6. Criminal Law Flashcards Preview

Legal English > 6. Criminal Law > Flashcards

Flashcards in 6. Criminal Law Deck (215):
1

verzuim

omission

2

vrijheidsstraf

custodial sentence

3

gewapende overval

armed robbery

4

huiszoekingsbevel

search warrant

5

misdadiger

felon

6

toelaatbaar bewijsmateriaal

admissible evidence

7

strafrechtelijke vervolging

criminal prosecution

8

het schuldig pleiten

guilty plea

9

werkstraf

community sentence

10

misdadig opzet

criminal intent

11

levenslange gevangenisstraf

life imprisonment

12

onpartijdig

impartial

13

iemand vals beschuldigen

falsely accuse somebody of

14

daadwerkelijke bedreiging

assault

15

bewijzen

prove

16

doodslag

manslaughter

17

ondschuldig

innocent

18

stelen

steal

19

verzwarende omstandigheden

aggravating circumstances

20

bewijzen verzamelen

obtain evidence

21

vrijlaten

release from prison

22

opsluiting

imprisonment

23

wetshandhaving

law enforcement

24

medeplichtige (aan)

accomplice (to)

25

gevangenisstraf

sentence to two years' imprisonment

26

dagvaarding

summons

27

strafproces

criminal trial

28

veroordeelde

a convict

29

drugshandel

drug trafficking

30

jurylid

juror

31

hechtenis

custody

32

bewijsstandaard

standard of proof

33

bekentenis

confession

34

slachtoffer van een misdaad

victim of crime

35

strafrechterlijke aanklacht

criminal charge

36

vrijspreken

acquit

37

strenge / milde straf

harsh / lenient sentence

38

een misdadiger veroordelen, veroordelen tot 2 jaar

sentence an offender to ...

39

witteboorden-criminaliteit

white-collar crime

40

voorbeeldig gedrag

good conduct

41

iemand aanklagen

bring charges against someone

42

bewijs voorleggen

present / provide evidence

43

verooordelen

convict

44

strafrecht

criminal law

45

misdadiger

criminal

46

aansprakelijk op basis van afweging van waarschijnlijkheid

liable on a balance of probabilities

47

voor de rechtbank omen

a case goes to trial

48

iemand veroordelen wegens een misdrijf

convict somebody of a crime / an offence

49

omkoping

bribery

50

handel in effecten met voorkennis

insider trading

51

voor de rechter verschijnen

be tried for...

52

veroordelen tot een gevangenisstraf

sentence somebody to imprisonment

53

fraude plegen

commit fraud

54

getuigen

testity

55

schuldig aan de aanklacht

guilty as charged

56

zwaar misdraaf

felony

57

vrijspraak

acquittal

58

rechten van de verdediging

rights of the defence

59

tenlastelegging

indictment

60

vervalsing

forgery

61

afdoende bewijs

sufficient evidence

62

politie / politiekorps

police force

63

iemand beboeten

fine someone

64

winkeldiefstal

shoplifting

65

strafrechtelijke procedure

criminal proceedings

66

een veroordeling handhaven

uphold a conviction

67

gevangenisstraf van x maanden

x months' / years' imprisonment

68

verdedigen

defend

69

misdaadonderzoek

investigation of crimes

70

bewijsregels

rules of evidence

71

gearresteerd worden voor

be arrested for

72

arrestatiebevel

arrest warrant

73

recidiveren

reoffend

74

strafrechtelijk vervolgen

prosecute

75

beschuldiging

accusation

76

een gevangenisstraf uitzitten

serve a prison sentence

77

gedetineerd

held in custody

78

de bewijslast rust op..

the burden of proof is / lies on...

