1.3 The legal profession Flashcards Preview

Legal English > 1.3 The legal profession > Flashcards

Flashcards in 1.3 The legal profession Deck (103):
1

rechtsdomein

area of law

2

vertegenwoordigd door een advocaat

represented by an attorney

3

strafrechtadvocaat

criminal lawyer

4

een cliënt voor de rechtbank vertegenwoordigen

represent a client (in court / before the court)

5

optreden voor een cliënt

act for a client

6

vrijwaring van vertrouwelijkheid

legal professional privilege

7

verschijnt voor de rechtbank

a barrister appears in court

8

ingeschreven worden bij de Balie

to be admitted to the Bar

9

rechtssysteem

legal system

10

vennoot van een advocatenkantoor

partner at a law firm

11

raadgevend

advisory

12

bij een organisatie / kantoor solliciteren

apply to an organisation / a firm

13

als advocaat werken

practise law

14

juridische bijstand verlenen

offer / provide legal assistance

15

beoefenaar van een juridisch beroep

legal practitioner

16

juridisch advies verschaffen aan een cliënt

advise a client

17

beroepsgeheim

professional secrecy

18

extern adviseur

outside counsel

19

advocatenkantoor

a firm of solicitors

20

raadsman

legal counsel

21

juridische bijstand

legal representation

22

strafrecht

criminal lawyer

23

vertegenwoordigen

represent

24

juridische bijstand

legal aid

25

advocaat stagiair

pupil barrister

26

advies verlenen aan een cliënt

advise a client

27

advocaat-mederwerker

associate lawyer / attorney

28

raad geven betreffende (fiscale aangelegenheden)

advise on (tax matters)

29

privé praktijk

private practice

30

rechtspraktijk

legal practice

31

een advocaat inschakelen

instruct a lawyer / solicitor / barrister

32

een juridische loopbaan

a career in law

33

ziekteverzekering

medical insurance

34

instelling voor rechtenstudies

law school

35

toekomstige loopbaan

future career

36

advocaat van de verdediging

counsel for the defence

37

advocatenkantoor

law firm

38

grondwettelijk recht

constitutional law

39

optreden als raadsman voor ...

serve as ... counsel to

40

beroepsgeheim

legal professional privilege

41

(commerciële) aangelegenheden behandelen

handle (commercial) matters

42

advocatenkosten

attorney fees

43

het pleiten voor de rechtbank

advocacy

44

ervaren advocaat

senior barrister

45

een advocaat raadplegen

consult (with) a lawyer

46

raadgevend

adviser

47

de client van een advocaat

the instruction client

48

vennootschapsrecht

company law/ corporate law

49

pleitbezorger

advocate

50

spreekrecht hebben

have right of audience

51

bestuursrecht

administrative law

52

beoefenaar van een juridisch beroep

legal practicitioner

53

familierecht

family law

54

juridisch advies inwinnen

seek / get legal advice

55

advocaat van de aanklager (openbaar ministerie)

counsel for the prosecution

56

juridisch adviseur

legal adviser

57

zelfstandige met eigen praktijk

sole pracititioner

58

een solicitor raadplegen

consult a solicitor

59

solliciteren voor een job/ stage

apply for a job /an internship

60

handelen

act

61

juridische bijstand verlene

offer/ provide legal assistance

62

zaken voor de rechtbank bepleiten

argue cases in court

63

bedrijfsjurist

corporate lawyer

64

beroepsgeheim

attorney-client privilege

65

verschijnen, optreden

appear

66

een cliënt vertegenwoordigen

represent a client

67

bedrijfsjurist

corporate lawyer

68

zaken die (geen) betrekken hebben op juridische geschillen

(non-) contentious work / matters

69

advocatenkantoor

law firm

70

een contract / testament opstellen

draw up a contract / will

71

honorarium van een advocaat

legal fees, attorney fees

72

rechtendiploma

law degree

73

de advocaat treedt op in de rechtbank

a barrister appears in court

74

handelsgeschillen

commercial litigation

75

recht betreffende de onrechtmatige daad

tort law

76

een loopbaan opbouwen

pursue a career

77

bedrijfsjurist

in house-counsel

78

verbintenissenrecht

contract law

79

voor de rechtbank verschijnen

appear in court

80

een client vertegenwoordigen

act on someone's behalf/ act for a client

81

gratis juridisch advies

free legal assistance

82

raadsman

legal counsel

83

handelszaken

commercial matters

84

vennoot

partner

85

rechtendiploma

law degree

86

kantoor van de barrister

barrister's chambers

87

bedrijfsjurist

in-house counsel

88

juridisch advies verlenen

give / offer / provide legal advice

89

advocaat gespecialiseerd in handelstransacties

commercial lawyer

90

levensverzekering

life insurance

91

handelrecht

commercial law

92

vennootschap

partnership

93

een beroep van barrister / sollicitor uitoefenen

practise as a barrister / sollicitor

94

zaken / problemen behandelen

deal with cases / issues

95

vennootschapsrecht

corporate law

96

gediplomeerd jurist

qualified lawyer

97

rechtspraktijk

legal practice

98

arbeidsrecht

employment law

99

procesvoering

lititgation

100

huisvestigingsrecht

housing law

101

vertegenwoordigd door een advocaat

represented by a lawyer / an attorney

102

rechtsgeldige documenten / contracten/ processtukken opstellen

draft legal documents / contracts / pleadings

103

vrijwaring van vertrouwelijkheid

attorney-client privilege