5. Tort Law Flashcards Preview

Legal English > 5. Tort Law > Flashcards

Flashcards in 5. Tort Law Deck (191):
171

rechtsvordering

action

102

juridische stappen

legal action

109

burgerlijke rechtsvordering

civil action

51

rechtsvordering voor schadevergoeding

an action for damages

63

juridische stappen ondernemen

bring an action against somebody/ take legal/court actions against somebody

3

een geding vermijderen

avoid legal action

160

een vordering wegens onrechtmatige daad

an action in tort

10

aantijgingen uiten

make allegations

154

aantijgingen verwerpen

deny allegations

137

verwerping van aantijgingen

denial of allegations

146

er wordt verondersteld dat hij ...

he is alleged to have ...

159

schadevergoeding toekennen

award damages / compensation

70

een som van als schadevergoeding toekennen

award (sum) in damages

60

in strijd met artikel 1/ de wet

in breach of (Article 1 / ... law)

30

plichtsverzuim

breach of duty

8

een plicht / verplictingen niet nakomen

be in breach of obligations / a duty

110

een vordering instellen tegen

bring an action / a suit / a claim / a case / proceedings against somebody

188

de zaak wordt voor het gerecht gebracht door

an action is brought by

4

een rechtszaak tegen iemand

a case against somebody

45

een sterke zaak

a strong case

127

burgerlijke rechtsvordering

civil case

104

de feiten

the facts of the case

5

de grond van de zaak

the merits of the case

189

uitkomst van de zaak

the outcome of the case

190

een zaak behandelen

try a case

116

een zaak komt voor het gerecht

a case goes to trial

151

een zaak voor de rechtbank brengen

bring / take a case to court

134

een zaak winnen / verliezen

win / lose a case

176

financieel verlies veroorzaken

cause financial loss

80

een ongeval veroorzaken

cause an accident

85

schade berokkenen aan

cause injury to

26

iemand / iets doen + ww

cause somebody / something to

7

burgerlijke rechtsvordering

civil case
civil action
civil proceedings

48

onrechtmatige daad

civil wrong

58

burgerlijke rechtszaken

civil litigation

18

een vordering instellen

bring a claim against somebody

121

een vordering voor schadevergoeding

a claim for damages / compensation

150

schadevergoeding vorderen

make a claim for compensation

31

schadeformulier

claim form

87

vordering tot vergoeding van lichamelijk letsel

personal injury claim

124

schadevergoeding vorderen

claim damages / compensation

107

eiser

claimant

88

schadeloosstellen

compensate for

73

schadeloosstelling

compensation for damage / injuries

9

schadevergoeding vorderen

claim / make a claim for compensation
seek compensation

17

een vordering voor schadevergoeding

compensation claim

1

schadevergoeding toekennen

awardcompensation

112

bedrag van de schadevergoeding

amount of compensation

97

recht hebben op schadevergoeding

be entitled to compensation

114

recht hebben op schadevergoeding

be entitled to compensation

161

schadevergoeding betalen

pay compensation

118

schadevergoeding krijgen

receive compensation

141

voor de rechtbank brengen

go to court, take a case to court, take court action (against)