79

afpersing

extortion

80

dader

perpetrator

81

ondervraging

interrogation

82

vonnis

verdict

83

een financiële boete opleggen

impose a fine

84

bewijzen boven elke redelijke twijfel

prove beyond reasonable doubt

85

strafwetboek

penal code

86

misdadig opzet

criminal intent

87

de wet overtreden

break the law

88

in hechtenis nemen

detain

89

met opzet / niet met opzet

with/without intent

90

politieagent

police officer

91

voorwaardelijk vrij

released on parole

92

getuigen

give evidence

93

een ...-beval uitvaardigen

issue a warrant

94

herintegratie

rehabilitation

95

kruisverhoor

cross-examination

96

gestaafd met bewijsmateriaal

supported by evidence

97

iemand voorwaardelijk vrijlaten

put someone on probation

98

doodstraf

capital punishment

99

minderjarige

minor

100

voorhechtenis

pre-trial detention

101

tijdens het proces

at trial

102

vrijheidsstraf

custodial sentence

103

strafrechtelijk proces

criminal trial

104

gevangenisstraf

prison sentence

105

in vrijheid stellen

release from prison

106

strenge straf

harsh punishment

107

schuld

guilt

108

jeugddelinquenten

juvenile offenders

109

strafrechtelijke vervolging

criminal prosecution

110

schuldig bevonden op onderden van de aanklacht

found guilty on multiple counts

111

een misdaad aangeven

report a crime

112

in beschuldiging stellen

indict

113

strafzaken

criminal cases

114

misdrijf

criminal offence

115

beklaagde

defendant

116

de rechtsgang belemmeren

perverting the course of justice

117

strafrechtelijke veroordeling

criminal conviction

118

doodstraf

death penalty

119

berecht worden

be tried in court

120

ernstige misdaad

serious crime

121

strafbare handelingen

criminal acts / activities

122

iemand onder toezicht plaatsen

place someone under supervision

123

vermoeden van onschuld

presumption of innonce

124

in voorarrest zitten

on remand

125

strafblad

criminal recort

126

veroordeelde wegens een misdaad

found guilty of a crime

127

indirect bewijs

circumstantial evidence

128

witteboordencriminaliteit

white-collar crime

129

iemand van iets verdenen

suspect somebody of doing something

130

openbare aanklager

prosecutor

131

schuldig aan de aanklacht

guilty as charged

132

politiewerk

policing

133

(on)schuldig pleiten

plead not guilty to a crime

134

overtreding

minor offence

135

een strafvordering instellen

bring a prosecution

136

een verdachte ondervragen

question a suspect

137

diefstal

larceny

138

inbraak, diefstal met braak

burglary

139

in de gevangenis

in jail

140

bewijs van

evidence of

141

aangeklaagd worden wegens misdrijf

be charged with an offence

142

schuldig bevonden op verschillende punten van de aanklacht

found guilty on multiple counts

143

strafrechtelijke sancties

criminal sanctions/ penalties

144

gevangenisstraf

prison sentence
prison term

145

afschrikken

deter

146

misdadig gdrag

criminal conduct

147

recht op een eerlijk proces

right to a fair trial

148

beschuldigde

accused

149

een misdaad plegen

commit a crime

150

in beroep gaan tegen een verdict

appeal against a conviction

151

huiselijk geweld

domestic violencedrugshandel

152

een straf uitzitten

serve a sentence

153

verduistering

embezzlement

154

verzwarend

aggravating

155

vrijheidsberoving

loss of liberty

156

onschendbaarheid genieten

enjoy immunity

157

diefstal

theft

158

bewijslast

burden of proof

159

toezicht

supervision

160

een misdrijf wordt ten laste gelegd

charged with an offence

161

commissie voor voorwaardelijke invrijheidsstelling

parole board

162

ontvoering

abduction

163

milde straf

lenient punischment

164

spijt

remorse

165

afweging van waarschijnlijkheid

preponderance of the evidence

166

verkeersovertreding

traffic offence

167

arrestatiebevel

arrest warrant

168

het ontslaan van rechtsvervolging

discharce

169

elektronisch toezciht

electronic monitoring

170

verzachtende omstandigheden

mitigating circumsances

171

politiebureau

police station

172

bestraffen

punish

173

getuigenverklaring

witness statement

174

moordpoging

attempted murder

175

eerdere veroordeling

previous / prior conviction

176

aantijging

allegation

177

getuigenis

testimony

178

hechtenis

detention

179

een misdrijf begaan

commit a crime / an offence

180

belastingsontduiking

tax evasion

181

beroep aantekenen tegen een veroordeling

appeal against a conviction

182

brandstichting

arson

183

een verdachte ondervragen

question a suspect
question witnesses

184

misdadig gedrag

criminal conduct

185

doodslag

homicide

186

huiselijk geweld

domestic violence

187

levenslange gevangenisstraf

life sentence

188

bezwarende verklaringen

incriminating statemens

189

schuldig zonder redelijke twijfel

guilty beyond reasonable doubt

190

hechtenis-

custodial

191

fraude plegen

commit fraud

192

terechtstaan voor...

be on trial for ...

193

onschendbaarheid

immunity

194

jurydienst

jury service

195

het witwassen van zwart geld

money-laundering

196

iets ten laste gelegd woden

face charges

197

zelfbeschuldiging

self-incrimination

198

voorwaardelijk vrij

released on parole

199

onschendbaarheid verlenen

grant immunity

200

voorwaardelijke straf

suspended sentence

201

frauduleus

fraudulent

202

minder ernstig misdrijf

misdemeanor

203

langdurige rechtszaak

lengthy trial

204

in beroep gaan

appeal

205

geweldpleging

battery

206

bewijs van horen zeggen

hearsay evidence

207

electronisch toezicht

electronic surveillance

208

beschuldigd worden van

be accused of

209

slagen en verwondingen

assault and battery

210

zwendel

swam

211

aanranding van een minderjarige

statutory rape

212

een straf opleggen

impose a penalty

213

iemand iets weerhouden

deter somebody from doing something

214

autorijden in dronken toestand

drunk driving

215

schuldig bevonden worden aan een misdaad

be found guilty of a crime