5. Tort Law Flashcards Preview

Legal English > 5. Tort Law > Flashcards

Flashcards in 5. Tort Law Deck (191):
1

schadevergoeding toekennen

awardcompensation

2

medische nalatigheid

medical negligence

3

een geding vermijderen

avoid legal action

4

een rechtszaak tegen iemand

a case against somebody

5

de grond van de zaak

the merits of the case

6

productaansprakelijkheid

product liability

7

burgerlijke rechtsvordering

civil case
civil action
civil proceedings

8

een plicht / verplictingen niet nakomen

be in breach of obligations / a duty

9

schadevergoeding vorderen

claim / make a claim for compensation
seek compensation

10

aantijgingen uiten

make allegations

11

beroepsaansprakelijkheids-verzekering

professional indemnity insurance

12

schadevergoeding vorderen

sue for damages
claim damages from somebody

13

een verwonding oplopen

suffer an injury, sustain an injury

14

buitengerechtelijke schikking treffen

recht an out-of-court settlement

15

schade aan eigendom

damage to property

16

onredelijk

unreasonable

17

een vordering voor schadevergoeding

compensation claim

18

een vordering instellen

bring a claim against somebody

19

fabrikant

manufacturer

20

punitieve schadevergoeding

punitive damages

21

producten met gebreken verkopen

sell defective products

22

iemand reputatie / zakelijke belangen schaden

harm somebody's reputation / business interests

23

schadelloosstelling

compensation for damage

24

geldelijke schadevergoeding

monetary damages

25

iemand verwonden

injure somebody

26

iemand / iets doen + ww

cause somebody / something to

27

adequate oorzaak

proximate cause

28

lasterlijk

libellous

29

plichtsverzuim

breach of a duty

30

plichtsverzuim

breach of duty

31

schadeformulier

claim form

32

procederen

litigate

33

een zaak wordt aanhangig gemaakt

a case goes to trial

34

rechtsvordering voor schadevergoeding

a claim/ action for damages

35

een proces aanspannen wegens

sue somebody for negligence

36

redelijkerwijze te verwachten

reasonably foreseeable

37

een inbreuk op de wet

a wrongful act

38

voorhanden zijnde rechtsmiddelen

available remedies

39

burgerlijke rechtszaken

civil lititgation

40

in fout zijn, schuld hebben aan

be at fault

41

laster en eerroof (mondeling)

slanderous

42

iemand dagvaarden

serve proceedings on somebody

43

medeoorzakelijke nalatigheid

contributory negligence

44

roekeloos rijden

reckless driving

45

een sterke zaak

a strong case

46

een product met gebreken

a defectively manufactured product

47

ernstige nalatigheid

serious negligence

48

onrechtmatige daad

civil wrong

49

een vordering wegens laster

a claim for defamation

50

schadevergoeding

compensatory damage

51

rechtsvordering voor schadevergoeding

an action for damages

52

bewijsstandaard

standard of proof

53

een geding vermijden

avoid legal costs

54

een geschil bijleggen

resolve a dispute

55

lasterlijke uitlatingen

defamatory comments / statements

56

procesvoerende partij

litigant

57

juridische stappen ondernemen

take legal action against somebody

58

burgerlijke rechtszaken

civil litigation

59

gederfd loon

lost wages

60

in strijd met artikel 1/ de wet

in breach of (Article 1 / ... law)

61

zonder juridische grond

without (legal) merit

62

medische fouten

medical malpractice

63

juridische stappen ondernemen

bring an action against somebody/ take legal/court actions against somebody

64

je opties bespreken

discuss your opties

65

schadevordering voor lichamelijk letsel

personal injury claim

66

overtreder

tortfeasor

67

loon

wages

68

een zaak behandelen

try a case

69

eis/ verzoek

demand

70

een som van als schadevergoeding toekennen

award (sum) in damages

71

privébezit

private property

72

een proces aanspannen tegen iemand

sue somebody

73

schadeloosstelling

compensation for damage / injuries

74

redelijk persoon

reasonable person

75

een rechtszaak aanspannen

file a lawsuit against somebody

76

procesvoering

litigation

77

recht hebben op schadevergoeding

be entitled to compensation

78

recht inzake onrechtmatige daad

tort law

79

privé bezit

private property

80

een ongeval veroorzaken

cause an accident

81

een plicht hebben jegens iemand

owe a duty to somebody

82

schade veroorzaken

cause serious harm

83

herstel bieden voor ...

provide relief for ...

