbod doen

make a counter-offer

90

toestemming geven

give one's consent

91

een aanbod aanvaarden

accept an offer

92

vierhoekenbeding

entire agreement clause

93

afstand

waiver

94

niet-substantiële contractbreak

minor breach

95

een contract aangaan

enter into a contract, contractuele relatie aangaan

96

de overeenkomst niet nakomen

fail to perform a contract

97

verlies lijden

suffer loss

98

contractbreak

breach of contract/ contract breach

99

contractvrijheid

freedom of contract / freedom to

100

voorwaarden vaststellen

stipulate terms

101

opdragen, verplichten

order

102

een contract uitvoeren

perform a contract

103

contractgeschil

contract dispute

104

contractbreuk plegen

breach a contract

105

partij aan wie een aanbod wordt gedaan

offeree

106

bindende overeenkomst

binding agreement

107

mondeling contract

oral contract

108

resultaatsverbintenis

obligation of result

109

een contract breken

breach a contract

110

schuldeiser

creditor

111

contractonderhandelingen voeren

negotiate an agreement

112

rechten krachtens het contract

rights under the contract

113

intentie om gebonden te zijn

intention to be bound

114

toepasselijk recht

governing law

115

derde

third party

116

vastgelegd in het contract

stated in the contract
set out in the contract

117

middelenverbintenis

obligation of means

118

twee weken op voorhand informeren

give twee weeks' notice

119

goederen aankopen

purchase goods

120

levering

delivery

121

uit hoofde van het contract

under the contract

122

een aanbod doen

make an offer

123

bevestiging vragen

request confirmation

124

de afgesproken datum

the agreed date

125

akkoord gaan over de voorwaarden

agree on the terms of the contract

126

minderjarige

minor

127

een contract doen naleven

enforce a contract

128

een contract uitvoeren

perform a contract

129

schadevergoeding

compensation for loss

130

het contract bevat (bepalingen)

the contract contains clauses / provisions

131

een contract sluiten

form a contract

132

impliciete bepaling

implied clause

133

oplopen

incur

134

gelden voor

govern

135

(niet-) naleven van een contract

(non-)performance of the contract

136

geen handelingsbekwaamheid hebben

lack (legal) capacity

137

een akkoord bereiken

reach an agreement

138

de betrokken partijen

the parties involved

139

contractvoorwaarden

contract terms / terms of the contract, terms and condistions

140

contractonderhandelingen

contract negattions

141

de contractanten

parties to a contract

142

ontbinding, beëindiging

termination

143

verkoop

sale

144

schadevergoeding toekennen

award damages

145

aansprakelijk voor schade

liable for damages

146

contractueel vastgelegd recht

contractual right

147

verplichtingen opleggen

impose obligations.

148

volgens (de voorwaarden van) het contract

under the (terms of the) contract

149

afsluiten van een contract

contract formation

150

verplichtingen opleggen

impose obligations

151

krachtens de overeenkomst

under the agreement

152

geldelijk

monetary

153

aanbieder

offeror

154

factuur

invoice

155

schadebeding

liquidated damages clause

156

verliezen recuperen

recover losses

157

intentie

intention

158

een overeenkomst sluiten

enter into agreement
conclude an agreement

159

een overeenkomst ontbinden

terminate an agreement

160

wettelijke rechten scheppen

create legal rights

161

een contract opstellen

draft a contract
draw up a contract

162

toestemming krijgen

obtain consent

163

impliciete voorwaarde

essential term

164

de kosten dekken

cover the costs

165

schadebeding

liquidated damages clause

166

onder dwang

under duress

167

bindend / (on)geldig / afdwingbaar contract

binding / (in)valid / enforceable contract

168

inschrijving op openbare aanbestedeging

tender

169

verwittigen

notify

170

volgens de contractvoorwaarden

under the conditions stated in the contract