113

een minnelijke schikking treffen

settle a case out of court
recht an out-of-court settlement

140

de kosten dekken

cover the costs

169

de waarborg dekt

the guarantee covers

23

schadelloosstelling

compensation for damage

91

schade door nalatigheid

negligent damage

15

schade aan eigendom

damage to property

12

schadevergoeding vorderen

sue for damages
claim damages from somebody

34

rechtsvordering voor schadevergoeding

a claim/ action for damages

50

schadevergoeding

compensatory damage

24

geldelijke schadevergoeding

monetary damages

20

punitieve schadevergoeding

punitive damages

103

een som van ... als schadevergoeding toekennen

award damages, award (sum) in damages

117

een som betalen als schadevergoeding

pay an amount in damages

49

een vordering wegens laster

a claim for defamation

55

lasterlijke uitlatingen

defamatory comments / statements

21

producten met gebreken verkopen

sell defective products

46

een product met gebreken

a defectively manufactured product

177

verweerder

defendant

69

eis/ verzoek

demand

183

sommatiebrief

demand letter

98

aantijgingen ontkennen

deny allagations

54

een geschil bijleggen

resolve a dispute

143

zorgplicht

duty of care

81

een plicht hebben jegens iemand

owe a duty to somebody

29

plichtsverzuim

breach of a duty

186

een plicht / verplichting niet nakomen

be in breach of obligations / a duty

77

recht hebben op schadevergoeding

be entitled to compensation

132

recht hebben op terugbetaling

be entitled to reimbursement

174

recht, aanspraak

entitlement

152

medische kosten

medical expenses

90

een valse verklaring afleggen

make a falsestatement

93

nalaten

fail

131

falen

failure

40

in fout zijn, schuld hebben aan

be at fault

165

een rechtszaak aanspannen

file a lawsuit against
file suit for

135

bedrog, fraude

fraud

122

lastigvallen, kwellen

harass

101

schade, nadeel

harm

82

schade veroorzaken

cause serious harm

170

schade aan de persoon

harm to a person

89

fysiek letsel

physical harm

145

emotioneel leed

emotional distress

139

financiële schade

financial harm

130

schade lijden

suffer harm

22

iemand reputatie / zakelijke belangen schaden

harm somebody's reputation / business interests

11

beroepsaansprakelijkheids-verzekering

professional indemnity insurance

94

om een rechterlijk bevel/ verbod verzoeken

apply for an injunction

180

een rechterlijk bevel / verbod uitvaardigen

grant an injunction

25

iemand verwonden

injure somebody

126

de benadeelde partij

injured party

187

ernstig letsel

serious injury

179

een letsel veroorzaken

cause injury to somebody

95

de letsels van de aanklager

the plaintiff's injuries

13

een verwonding oplopen

suffer an injury, sustain an injury

65

schadevordering voor lichamelijk letsel

personal injury claim

75

een rechtszaak aanspannen

file a lawsuit against somebody

181

roekeloos geding

frivolous lawsuit

57

juridische stappen ondernemen

take legal action against somebody

53

een geding vermijden

avoid legal costs

115

gerechtskosten

legal costs

119

aansprakelijkheid voor

liability for

136

risico-aansprakelijkheid

strict liability

6

productaansprakelijkheid

product liability

162

aansprakelijkheid vaststellen

establish liability

168

aansprakelijk voor schadevergoeding

liable for damages

182

aansprakelijk gesteld worden

held / found liable

148

laster en eerroof (geschriften)

libel

28

lasterlijk

libellous

56

procesvoerende partij

litigant

32

procederen

litigate

76

procesvoering

litigation

39

burgerlijke rechtszaken

civil lititgation

128

financiëel verlies veroorzaken

cause financial loss

138

gederfde inkomsten

loss of earning

163

kwaadwillig

malicious

19

fabrikant

manufacturer

129

medisch

medical

86

medische kosten

medical expenses

153

medische nalatigheid

medical negligence

62

medische fouten

medical malpractice

144

de grond van de zaak

the merits of the case

61

zonder juridische grond

without (legal) merit

2

medische nalatigheid

medical negligence

47

ernstige nalatigheid

serious negligence

167

grove nalatigheid

gross negligence

111

professionele nalatigheid

professional negligence

43

medeoorzakelijke nalatigheid

contributory negligence

191

vervolging instellen wegens nalatigheid

sue somebody for negligence

175

nalatig handelen

act negligently

147

overlast

nuisance

184

juridische mogelijkheden

legal options

64

je opties bespreken

discuss your opties

155

leed

pain and suffering

120

benadeelde partij

injured party

92

aanklager

plaintiff

178

schending van de privacy

invasion of privacy

79

privé bezit

private property

149

privé-persoon

a private individual

99

burgerlijke rechtsvordering

civil proceedings

100

een gerechtelijke procedure instellen

commence legal / court proceedings
issue legal / court proceedings

42

iemand dagvaarden

serve proceedings on somebody

52

bewijsstandaard

standard of proof

71

privébezit

private property

106

schade aan eigendom

damage to property

27

adequate oorzaak

proximate cause

173

punitieve schadevergoeding

punitive damages

74

redelijk persoon

reasonable person

36

redelijkerwijze te verwachten

reasonably foreseeable

44

roekeloos rijden

reckless driving

172

een bedrag reduceren met ...

reduce an amount by

83

herstel bieden voor ...

provide relief for ...

164

rechtsmiddel

legal remedy

38

voorhanden zijnde rechtsmiddelen

available remedies

123

verantwoordelijk gesteld worden voor

held responsible for

14

buitengerechtelijke schikking treffen

recht an out-of-court settlement

41

laster en eerroof (mondeling)

slanderous

84

voor het gerecht dagen

sue

72

een proces aanspannen tegen iemand

sue somebody

96

schadevergoeding vorderen

sue for damages

35

een proces aanspannen wegens

sue somebody for negligence

156

een proces aanspannen wegens laster

sue for defamation

166

een geding aanspannen voor

file suit for

78

recht inzake onrechtmatige daad

tort law

105

opzettelijke onrechtmatige daad

intentional tort

133

onrechtmatige daad door nalatigheid

negligent tort

142

een burgerrechtelijke zaak aanspannen

bring an action in tort

66

overtreder

tortfeasor

157

inbreuk/ schending

trespass

158

rechtzaak

trial

33

een zaak wordt aanhangig gemaakt

a case goes to trial

185

rechtbank

tribunal

125

berehcten

try

68

een zaak behandelen

try a case

16

onredelijk

unreasonable

67

loon

wages

59

gederfd loon

lost wages

108

dood door schuld

wrongful death

37

een inbreuk op de wet

a wrongful act