84

voor het gerecht dagen

sue

85

schade berokkenen aan

cause injury to

86

medische kosten

medical expenses

87

vordering tot vergoeding van lichamelijk letsel

personal injury claim

88

schadeloosstellen

compensate for

89

fysiek letsel

physical harm

90

een valse verklaring afleggen

make a falsestatement

91

schade door nalatigheid

negligent damage

92

aanklager

plaintiff

93

nalaten

fail

94

om een rechterlijk bevel/ verbod verzoeken

apply for an injunction

95

de letsels van de aanklager

the plaintiff's injuries

96

schadevergoeding vorderen

sue for damages

97

recht hebben op schadevergoeding

be entitled to compensation

98

aantijgingen ontkennen

deny allagations

99

burgerlijke rechtsvordering

civil proceedings

100

een gerechtelijke procedure instellen

commence legal / court proceedings
issue legal / court proceedings

101

schade, nadeel

harm

102

juridische stappen

legal action

103

een som van ... als schadevergoeding toekennen

award damages, award (sum) in damages

104

de feiten

the facts of the case

105

opzettelijke onrechtmatige daad

intentional tort

106

schade aan eigendom

damage to property

107

eiser

claimant

108

dood door schuld

wrongful death

109

burgerlijke rechtsvordering

civil action

110

een vordering instellen tegen

bring an action / a suit / a claim / a case / proceedings against somebody

111

professionele nalatigheid

professional negligence

112

bedrag van de schadevergoeding

amount of compensation

113

een minnelijke schikking treffen

settle a case out of court
recht an out-of-court settlement

114

recht hebben op schadevergoeding

be entitled to compensation

115

gerechtskosten

legal costs

116

een zaak komt voor het gerecht

a case goes to trial

117

een som betalen als schadevergoeding

pay an amount in damages

118

schadevergoeding krijgen

receive compensation

119

aansprakelijkheid voor

liability for

120

benadeelde partij

injured party

121

een vordering voor schadevergoeding

a claim for damages / compensation

122

lastigvallen, kwellen

harass

123

verantwoordelijk gesteld worden voor

held responsible for

124

schadevergoeding vorderen

claim damages / compensation

125

berehcten

try

126

de benadeelde partij

injured party

127

burgerlijke rechtsvordering

civil case

128

financiëel verlies veroorzaken

cause financial loss

129

medisch

medical

130

schade lijden

suffer harm

131

falen

failure

132

recht hebben op terugbetaling

be entitled to reimbursement

133

onrechtmatige daad door nalatigheid

negligent tort

134

een zaak winnen / verliezen

win / lose a case

135

bedrog, fraude

fraud

136

risico-aansprakelijkheid

strict liability

137

verwerping van aantijgingen

denial of allegations

138

gederfde inkomsten

loss of earning

139

financiële schade

financial harm

140

de kosten dekken

cover the costs

141

voor de rechtbank brengen

go to court, take a case to court, take court action (against)

142

een burgerrechtelijke zaak aanspannen

bring an action in tort

143

zorgplicht

duty of care

144

de grond van de zaak

the merits of the case

145

emotioneel leed

emotional distress

146

er wordt verondersteld dat hij ...

he is alleged to have ...

147

overlast

nuisance

148

laster en eerroof (geschriften)

libel

149

privé-persoon

a private individual

150

schadevergoeding vorderen

make a claim for compensation

151

een zaak voor de rechtbank brengen

bring / take a case to court

152

medische kosten

medical expenses

153

medische nalatigheid

medical negligence

154

aantijgingen verwerpen

deny allegations

155

leed

pain and suffering

156

een proces aanspannen wegens laster

sue for defamation

157

inbreuk/ schending

trespass

158

rechtzaak

trial

159

schadevergoeding toekennen

award damages / compensation

160

een vordering wegens onrechtmatige daad

an action in tort

161

schadevergoeding betalen

pay compensation

162

aansprakelijkheid vaststellen

establish liability

163

kwaadwillig

malicious

164

rechtsmiddel

legal remedy

165

een rechtszaak aanspannen

file a lawsuit against
file suit for

166

een geding aanspannen voor

file suit for

167

grove nalatigheid

gross negligence

168

aansprakelijk voor schadevergoeding

liable for damages

169

de waarborg dekt

the guarantee covers

170

schade aan de persoon

harm to a person

171

rechtsvordering

action

172

een bedrag reduceren met ...

reduce an amount by

173

punitieve schadevergoeding

punitive damages

174

recht, aanspraak

entitlement

175

nalatig handelen

act negligently

176

financieel verlies veroorzaken

cause financial loss

177

verweerder

defendant

178

schending van de privacy

invasion of privacy

179

een letsel veroorzaken

cause injury to somebody

180

een rechterlijk bevel / verbod uitvaardigen

grant an injunction

181

roekeloos geding

frivolous lawsuit

182

aansprakelijk gesteld worden

held / found liable

183

sommatiebrief

demand letter

184

juridische mogelijkheden

legal options

185

rechtbank

tribunal

186

een plicht / verplichting niet nakomen

be in breach of obligations / a duty

187

ernstig letsel

serious injury

188

de zaak wordt voor het gerecht gebracht door

an action is brought by

189

uitkomst van de zaak

the outcome of the case

190

een zaak behandelen

try a case

191

vervolging instellen wegens nalatigheid

sue somebody for negligence