3. Corporate and commercial law Flashcards Preview

Legal English > 3. Corporate and commercial law > Flashcards

Flashcards in 3. Corporate and commercial law Deck (143):
1

zakenpartner

business partner

2

eenmanszaak

sole proprietorship

3

bedrijfsfusie

merger

4

vermogenswinstbelasting

capital gains tax

5

vrij ondernemerschap belemmeren

restrict free enterprise

6

handelaar

trader

7

kredietbrief, waardepapier

negotiable instrument

8

een beursgenoteerd bedrijf

listed company

9

binnenlandse markt

domestic market

10

vennotschapsbelasting

corporate tax

11

(het bedrijf) behren

manage (the company's) affairs

12

octrooi

patent

13

geld investeren (in)

invest money (in)

14

verzending

shipping

15

intern beleid

internal management

16

dagelijkse activiteiten

day-to-day operations

17

operate a business

een bedrijf leiden

18

onderworpen aan belasting

subject to tax

19

leiden, runnen

operate

20

winsten doen toenemen

increase profists

21

insolvent

insolvent

22

op de naleving van een patent toezien

enforce a patent

23

een dochteronderneming oprichting

establish a subsidiary

24

bedrijfsgeheimen

trade secrets

25

aandeelhoudersvergadering

shareholder meeting

26

een bedrijf ontbinden

wind up a company

27

belanghebbende

stakeholder

28

aankopen

purchase

29

verantwoordelijkheden nakomen

meet responsibilites

30

geoctrooieerd product

a patented product

31

verantwoordelijkheid tegenover iemand

responsibilities to somebody

32

aandeel

share

33

patentaanvraag

patent application

34

enig eigenaar

sole proprietor

35

onvermogen om te betalen

insolvency

36

belastingschaal

rate

37

schending van een octrooi

patent infringement

38

als zelfstandige werkend

self-employed

39

natuurlijk persoon

natural person

40

te goeder trouw handelen

act in good faith

41

vennootschap

partnership

42

indienen van juridische documenten

file legal documents

43

onderneming

nterprise

44

juridische documenten indienen

file legal documents

45

in overeenstemming met de regelgeving

in accordance with regulations

46

verkoop van goederen

sale of goods

47

winsten

profits

48

persoonlijk verantwoordelijkheid voor

personally responsible for

49

buitenlandse markt

foreign market

50

vergadering van de raad van bestuur

board meeting

51

bedrijfsvoering

a company's operations

52

zakelijke transacties

business transactions

53

bedrijfsentiteit

business entity

54

beleid

management

55

rechtspersoon

legal person

56

fiscale behandling

tax treatment

57

een bedrijf registeren

register a company

58

income

inkomen

59

oprichtingsakte

memorandum of association

60

een octrooi-aanvraag indienen

file a patent application

61

indienen van de vereiste formulieren

file the required forms

62

eerlijke en billijke behandeling

fair and equitable treatment

63

fusies en overnams

mergers and acquisitions

64

intellectuele eigendomsrecht

intellectual property rights

65

maatschappelijke zetel

registered office

66

commerciële transacties

commercial transactions

67

economisch

economic

68

belast worden

be taxed

69

roerende voorheffint

withholding tax

70

belangenvermenging

conflict of interest

71

belastbaar inkomen

taxable income

72

octooirecht

patent law

73

afzonderlijke rechtspersoonlijkheid hebben

have separate personality
have corporate personality

74

eigen rechtspersoonlijkheid

separate legal personality

75

moeder bedrijf

parent company

76

akte van oprichting

certificate of incorporation (US)
articles of incorporation (US)

77

onderhandelen van een transacties

negotiate a transaction

78

beurs

stock exchange

79

financieel verlies

financial loss / losses

80

KMO

small and medium-sized enterprise (SME)

81

een patent toekennen

grant a patent

82

eigendom bezitten

own property

83

een transactie afsluiten

conclude a transaction

84

failliet gaan

go into liquidation

85

aandelen

stock

86

octrooihouder

patent owner

87

schending

infringement

88

opdrachtgever

principal

89

uitvoeren

export

90

bevoegdheid

power

91

investeerder

investor

92

producent

manufacturer

93

inbreuk

infringement of a rights

94

beveiligde transactie

secured transaction

95

in het belang van ... handelen

act in the interest(s) of ...

96

persoonlijk aansprakelijk

personally liable

97

indienen van de vereiste formulieren

file the required forms

98

aanslagvoet

tax rate

99

bedrijfsregistratie

company regsitration

100

geld verschuldigd zijn aan

owe money / a debt (to)

101

bedrijf

firm

102

bedrijfsoprichting

company formation

103

belastingspeil

taxation level

104

een patent verkrijgen

obtain a patent

105

belasting betalen op

pay tax on

106

een bedrijf beheren

manage a corporation

107

dubbele beslating

double taxation

108

ontbinding van een bedrijf

winding up

109

een vergadering houden

hold a meeting

110

belastingsaftrek

tax deduction

111

rechtspersoon

legal person

112

correct handelen

act fairly

113

octrooi-inbreuk

patent infringement / violation

114

bestuurscollege

executive committee

115

fondsen

funds

116

vrije handelsverkeer

free trade

117

vrijgesteld van BTW

exempt from VAT

118

hoofdelijk aansprakelijk

jointly liable

119

leverancier

supplier

120

juridische entititeit

legal entity

121

invoeren

import

122

handelsmerk

trademark

123

groothandelaar, koopman

merchant

124

oprichter

founder

125

vennoot

partner

126

bedrijfswinsten

company profits

127

buitenlandse / overzeese markt

overseas markt

128

belastingsvrijstelling

tax exemption

129

tussenpersoon

intermediary

130

regelgevend

regulatory

131

een certificaat verstrekken

issue a certificate

132

belasting

tax

133

beperkte aansprakelijkheid

limited liability

134

handelsovereenkomst

trade agreement

135

bedrijfsfinanciering

coporate finance

136

intellectuele eigendomsrecht

intellectual property law

137

vereffenaar

receiver

138

eerlijk

fair

139

onderworpen aan BTW

subject to VAT

140

(tegen een) belastingsvoet (van)

(at a...) tax rate

141

financieren

fund

142

KMO

SME = small and medium-sized entreprises

143

inkomstenbelasting betalen

pay income tax