3. Corporate and commercial law Flashcards Preview

Legal English > 3. Corporate and commercial law > Flashcards

Flashcards in 3. Corporate and commercial law Deck (143):
67

economisch

economic

43

onderneming

nterprise

80

KMO

small and medium-sized enterprise (SME)

5

vrij ondernemerschap belemmeren

restrict free enterprise

53

bedrijfsentiteit

business entity

120

juridische entititeit

legal entity

62

eerlijke en billijke behandeling

fair and equitable treatment

114

bestuurscollege

executive committee

89

uitvoeren

export

138

eerlijk

fair

112

correct handelen

act fairly

40

te goeder trouw handelen

act in good faith

97

indienen van de vereiste formulieren

file the required forms

42

indienen van juridische documenten

file legal documents

135

bedrijfsfinanciering

coporate finance

79

financieel verlies

financial loss / losses

101

bedrijf

firm

61

indienen van de vereiste formulieren

file the required forms

102

bedrijfsoprichting

company formation

124

oprichter

founder

141

financieren

fund

115

fondsen

funds

121

invoeren

import

58

income

inkomen

87

schending

infringement

143

inkomstenbelasting betalen

pay income tax

76

akte van oprichting

certificate of incorporation (US)
articles of incorporation (US)

93

inbreuk

infringement of a rights

37

schending van een octrooi

patent infringement

35

onvermogen om te betalen

insolvency

21

insolvent

insolvent

136

intellectuele eigendomsrecht

intellectual property law

64

intellectuele eigendomsrecht

intellectual property rights

70

belangenvermenging

conflict of interest

95

in het belang van ... handelen

act in the interest(s) of ...

129

tussenpersoon

intermediary

13

geld investeren (in)

invest money (in)

91

investeerder

investor

131

een certificaat verstrekken

issue a certificate

74

eigen rechtspersoonlijkheid

separate legal personality

111

rechtspersoon

legal person

44

juridische documenten indienen

file legal documents

133

beperkte aansprakelijkheid

limited liability

96

persoonlijk aansprakelijk

personally liable

118

hoofdelijk aansprakelijk

jointly liable

84

failliet gaan

go into liquidation

8

een beursgenoteerd bedrijf

listed company

11

(het bedrijf) behren

manage (the company's) affairs

106

een bedrijf beheren

manage a corporation

15

intern beleid

internal management

54

beleid

management

92

producent

manufacturer

127

buitenlandse / overzeese markt

overseas markt

49

buitenlandse markt

foreign market

9

binnenlandse markt

domestic market

109

een vergadering houden

hold a meeting

50

vergadering van de raad van bestuur

board meeting

59

oprichtingsakte

memorandum of association

123

groothandelaar, koopman

merchant

3

bedrijfsfusie

merger

63

fusies en overnams

mergers and acquisitions

7

kredietbrief, waardepapier

negotiable instrument

19

leiden, runnen

operate

17

operate a business

een bedrijf leiden

51

bedrijfsvoering

a company's operations

16

dagelijkse activiteiten

day-to-day operations

100

geld verschuldigd zijn aan

owe money / a debt (to)

82

eigendom bezitten

own property

75

moeder bedrijf

parent company

125

vennoot

partner

1

zakenpartner

business partner

41

vennootschap

partnership

12

octrooi

patent

72

octooirecht

patent law

33

patentaanvraag

patent application

60

een octrooi-aanvraag indienen

file a patent application

81

een patent toekennen

grant a patent

104

een patent verkrijgen

obtain a patent

113

octrooi-inbreuk

patent infringement / violation

86

octrooihouder

patent owner

22

op de naleving van een patent toezien

enforce a patent

30

geoctrooieerd product

a patented product

55

rechtspersoon

legal person

39

natuurlijk persoon

natural person

73

afzonderlijke rechtspersoonlijkheid hebben

have separate personality
have corporate personality

90

bevoegdheid

power

88

opdrachtgever

principal

47

winsten

profits

126

bedrijfswinsten

company profits

20

winsten doen toenemen

increase profists

34

enig eigenaar

sole proprietor

2

eenmanszaak

sole proprietorship

28

aankopen

purchase

36

belastingschaal

rate

140

(tegen een) belastingsvoet (van)

(at a...) tax rate

137

vereffenaar

receiver

57

een bedrijf registeren

register a company

65

maatschappelijke zetel

registered office

99

bedrijfsregistratie

company regsitration

45

in overeenstemming met de regelgeving

in accordance with regulations

130

regelgevend

regulatory

31

verantwoordelijkheid tegenover iemand

responsibilities to somebody

29

verantwoordelijkheden nakomen

meet responsibilites

48

persoonlijk verantwoordelijkheid voor

personally responsible for

46

verkoop van goederen

sale of goods

38

als zelfstandige werkend

self-employed

32

aandeel

share

25

aandeelhoudersvergadering

shareholder meeting

14

verzending

shipping

142

KMO

SME = small and medium-sized entreprises

27

belanghebbende

stakeholder

85

aandelen

stock

78

beurs

stock exchange

23

een dochteronderneming oprichting

establish a subsidiary

119

leverancier

supplier

132

belasting

tax

105

belasting betalen op

pay tax on

18

onderworpen aan belasting

subject to tax

98

aanslagvoet

tax rate

10

vennotschapsbelasting

corporate tax

4

vermogenswinstbelasting

capital gains tax

69

roerende voorheffint

withholding tax

110

belastingsaftrek

tax deduction

128

belastingsvrijstelling

tax exemption

56

fiscale behandling

tax treatment

68

belast worden

be taxed

71

belastbaar inkomen

taxable income

107

dubbele beslating

double taxation

103

belastingspeil

taxation level

134

handelsovereenkomst

trade agreement

116

vrije handelsverkeer

free trade

24

bedrijfsgeheimen

trade secrets

122

handelsmerk

trademark

6

handelaar

trader

52

zakelijke transacties

business transactions

66

commerciële transacties

commercial transactions

94

beveiligde transactie

secured transaction

77

onderhandelen van een transacties

negotiate a transaction

83

een transactie afsluiten

conclude a transaction

139

onderworpen aan BTW

subject to VAT

117

vrijgesteld van BTW

exempt from VAT

26

een bedrijf ontbinden

wind up a company

108

ontbinding van een bedrijf

winding up