Tema: Invandrare och flyktingar Flashcards Preview

RUB.4 > Tema: Invandrare och flyktingar > Flashcards

Flashcards in Tema: Invandrare och flyktingar Deck (114):
1

ahdistella, vainota

trakassera, trakasserar, trakasserade, trakasserat 1

2

anoa turvapaikkaa

söka, söker, sökte, sökt 2 asyl

3

elinolot

livsförhållanden, -a

4

elintasopakolainen

en ekonomisk flykting 2

5

elää maanpaossa

leva, lever, levde, levt 2 i exil

6

ennakkoluulo jotakin kohtaan

en fördom, fördomen, fördomar, fördomarna 2 mot något

7

ennakkoluuloinen

fördomsfull, -t, -a

8

ennakkoluuloton

fördomsfri, -fritt, -fria

9

humanitääriset syyt

humanitära skäl, de humanitära skälen

10

ihmisoikeudet

mänskliga rättigheter, de mänskliga rättigheterna

11

joutua jonkin koettelemaksi

drabbas, drabbas, drabbades, drabbats 1 av något

12

juurettomuus

rotlöshet, -en

13

kansainvälinen

internationell, -t, -a

14

kansalainen

en medborgare, medborgaren, medborgare, medborgarna 5

15

kansalaisuus

ett medborgarskap, medborgarskapet, medborgarskap, medborgarskapen 5

16

kansallisuus

en nationalitet, nationaliteten, nationaliteter, nationaliteterna 3

17

karkottaminen

utvisning, -en

18

kehitysmaa

ett u-land, u-landet, u-länder, u-länderna 3*

19

kiduttaa

tortera, torterar, torterade, torterat 1

20

kidutus

en tortyr, -en

21

kiintiöpakolainen

en kvotflykting, kvotflyktingen, kvotflyktingar, kvotflyktingarna 2

22

koditon

hemlös, -t, -a

23

konflikti, selkkaus

en konflikt, konflikten, konflikter, konflikterna 3

24

koti-ikävä

hemlängtan (tpm)

25

kuolla nälkään

dö, dör, dog, dött (ep.) av hunger; svälta, svälter, svalt, svultit 5 ihjäl

26

kärsiä jostakin

lida, lider, led, lidit 4 av något

27

käännyttää, karkottaa

avvisa, avvisar, avvisade, avvisat 1

28

köyhyys

fattigdom, -en

29

köyhä

fattig, -t, -a

30

luonnonmullistus

en naturkatastrof, -katastrofen, -katastrofer, -katastroferna 3

31

lähteä kotimaastaan

lämna, lämnar, lämnade, lämnat 1 sitt hemland

32

maahanmuuttaja, siirtolainen

en invandrade, invandraren, invandrare, invandrarna 5

33

maahanmuutto, siirtolaisuus

invandring, -en

34

maailmanlaajuinen

global, -t, -a

35

maanpako

exil, -en

36

monikulttuurinen

mångkulturell, -t, -a

37

moninaisuus

mångfald, -en

38

muukalaisvihamielisyys

främlingsfientlighet, -en

39

muuttaa maahan

immigrera, immigrerar, immigrerade, immigrerat 1; invandra, invandrar, invandrade, invandrat 1

40

muuttaa maasta

emigrera, emigrerar, emigrerade, emigrerat 1; utvandra, utvandrar, utvandrade, utvandrat 1

41

nähdä nälkää

svälta, svälter, svalt, svultit 4

42

nälänhätä

svält, -en

43

oleskelulupa

ett uppehållstillstand, uppehållstillstandet, uppehållstillstand, uppehållstillstanden 5

44

myöntää oleskelulupa

bevilja, beviljar, beviljade, beviljat 1 uppehållstillstand

45

olot, olosuhteet

förhållanden, -a

46

osoittaa mieltään (jonkun puolesta/vastaan)

demonstrera, demonstrerar, demonstrerade, demonstrerat 1 (för/mot något)

47

ottaa vastaan

ta, tar, tog, tagit 4 emot

48

paeta

fly, flyr, flydde, flytt 3

49

pahoinpidellä

misshandla, misshandlar, misshandlade, misshandlat 1

50

pako

en flykt, flykten, flykter, flykterna 3

51

pakolainen

en flykting, flyktingen, flyktingar, flyktingarna 2

52

pakolaiskiintiö

en flyktingkvot, flyktingkvoten, flyktingkvoter, flyktingkvoterna 3

53

pakolaisleiri

ett flyktingläger, flyktinglägret, flyktingläger, flyktinglägren 5

54

pakolaisongelma

ett flyktingproblem, -problemet, -problem, -problemen 5

55

palata (kotimaahan)

