Lesson 16-1 Flashcards Preview

H Chinese IV > Lesson 16-1 > Flashcards

Flashcards in Lesson 16-1 Deck (20):
1

forget

忘 Wàng

2

libray

图书馆 Túshū guǎn

3

office

办公室 Bàngōngshì

4

to do; to work

办 Bàn

5

first, before

先 Xiān

6

library card

借书证 Jiè shū zhèng

7

a little while

一会儿

8

to bring

带 Dài

9

to fill in; to write

填 Tián

10

form, table, list

表 Biǎo

11

to take, to hold, to get

拿 Ná

12

slow

慢 Màn

13

that doesn't work

不行 Bùxíng

14

to live

生活 Shēnghuó

15

oneself

自己 Zìjǐ

16

full name

姓名 Xìngmíng

17

gender

性别 Xìngbié

18

occupation

职业 Zhíyè

19

to hand in

交 Jiāo

20

should

应该 Yīnggāi