Chinese Zodiacs Flashcards Preview

H Chinese IV > Chinese Zodiacs > Flashcards

Flashcards in Chinese Zodiacs Deck (10):
1

rat

老鼠 Lǎoshǔ

2

ox

牛 Niú

3

tiger

老虎 Lǎohǔ

4

rabbit

兔子 Tùzǐ

5

dragon

龙 Lóng

6

snake

蛇 Shé

7

monkey

猴子 Hóuzi

8

My zodiac is ______

我属 __ Wǒ shǔ __

9

rooster

公鸡 Gōngjī

10

pig

猪 Zhū