Lesson 20 Flashcards Preview

H Chinese IV > Lesson 20 > Flashcards

Flashcards in Lesson 20 Deck (34):
1

New Year

新年 Xīnnián

2

hotpot

火锅 Huǒguō

3

restaurant

饭馆 Fànguǎn

4

because

因为 Yīnwèi

5

so

所以 Suǒyǐ

6

love

爱 Ài

7

boiled mutton

涮羊肉 Shuài yángròu

8

hot

热 Rè

9

to drive

开车 Kāichē

10

suburbs

郊区 Jiāoqū

11

or

或者 Huòzhě

12

concert

音乐会 Yīnyuè huì

13

put on makeup

化妆 Huàzhuāng

14

formal

正式 Zhèngshì

15

folk music

民乐 Mínyuè

16

the West

西方 Xīfāng

17

ethnic group

民族 Mínzú

18

musical instruments

乐器 Yuèqì

19

play

演奏 Yǎnzòu

20

habit

习惯 Xíguàn

21

music

乐曲 Yuèqǔ

22

taxi

出租车 Chūzū chē

23

on the road

路上 Lùshàng

24

flower

花儿 Huā er

25

past

过去 Guòqù

26

camera

照相机 Zhàoxiàngjī

27

next to

旁边 Pángbiān

28

to set out

出发 Chūfā

29

a measure word for essays and articles

篇 Piān

30

essay; article

文章 Wénzhāng

31

congrats

恭喜 Gōngxǐ

32

train

火车 Huǒchē

33

again

又 Yòu

34

worried

着急 Zhāojí