6. Criminal Law Flashcards Preview

Legal English > 6. Criminal Law > Flashcards

Flashcards in 6. Criminal Law Deck (215):
162

ontvoering

abduction

24

medeplichtige (aan)

accomplice (to)

75

beschuldiging

accusation

208

beschuldigd worden van

be accused of

13

iemand vals beschuldigen

falsely accuse somebody of

148

beschuldigde

accused

176

aantijging

allegation

204

in beroep gaan

appeal

150

in beroep gaan tegen een verdict

appeal against a conviction

36

vrijspreken

acquit

57

vrijspraak

acquittal

154

verzwarend

aggravating

19

verzwarende omstandigheden

aggravating circumstances

3

gewapende overval

armed robbery

72

arrestatiebevel

arrest warrant

71

gearresteerd worden voor

be arrested for

182

brandstichting

arson

209

slagen en verwondingen

assault and battery

14

daadwerkelijke bedreiging

assault

205

geweldpleging

battery

87

de wet overtreden

break the law

49

omkoping

bribery

138

inbraak, diefstal met braak

burglary

35

strafrechterlijke aanklacht

criminal charge

41

iemand aanklagen

bring charges against someone

196

iets ten laste gelegd woden

face charges

141

aangeklaagd worden wegens misdrijf

be charged with an offence

131

schuldig aan de aanklacht

guilty as charged

179

een misdrijf begaan

commit a crime / an offence

191

fraude plegen

commit fraud

40

voorbeeldig gedrag

good conduct

146

misdadig gdrag

criminal conduct

33

bekentenis

confession

43

verooordelen

convict

48

iemand veroordelen wegens een misdrijf

convict somebody of a crime / an offence

28

veroordeelde

a convict

117

strafrechtelijke veroordeling

criminal conviction

175

eerdere veroordeling

previous / prior conviction

181

beroep aantekenen tegen een veroordeling

appeal against a conviction

66

een veroordeling handhaven

uphold a conviction

142

schuldig bevonden op verschillende punten van de aanklacht

found guilty on multiple counts

120

ernstige misdaad

serious crime

111

een misdaad aangeven

report a crime

149

een misdaad plegen

commit a crime

126

veroordeelde wegens een misdaad

found guilty of a crime

128

witteboordencriminaliteit

white-collar crime

45

misdadiger

criminal

121

strafbare handelingen

criminal acts / activities

86

misdadig opzet

criminal intent

44

strafrecht

criminal law

143

strafrechtelijke sancties

criminal sanctions/ penalties

125

strafblad

criminal recort

7

strafrechtelijke vervolging

criminal prosecution

65

strafrechtelijke procedure

criminal proceedings

113

strafzaken

criminal cases

103

strafrechtelijk proces

criminal trial

184

misdadig gedrag

criminal conduct

95

kruisverhoor

cross-examination

31

hechtenis

custody

77

gedetineerd

held in custody

102

vrijheidsstraf

custodial sentence

190

hechtenis-

custodial

58

rechten van de verdediging

rights of the defence

68

verdedigen

defend

115

beklaagde

defendant

88

in hechtenis nemen

detain

178

hechtenis

detention

100

voorhechtenis

pre-trial detention

213

iemand iets weerhouden

deter somebody from doing something

145

afschrikken

deter

168

het ontslaan van rechtsvervolging

discharce

151

huiselijk geweld

domestic violencedrugshandel

29

drugshandel

drug trafficking

214

autorijden in dronken toestand

drunk driving

153

verduistering

embezzlement

23

wetshandhaving

law enforcement

140

bewijs van

evidence of

61

afdoende bewijs

sufficient evidence

6

toelaatbaar bewijsmateriaal

admissible evidence

92

getuigen

give evidence

42

bewijs voorleggen

present / provide evidence

20

bewijzen verzamelen

obtain evidence

96

gestaafd met bewijsmateriaal

supported by evidence

165

afweging van waarschijnlijkheid

preponderance of the evidence

206

bewijs van horen zeggen

hearsay evidence

127

indirect bewijs

circumstantial evidence

70

bewijsregels

rules of evidence

79

afpersing

extortion

5

misdadiger

felon

56

zwaar misdraaf

felony

83

een financiële boete opleggen

impose a fine

63

iemand beboeten

fine someone

60

vervalsing

forgery

53

fraude plegen

commit fraud

201

frauduleus

fraudulent

107

schuld

guilt

189

schuldig zonder redelijke twijfel

guilty beyond reasonable doubt

215

schuldig bevonden worden aan een misdaad

be found guilty of a crime

110

schuldig bevonden op onderden van de aanklacht

found guilty on multiple counts

55

schuldig aan de aanklacht

guilty as charged

133

(on)schuldig pleiten

plead not guilty to a crime

8

het schuldig pleiten

guilty plea

185

doodslag

homicide

193

onschendbaarheid

immunity

156

onschendbaarheid genieten

enjoy immunity

199

onschendbaarheid verlenen

grant immunity

12

