1.3 The legal profession Flashcards Preview

Legal English > 1.3 The legal profession > Flashcards

Flashcards in 1.3 The legal profession Deck (103):
99

procesvoering

lititgation

84

vennoot

partner

10

vennoot van een advocatenkantoor

partner at a law firm

92

vennootschap

partnership

29

privé praktijk

private practice

30

rechtspraktijk

legal practice

13

als advocaat werken

practise law

93

een beroep van barrister / sollicitor uitoefenen

practise as a barrister / sollicitor

15

beoefenaar van een juridisch beroep

legal practitioner

57

zelfstandige met eigen praktijk

sole pracititioner

6

vrijwaring van vertrouwelijkheid

legal professional privilege

64

beroepsgeheim

attorney-client privilege

23

vertegenwoordigen

represent

4

een cliënt voor de rechtbank vertegenwoordigen

represent a client (in court / before the court)

101

vertegenwoordigd door een advocaat

represented by a lawyer / an attorney

21

juridische bijstand

legal representation

50

spreekrecht hebben

have right of audience

17

beroepsgeheim

professional secrecy

19

advocatenkantoor

a firm of solicitors

58

een solicitor raadplegen

consult a solicitor

60

handelen

act

80

een client vertegenwoordigen

act on someone's behalf/ act for a client

88

juridisch advies verlenen

give / offer / provide legal advice

54

juridisch advies inwinnen

seek / get legal advice

26

advies verlenen aan een cliënt

advise a client

28

raad geven betreffende (fiscale aangelegenheden)

advise on (tax matters)

56

juridisch adviseur

legal adviser

46

raadgevend

adviser

11

raadgevend

advisory

43

het pleiten voor de rechtbank

advocacy

49

pleitbezorger

advocate

65

verschijnen, optreden

appear

79

voor de rechtbank verschijnen

appear in court

73

de advocaat treedt op in de rechtbank

a barrister appears in court

59

solliciteren voor een job/ stage

apply for a job /an internship

12

bij een organisatie / kantoor solliciteren

apply to an organisation / a firm

1

rechtsdomein

area of law

62

zaken voor de rechtbank bepleiten

argue cases in court

81

gratis juridisch advies

free legal assistance

61

juridische bijstand verlene

offer/ provide legal assistance

27

advocaat-mederwerker

associate lawyer / attorney

2

vertegenwoordigd door een advocaat

represented by an attorney

42

advocatenkosten

attorney fees

103

vrijwaring van vertrouwelijkheid

attorney-client privilege

8

ingeschreven worden bij de Balie

to be admitted to the Bar

86

kantoor van de barrister

barrister's chambers

25

advocaat stagiair

pupil barrister

44

ervaren advocaat

senior barrister

7

verschijnt voor de rechtbank

a barrister appears in court

32

een juridische loopbaan

a career in law

35

toekomstige loopbaan

future career

76

een loopbaan opbouwen

pursue a career

66

een cliënt vertegenwoordigen

represent a client

5

optreden voor een cliënt

act for a client

16

juridisch advies verschaffen aan een cliënt

advise a client

83

handelszaken

commercial matters

74

handelsgeschillen

commercial litigation

68

zaken die (geen) betrekken hebben op juridische geschillen

(non-) contentious work / matters

95

vennootschapsrecht

corporate law

67

bedrijfsjurist

corporate lawyer

55

advocaat van de aanklager (openbaar ministerie)

counsel for the prosecution

36

advocaat van de verdediging

counsel for the defence

87

bedrijfsjurist

in-house counsel

82

raadsman

legal counsel

39

optreden als raadsman voor ...

serve as ... counsel to

77

bedrijfsjurist

in house-counsel

18

extern adviseur

outside counsel

94

zaken / problemen behandelen

deal with cases / issues

102

rechtsgeldige documenten / contracten/ processtukken opstellen

draft legal documents / contracts / pleadings

70

een contract / testament opstellen

draw up a contract / will

71

honorarium van een advocaat

legal fees, attorney fees

41

(commerciële) aangelegenheden behandelen

handle (commercial) matters

31

een advocaat inschakelen

instruct a lawyer / solicitor / barrister

47

de client van een advocaat

the instruction client

90

levensverzekering

life insurance

33

ziekteverzekering

medical insurance

22

strafrecht

criminal lawyer

78

verbintenissenrecht

contract law

75

recht betreffende de onrechtmatige daad

tort law

51

bestuursrecht

administrative law

38

grondwettelijk recht

constitutional law

53

familierecht

family law

98

arbeidsrecht

employment law

100

huisvestigingsrecht

housing law

48

vennootschapsrecht

company law/ corporate law

91

handelrecht

commercial law

72

rechtendiploma

law degree

69

advocatenkantoor

law firm

34

instelling voor rechtenstudies

law school

85

rechtendiploma

law degree

37

advocatenkantoor

law firm

96

gediplomeerd jurist

qualified lawyer

3

strafrechtadvocaat

criminal lawyer

63

bedrijfsjurist

corporate lawyer

89

advocaat gespecialiseerd in handelstransacties

commercial lawyer

45

een advocaat raadplegen

consult (with) a lawyer

14

juridische bijstand verlenen

offer / provide legal assistance

9

rechtssysteem

legal system

20

raadsman

legal counsel

97

rechtspraktijk

legal practice

52

beoefenaar van een juridisch beroep

legal practicitioner

24

juridische bijstand

legal aid

40

beroepsgeheim

legal professional privilege