19-1 Flashcards Preview

H Chinese IV > 19-1 > Flashcards

Flashcards in 19-1 Deck (15):
1

Chinese painting

中国画 Zhōngguóhuà

2

oil painting

油画 Yóuhuà

3

alike

一样 Yīyàng

4

art gallery

美术馆 Měishù guǎn

5

open (business)

开门 Kāimén

6

to paint

画 Huà

7

old

老 Lǎo

8

painter

画家 Huàjiā

9

I really don't deserve this

不敢当 Bù gǎndāng

10

hobby

爱好 Àihào

11

to sing

唱 Chàng

12

Beijing opera

京剧 Jīngjù

13

so-so

马马虎虎 Mǎmǎhǔhǔ

14

measure word for paintings, cloths, etc

幅 Fú

15

Xu Beihong (famous Chinese Painter)

徐悲鸿 Xúbēihóng