Lesson 22-1 Flashcards Preview

H Chinese IV > Lesson 22-1 > Flashcards

Flashcards in Lesson 22-1 Deck (18):
1

Shaoxing opera

越剧 Yuèjù

2

although

虽然 Suīrán

3

but

但是 Dànshì

4

troupe

剧团 Jùtuán

5

regional opera

地方戏 Dìfāngxì

6

to stage a show

上演 Shàngyǎn

7

classical

古典 Gǔdiǎn

8

novel

小说 Xiǎoshuō

9

(measure word for actions)

遍 Biàn

10

(measure word for films, works of literature, etc)

部 Bù

11

love

爱情 Àiqíng

12

story

故事 Gùshì

13

touching; moving

感人 Gǎnrén

14

seat

座位 Zuòwèi

15

line

排 Pái

16

to take a taxi

打的 Dǎ di

17

Chang'an Theater

长安大戏院 Cháng'ān dà xìyuàn

18

Dream of the Red Chamber

红楼梦 Hónglóumèng