åka, åker, åkte, åkt 2 tillbaka; återvända, återvänder, återvände, återvänt 2 (till hemlandet)

56

paluumuuttaja

en återflyttare, återflyttaren, återflyttare, återflyttarna 5

57

paluumuutto

återinflyttning, -en

58

pelko

en rädsla, rädslan, rädslor, rädslorna 1

59

pelätä jotakin

vara, är, var, varit 4 rädd för något

60

pidättää

anhålla, anhåller, anhöll, anhållit 4; arrestera, arresterar, arresterade, arresterat 1

61

pikakäännytys

en snabbavvisning, snabbavvisningen, snabbavvisningar, snabbavvisningarna 2

62

poliittinen

politisk, -t, -a

63

(jonkun) puute

brist, -en (på något)

64

rasismi

rasism, -en

65

rasisti

en rasist, rasisten, rasister, rasisterna 3

66

rasistinen

rasistisk, -t, -a

67

rauha

fred, -en

68

sananvapaus

yttrandefrihet, -en

69

siirtolainen, maahanmuuttaja

en invandrare, invandraren, invandrare, invandrarna 5

70

sijoittaa pakolaisia

placera, placerar, placerade, placerat 1 flyktingar

71

sopeutua johonkin

anpassa, anpassar, anpassade, anpassat 1 sig till något

72

sopeutuminen

anpassning, -en

73

sortaa

förtrycka, förtrycker, förtryckte, förtryckt 2

74

sorto

förtryck, -et

75

sota

ett krig, kriget, krig, krigen 5

76

suoja, turva

ett skydd, skyddet, skydd, skydden 5

77

suvaita

tolerera, tolererar, tolererade, tolererat 1

78

suvaitsematon

intolerant, -, -a

79

suvaitsemattomuus

intolerans, -en

80

suvaitsevainen

tolerant, -, -a

81

suvaitsevaisuus

tolerans, -en

82

syrjintä

diskriminering, -en

83

syrjiä

diskriminera, diskriminerar, diskriminerade, diskriminerat 1

84

taistella (jonkun puolesta/jotakin vastaan)

kämpa, kämpar, kämpade, kämpat 1 (för/mot något)

85

taloudellinen

ekonomisk, -t, -a

86

tappaa

döda, dödar, dödade, dödat 1

87

tasa-arvo

jämlikhet, -en; jämställdhet, -en

88

tasa-arvoinen

jämlik, -t, -a; jämställd, jämställt, jämställda

89

tavat ja tottumukset

seder och bruk

90

tottua johonkin

vänja, vänjer, vande, vant (ep.) sig vid något

91

turvallinen

trygg, -t, -a

92

turvallisuus

trygghet, -en; säkerhet, -en

93

turvapaikanhakija

en asylsökande, asylsökanden, asylsökande, asylsökandena 5

94

turvapaikka

asyl, -en

95

turvapaikkahakemus

en asylansökan, asylansökan, asylansökningar, asylansökningarna (ep.)

96

uhka

ett hot, hotet, hot, hoten 5

97

ulkomaalainen (hlö)

en utlänning, utlänningen, utlänningar, utlänningarna 2

98

ulkomaalainen (adj.)

utländsk, -t, -a

99

uskonto

religion, -en

100

vaino

en förföljelse, förföljelsen, förföljelser, förföljelserna 3

101

vainota

förfölja, förföljer, förföljde, förföljt 2

102

vakaumus

en övertygelse, övertygelsen, övertygelser, övertygelserna 3

103

vangita, ottaa vangiksi

fängsla, fängslar, fängslade, fängslat 1

104

vanki

en fänge, fängen, fängar, fängarna 2

105

vankila

ett fängelse, fängelset, fängelser, fängelserna 3

106

vapaus

frihet, -en

107

vastaanottajamaa

ett mottagarland, -landet, -länder, -länderna 3*

108

vastuu

ett ansvar, ansvaret, ansvar, ansvaren 5

109

kantaa vastuu jostakin

bära, bär, bar, burit 4 ansvaret för något

110

ottaa vastuuta jostakin

ta, tar, tog, tagit 4 ansvar för något

111

vieras, outo

främmande (tpm)

112

viranomainen

en myndighet, myndigheten, myndigheter, myndigheterna 3

113

väkivalta

våld, -et

114

väkivaltainen

våldsam, våldsamt, våldsamma