Lesson 17-2 Flashcards Preview

H Chinese IV > Lesson 17-2 > Flashcards

Flashcards in Lesson 17-2 Deck (25):
1

hour

小时 Xiǎoshí

2

to pass

过去 Guòqù

3

shirt

衬衫 Chènshān

4

green

绿 Lǜ

5

shape

样子 Yàngzi

6

salesclerk

售货员 Shòuhuòyuán

7

test

试 Shì

8

to feel

觉得 Juédé

9

suitable

合适 héshì

10

short

短 Duǎn

11

centimeter

公分 Gōngfēn

12

to bother

麻烦 Máfan

13

silk

丝绸 Sīchóu

14

(western) suit

西服 Xīfú

15

shoes

鞋 Xié

16

to sell at a discount

打折 Dǎzhé

17

hair

头发 Tóufǎ

18

pants

裤子 Kùzi

19

small talk

相声 Xiàngsheng

20

amazing

了不起 Liǎobùqǐ

21

thin

薄 Báo

22

page

页 Yè

23

material for making clothes

料子 Liàozi

24

cloth

布 Bù

25

always

总是 Zǒng shì