7-8. Patologia del miocardi Flashcards Preview

CARDIO > 7-8. Patologia del miocardi > Flashcards

Flashcards in 7-8. Patologia del miocardi Deck (25):
1

defineix cardiomiopatia

una alteració estructural i funcional del miocardi en absència de
qualsevol d’aquests 4 trastorns cardíacs (malaltia coronària, valvular, congènita i hipertensiva).

2

defineix miocardiopatia dilatada

disfunció sistòlica (FE reduïda) amb contractilitat alterada i dilatació ventricular
= DISFUNCIÓ SISTÒLICA + DILATACIÓ VENTRICULAR.

3

la causa + freq de miocardiopatia dilatada és

idiopatica
(viral, autoimmune, genètica)

4

defineix miocarditis

- alteració cardíaca per un procés inflamatori.
- inici brusc
- contractilitat alterada
- però sense dilatació cardíaca
(procés agut - NO mecanisme compensatori).

5

etiologia + freq de miocarditis

vírica

6

prova d'elecció pel dx de miocarditis
què veurem

ecocardiograma
BAIXA CONTRACTILITAT PERÒ SENSE DILATACIÓ
FE baixarà MENYS! que en miocard dilatada
però el CABAL (VE x FC) estarà greument disminuït!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
= clínica greu

7

prova d'elecció pel dx de miocardiopatia dilatada
què veurem

ecocardiograma
- dilatació
- menor contractilitat difusa
- fracció d'ejecció DISMINUÏDA

8

com comença una miocardiopatia dilatada?

amb la reducció de la contractilitat per causa idiopàtica o altres causes, la qual augmenta el volum residual al ventricle

9

clínica de miocardiopatia dilatada i per què

DISPNEA, per edema pulmonar.
pq la pressió a venes i capil·lars pulmonars augmenten per compensar (i que segueixi entrant sang al cor malgrat l'augment de pressió) i es perd l'equilibri osomòtic --> edema

10

què passa amb el cabal cardíac en miocardiopatia dilatada

per la llei de frank starling, veiem que la contractilitat respecte l'estirament de les fibres, DISMINUEIX, i per tant no expulsa sang com ho faria sense miocardiopatia

11

factors de mal pronòstic i evolució
de la miocardiopatia dilatada

Factors mal pronòstic:
Index Cardíac <3 L/..
Pressio Tele Diast VE > 20 mmHg
- un 25% de casos amb MCD avançada moren al cap d'un any

12

tractament miocardiopatia dilatada:
-fàrmacs
- no fàrmacs
-prevenció mort sobtada

tractar la IC:
repos, no sal, no alcohol
sí diurètics,
anticoagulants,
betabloq dosis baixes
vasodilatadors: IECA/ARA2, Hdza + NTG
PREVENCIÓ MORT SOBTADA: DAI
no farmacs: resincronització i trasplantament

13

clínica de miocarditis

IC aguda, amb/sense dolor toràcic pericardíac

14

calcula Volum d'ejecció, FE i CC d'una persona amb
V final diàst = 120
V final síst = 80
FC= 100

. Volum d’ejecció: 120-80= 40 mL
· Per tant, la FE seria = (40/120) X 100 = 33%.
· I el CC seria = 40 x 100 = 4 L/min.

és miocarditis, GREU.

15

evolució de miocarditis

normalment es recuperen
però hi ha casos de mort sobtada, recidives...

16

tractament de miocarditis

- Repòs, dieta asòdica, abstinència alcohòlica.
- Tractament simptomàtic amb diürètics
- Vasodilatadors: IECA, Hzna+NTG.

17

característiques miocardiopatia hipertròfica

1. + freq que la dilatada
2. HIPERTRÒFIA ASIMÈTRICA
3. no dilatació (cavitats queden petites)
4. contractilitat normal o augmentada
5. GENÈTICA HAD/esporàdic + estímuls (DM, cortis,...)

18

fisiopatologia de miocardiopatia hipertròfica

1. hipertròfia asimètrica causa:
1.a. obstrucció dinàmica a l'ejecció (SAM MITRAL)
--- gradient intraventricular
--- insuficiència mitral
1.b. alteració de la relaxació.
--- augment de pressió diastòlica
2. gast CONSERVAT

19

clínica de miocardiopatia hipertròfica

antecedents familiars
dispnea d'esforç
dolor toràcic
síncope d'esforç

20

exploració física de miocardiopatia hipertròfica
- obstructiva
- no obstructiva

la no obstructiva no fa gaire clínica
l'obstructiva:
- buf ejecció mesocardíac
- pols bisferiens (en dit de gua)
- batec de punta en 3 temps
- buf d'insuficiència mitral

21

dues proves de miocardiopatia hipertròfica

1. ECG
ones Q profundes
ones T molt negatives
2. ECO
valora hipertròfia, obstrucció i insuficiència mitral

22

tractament miocardiopatia hipertròfica

1. evitar esports competició
2. estudi Holter, si té arritmia posar DAI
3. betabloq i verapamilo
4. no fàrmacs: no curen, es pot fer marcapas, ablació, miectomia...

23

característiques miocardiopatia restrictiva

- infiltració muscular (amiloide, colagen...) o obliteració de cavitats (fibrosi, Loeffler)
- alteren la funció diastòlica
- (paret ventricle rígida)
- gast cardíac disminuit

24

miocardiopatia restrictiva
- CLÍNICA
- ECO
- ECO DOPPLER
- CATETERISME

- insuf cardíaca
(període asimptomàtic llarg)
- paret engruixida, obliteració, dilatació auricular
- distensibilitat reduïda
- dip-plateau

25

miocardiopatia restrictiva
tractament

1. de la causa (desferroxiamina, cirurgia...)
2. de la ICC: diurètics, IECA, digoxina