13, 14. Valvulopaties Flashcards Preview

CARDIO > 13, 14. Valvulopaties > Flashcards

Flashcards in 13, 14. Valvulopaties Deck (17):
1

EXPLICA el cicle cardíac
(incloent
- contracció isovolumètrica
- relaxació isovolumètrica
- sístole
- diàstole)

apunts

2

ESTENOSI MITRAL:
CAUSA

febre reumàtica (+ freq, sobretot subdesenvolupats)
i congènita
etc.

3

àrea normal d'obertura vàlvula mitral

4-6cm^2

4

ESTENOSI MITRAL:
conseqüències anatòmiques

anatopato: fusió, engruiximent, calcificació...
dilatació aurícula esq
trombes i èmbols
hipertensió arterial pulmonar, edemes (insuf VD)

5

ESTENOSI MITRAL:
classificació segons gravetat

SEGONS EL GRADIENT MIG de pressió entre AE i VE (per ecocardio):
- lleugera (2 - 1,5 cm)
- moderada (1,5 - 1 cm)
- severa (< 1 cm / mmHg > 10)

el gradient mig depen de
1- el flux que vulguem fer passar (GAST CARDÍAC)
2. Àrea mitral
3. Temps de la diàstole (FC)

6

ESTENOSI MITRAL:
clínica

dispnea, ortopnea, DPNocturna
EAP
hemoptisi
arrítmies (ACxFA), èmbols
insuf Ventric D
endocarditis
baix gast

7

ESTENOSI MITRAL:
exploració física
auscultació cardíaca

EXPL FIS: chapetas malares (rubor rosa i blau), cianosi...

AUSC: (rítmic/arrítmic)
S1 fort
S2 + xaskido d'obertura
Buf diastòlic (i reforç presistòlic si va rítmic)

8

ESTENOSI MITRAL:
proves i resultats esperats

ECG: en V1 una ona P allargada i bimomdal, segon mòdul negatiu amb ascens lent

RX TÒRAX (quasi mai):
cardiomegàlia, signe del doble contorn de l'aurícula dreta

ECOCARDIO (PRINCIPAL)
Planimetria mesura l'àrea útil de la vàlvula (pel temps d'hemipressió) i el gradient de pressió

CATETERISME:
PROVA D'ESFORÇ

9

ESTENOSI MITRAL:
TRACTAMENT

1. MÈDIC
repòs, disminució de congestió (no sal, diurètics...), control FC, anticoagulació

2. CATETERISME INTERVENCIONISTA
dilatació de la vàlvula mitral amb punció transeptal

3. CIRURGIA: comissurotomia mitral a cel obert o substitució valvular per pròtesi, tard o dhora s'haurà de fer substitució valvular

10

maneig del pacient en estenosi mitral

(apunts)

11

ESTENOSI AÒRTICA:
frequencia
sexe
àrea normal
tipus
classificació

-es la valvulopatia més freq als països occidentals
-homes
-àrea 2,6-3,5cm^2
-tipus: valvular (+freq), subvalvular (miocardiopatia hipertrofica obstructiva) i supravalvular
-índex AVA té en compte àrea i superfície corporal

12

ESTENOSI AÒRTICA:
etiologies

DEGENERATIVA (+ freq)
congènita
reumàtica

13

ESTENOSI AÒRTICA:
fisiopato

hipertròfia ventricular concèntrica, disminució del gast cardíac
s'acompanya de disfunció diastòlica perquè la hipertrofia no es relaxa,
al final s'acaba dilatant

14

ESTENOSI AÒRTICA:
clínica

asimptomàtica durant anys
quan fa clínica és una situacio GREU I URGENT
tríada clàssica
1. angor
2. sincope
3. insuficiència cardíaca i dispnea

perill mortal

15

ESTENOSI AÒRTICA:
exploració física
auscultació

Expl fís:
frèmit sistòlic, pols tardus i parvus
batec en punta fort i sostingut

Auscultació:
possible clic d'ejecció aòrtic immediat després 1r soroll
Buf sistòlic d'ejecció aòrtic ROMBOIDAL
2n soroll pot ser únic o desdoblat paradoxal

16

ESTENOSI AÒRTICA:
proves dx

ECG
1. hipertròfia ventricular i creixement
2. hemibloqueig anterior esq
3. Creix ventric esq:
- absència d'ona Q, voltatges alts de RS, inversió ona T, descens del segment ST en V5 i V6 i aVL

ECOdoppler: morfologia, calcificació, movilitat, gradient sistòlic, àrea valvular, funcionalitat VE

17

ESTENOSI AÒRTICA:
tractament

simptomatic --> mèdic
- ICC: bbloq i calciantagonistes
- anticoag
- control aterosclerosi

QX: casos greus amb simptomes
a) substitució valvular per pròtesi
b) valvuloplàstia (nens i adolescents). en adults només abans de la TAVI