Lesson 23-2 Flashcards Preview

H Chinese IV > Lesson 23-2 > Flashcards

Flashcards in Lesson 23-2 Deck (27):
1

to make an extra effort (come on!)

加油 Jiāyóu

2

tired

累 Lèi

3

to take (a picture)

拍 Pāi

4

autumn

秋天 Qiūtiān

5

cloudy day

阴天 Yīn tiān

6

snow

下雪 Xià xuě

7

air temperature

气温 Qìwēn

8

below zero

零下 Língxià

9

degree

度 Dù

10

north

北方 Běifāng

11

spring

春天 Chūntiān

12

help

帮忙 Bāngmáng

13

stand

站 Zhàn

14

to rise, to get up

起 Qǐ

15

Guangzhou

广州 Guǎngzhōu

16

weather forecast

天气预报 Tiānqì yùbào

17

sunny day

晴天 Qíngtiān

18

take off

起飞 Qǐfēi

19

street

街 Jiē

20

parking lot

停车场 Tíngchē chǎng

21

menu

菜单 Càidān

22

thirsty

渴 Kě

23

bear

熊 Xióng

24

to be afraid

害怕 Hàipà

25

to pretend to be

装 Zhuāng

26

move

动 Dòng

27

danger

危险 Wéixiǎn