2. Vad tror du på? Flashcards Preview

RUB.4 > 2. Vad tror du på? > Flashcards

Flashcards in 2. Vad tror du på? Deck (88):
1

uskoa johonkin

tro, tror, trodde, trott 3 på något

2

pohtia jotakin

fundera, funderar, funderade, funderat 1 på något

3

maailmankuva

en världsbild, världsbilden, världsbilder, världsbilderna 3

4

perustua johonkin

bygga, bygger, byggde, byggt 2 på något

5

moraalinen

moralisk, moraliskt, moraliska

6

sääntö

en regel, regeln, regler, reglerna 3

7

seurata

följa, följer, följde, följt 2

8

eri, erilainen

olik, olikt, olika

9

elämänfilosofia

en livsfilosofi, livsfilosofin, livsfilosofier, livsfilosofierna 3

10

uskonto

en religion, religionen, religioner, religionerna 3

11

välillä, väliltä

(e)mellan (prep.)

12

vegaani

en vegan, veganen, veganer, veganerna 3

13

jonkun kunnioitus

respekt, -en för något

14

eläin

ett djur, djuret, djur, djuren 5

15

sillä aikaa, kun taas

medan (konj.)

16

ateisti

en ateist, ateisten, ateister, ateisterna 3

17

ainoa (asia)

det enda

18

tosi

sann, sant, sanna

19

elämänkatsomus

en livsåskådning, livsåskådningen, livsåskådningar, livsåskådningarna 2

20

arvo

en värdering, värderingen, värderingar, värderingarna 2

21

elämän tarkoitus

meningen med livet

22

jonkun mukaan

enligt (prep.)

23

tasa-arvo

jämlikhet, -en

24

käydä kirkossa

gå, går, gick, gått (ep.) i kyrkan

25

hartaan uskovainen

djupt troende

26

uskovainen

troende (tpm)

27

sanan varsinaisessa merkityksessä

i ordets rätta bemärkelse

28

näkymätön

osynlig, osynligt, osynliga

29

voima

en kraft, kraften, krafter, krafterna 3

30

jotenkin, jollakin tavalla

på något sätt

31

ohjata, ohjailla

styra, styr, styrde, styrt 2

32

muuten, muutoin

annars

33

merkityksetön

meningslös, meningslöst, meningslösa

34

onnellinen

lycklig, lyckligt, lyckliga

35

arvostaa

uppskatta, uppskattar, uppskattade, uppskattat 1

36

ilonaihe

ett glädjeämne, glädjeämnet, glädjeämne, glädjeämnen 5

37

elää

leva, lever, levde, levt 2

38

rauha

fred, -en

39

hankkia itselleen

skaffa, skaffar, skaffade, skaffat 1 sig

40

koulutus

en utbildning, utbildningen, utbildningar, utbildningarna 2

41

jumala

en gud, guden, gudar, gudarna 2

42

luoda

skapa, skapar, skapade, skapat 1

43

maailma

en värld, världen, världar, världarna 2

44

pyytää, rukoilla

be, ber, bad, bett (ep.)

45

viisi kertaa päivässä

fem gånger om dagen

46

mitä - sitä

ju - desto (konj.)

47

yrittää

försöka, försöker, försökte, försökt 2

48

sianliha

griskött, -et

49

riidellä jonkun kanssa

bråka, bråkar, bråkade, bråkat 1 med någon

50

tämä, nämä

denna, detta, dessa

51

tulla toimeen

komma, kommer, kom, kommit 4 överens

52

kohdella jotakuta

behandla, behandlar, behandlade, behandlat 1 någon

53

kuten raamatussa lukee

som det står i bibeln

54

raamattu

en bibel, bibeln, biblar, biblarna 2

55

joutua, päätyä johonkin

hamna, hamnar, hamnade, hamnat 1 någonstans

56

taivas

en himmel, himlen, himlar, himlarna 2

57

helvetti

ett helvete, -t

58

kuolema

död, -en

59

olla jäljellä

finnas, finns, fanns, funnits 4 kvar

60

kuolla

dö, dör, dog, dött (ep.)

61

siinä tapauksessa

i så fall

62

samanarvoinen

likvärdig, likvärdigt, likvärdiga

63

olla jotakin mieltä

anse, anser, ansåg, ansett (ep.)

64

saada aikaan

åstadkomma, åstadkommer, åstadkom, åstadkommit 4

65

toivoa

hoppas, hoppas, hoppades, hoppats 1

66

vaikuttaa johonkin

inverka, inverkar, inverkade, inverkat 1 på något

67

tärkeä jollekulle

viktig, viktigt, viktiga för någon

68

tuntea myötätuntoa jotakuta kohtaan

ha, har, hade, haft (ep.) medkänsla med någon

69

elävä

levande (tpm)

70

olento

en varelse, varelsen, varelser, varelserna 3

71

laji

en art, arten, arter, arterna 3

72

tasa-arvoinen

jämlik, jämlikt, jämlika

73

älykäs

intelligent, intelligent, intelligenta

74

yksilö

en individ, individen, individer, individerna 3

75

vaikuttaa johonkin

påverka, påverkar, påverkade, påverkat 1 något

76

yhteiskunta

ett samhälle, samhället, samhällen, samhällena 4

77

valinta, vaali

ett val, valet, val, valen 5

78

olemalla syömättä

genom att låta bli att äta

79

kuluttaa

konsumera, konsumerar, konsumerade, konsumerat 1

80

tuote

en produkt, produkten, produkter, produkterna 3

81

eläinkunta

ett djurrike, -t

82

-ssa, -ssä, jollakin alalla, jonkun parissa

inom (prep.)

83

eläinsuojelujärjestö

en djurrättsorganisation, djurrättsorganisationen, djurrättsorganisationer, djurrättsorganisationerna 3

84

jatkuvasti

ständigt

85

kehittää

utveckla, utvecklar, utvecklade, utvecklat 1

86

eettinen

etisk, etiskt, etiska

87

ajattelu

tänkande, -t

88

ihmetellä, kummastella jotakin

förundras, förundras, förundrades, förundrats 1 över något