onpartijdig

impartial

22

opsluiting

imprisonment

67

gevangenisstraf van x maanden

x months' / years' imprisonment

11

levenslange gevangenisstraf

life imprisonment

52

veroordelen tot een gevangenisstraf

sentence somebody to imprisonment

188

bezwarende verklaringen

incriminating statemens

112

in beschuldiging stellen

indict

59

tenlastelegging

indictment

123

vermoeden van onschuld

presumption of innonce

17

ondschuldig

innocent

50

handel in effecten met voorkennis

insider trading

81

ondervraging

interrogation

89

met opzet / niet met opzet

with/without intent

10

misdadig opzet

criminal intent

69

misdaadonderzoek

investigation of crimes

139

in de gevangenis

in jail

30

jurylid

juror

194

jurydienst

jury service

137

diefstal

larceny

155

vrijheidsberoving

loss of liberty

46

aansprakelijk op basis van afweging van waarschijnlijkheid

liable on a balance of probabilities

16

doodslag

manslaughter

99

minderjarige

minor

202

minder ernstig misdrijf

misdemeanor

170

verzachtende omstandigheden

mitigating circumsances

174

moordpoging

attempted murder

195

het witwassen van zwart geld

money-laundering

169

elektronisch toezciht

electronic monitoring

116

de rechtsgang belemmeren

perverting the course of justice

114

misdrijf

criminal offence

166

verkeersovertreding

traffic offence

160

een misdrijf wordt ten laste gelegd

charged with an offence

134

overtreding

minor offence

108

jeugddelinquenten

juvenile offenders

1

verzuim

omission

91

voorwaardelijk vrij

released on parole

161

commissie voor voorwaardelijke invrijheidsstelling

parole board

85

strafwetboek

penal code

118

doodstraf

death penalty

212

een straf opleggen

impose a penalty

80

dader

perpetrator

90

politieagent

police officer

171

politiebureau

police station

62

politie / politiekorps

police force

132

politiewerk

policing

144

gevangenisstraf

prison sentence
prison term

21

vrijlaten

release from prison

76

een gevangenisstraf uitzitten

serve a prison sentence

97

iemand voorwaardelijk vrijlaten

put someone on probation

32

bewijsstandaard

standard of proof

158

bewijslast

burden of proof

78

de bewijslast rust op..

the burden of proof is / lies on...

74

strafrechtelijk vervolgen

prosecute

109

strafrechtelijke vervolging

criminal prosecution

135

een strafvordering instellen

bring a prosecution

130

openbare aanklager

prosecutor

15

bewijzen

prove

84

bewijzen boven elke redelijke twijfel

prove beyond reasonable doubt

172

bestraffen

punish

163

milde straf

lenient punischment

106

strenge straf

harsh punishment

98

doodstraf

capital punishment

183

een verdachte ondervragen

question a suspect
question witnesses

211

aanranding van een minderjarige

statutory rape

94

herintegratie

rehabilitation

105

in vrijheid stellen

release from prison

198

voorwaardelijk vrij

released on parole

124

in voorarrest zitten

on remand

164

spijt

remorse

73

recidiveren

reoffend

210

zwendel

swam

197

zelfbeschuldiging

self-incrimination

104

gevangenisstraf

prison sentence

2

vrijheidsstraf

custodial sentence

9

werkstraf

community sentence

187

levenslange gevangenisstraf

life sentence

200

voorwaardelijke straf

suspended sentence

152

een straf uitzitten

serve a sentence

37

strenge / milde straf

harsh / lenient sentence

38

een misdadiger veroordelen, veroordelen tot 2 jaar

sentence an offender to ...

25

gevangenisstraf

sentence to two years' imprisonment

64

winkeldiefstal

shoplifting

18

stelen

steal

26

dagvaarding

summons

159

toezicht

supervision

122

iemand onder toezicht plaatsen

place someone under supervision

207

electronisch toezicht

electronic surveillance

129

iemand van iets verdenen

suspect somebody of doing something

136

een verdachte ondervragen

question a suspect

180

belastingsontduiking

tax evasion

54

getuigen

testity

177

getuigenis

testimony

157

diefstal

theft

27

strafproces

criminal trial

203

langdurige rechtszaak

lengthy trial

147

recht op een eerlijk proces

right to a fair trial

47

voor de rechtbank omen

a case goes to trial

192

terechtstaan voor...

be on trial for ...

101

tijdens het proces

at trial

119

berecht worden

be tried in court

51

voor de rechter verschijnen

be tried for...

82

vonnis

verdict

34

slachtoffer van een misdaad

victim of crime

186

huiselijk geweld

domestic violence

167

arrestatiebevel

arrest warrant

4

huiszoekingsbevel

search warrant

93

een ...-beval uitvaardigen

issue a warrant

39

witteboorden-criminaliteit

white-collar crime

173

getuigenverklaring

witness statement