Tema: Livsåskådning Flashcards Preview

RUB.4 > Tema: Livsåskådning > Flashcards

Flashcards in Tema: Livsåskådning Deck (120):
1

armeija

en armé, armén, arméer, arméerna 3

2

käydä armeija

göra, gör, gjorde, gjort (ep.) militärtjänst / värnplikt

3

käydä intti

göra, gör, gjorde, gjort (ep.) lumpen

4

arvo, arvostus

en värdering, värderingen, värderingar, värderingarna 2; ett värde, värdet, värden, värdena 4

5

aseeton palvelus

vapenfri tjänst

6

aseistakieltäytyjä

en vapenvägrare, vapenvägraren, vapenvägrare, vapenvägrarna 5

7

asenne johonkin

en attityd, attityden, attityder, attityderna 3 till något; en inställning, inställningen, inställningar, inställningarna 2 till något

8

asepalvelus

militärtjänst, -en; värnplikt, -en

9

suorittaa asepalvelus

göra, gör, gjorde, gjort (ep.) militärtjänst

10

suorittaa aseeton palvelus

göra, gör, gjorde, gjort (ep.) vapenfri tjänst

11

asevelvollinen (adj.)

värnpliktig, värnpliktigt, värnpliktiga

12

ateisti

en ateist, ateisten, ateister, ateisterna 3

13

avarakatseinen

vidsynt, vidsynt, vidsynta

14

elämänkatsomus

en livsåskådning, -en

15

elämänkatsomustieto

livsåskådningskunskap, -en

16

elämänkysymys

en livsfråga, livsfrågan, livsfrågor, livsfrågorna 1

17

elämän tarkoitus

meningen med livet

18

epäillä jotakin

tvivla, tvivlar, tvivlade, tvivlat 1 på något

19

epävarma jostakin

osäker, osäkert, osäkra på något

20

erilainen

olik, olikt, olika

21

erilaisuus

en olikhet, olikheten, olikheter, olikheterna 3

22

etiikka

etik, -en

23

harjoittaa uskontoaan

utöva, utövar, utövade, utövat 1 sin religion

24

hengellinen

andlig, andligt, andliga

25

hyve

en dygd, dygden, dygder, dygderna 3

26

hyvä (asiat)

det goda

27

hyväksyä

godkänna, godkänner, godkände, godkänt 2; acceptera, accepterar, accepterade, accepterat 1

28

jumala

en gud, guden, gudar, gudarna 2

29

Jumala

Gud

30

jumalanpalvelus

en gudstjänst, gudstjänsten, gudstjänster, gudstjänsterna 3

31

kasvissyöjä

en vegetarian, vegetarianen, vegetarianer, vegetarianerna 3

32

kieltää, kiistää

förneka, förnekar, förnekade, förnekat 1

33

kieltäytyä asepalvelusta

vapenvägra, vapenvägrar, vapenvägrade, vapenvägrat 1

34

kirkko

en kyrka, kyrkan, kyrkor, kyrkorna 1

35

erota kirkosta

träda, träder, trädde, trätt 3 ut ur kyrkan; skriva, skriver, skrev, skrivit 4 ut sig ur kyrkan

36

kuulua kirkkoon

höra, hör, hörde, hört 2 till kyrkan

37

käydä kirkossa

gå, går, gick, gått (ep.) i kyrkan

38

kohtalo

ett öde, ödet, öden, ödena 4

39

korkeampi voima

en högre makt 3

40

kristitty (adj.)

kristen, kristet, kristna

41

kristinusko

kristendom, -en

42

kuolema

död, -en

43

kuolemanrangaistus

ett dödsstraff, dödsstraffet, dödsstraff, dödsstraffen 5

44

kutsumus

en kallelse, kallelsen, kallelser, kallelserna 3

45

kyseenalaistaa jotakin

ifrågasätta, ifrågasätter, ifrågasatte, ifrågasatt (ep.) något

46

kärsimys

ett lidande, lidandet, lidanden, lidandena 4

47

käsitys

en uppfattning, uppfattningen, uppfattningar, uppfattningarna 2

48

lahko

en sekt, sekten, sekter, sekterna 3

49

liike

en rörelse, rörelsen, rörelser, rörelserna 3

50

maailmankuva

en världsbild, världsbilden, världsbilder, världsbilderna 3

51

maailmanparantaja

en världsförbättrare, världsförbättraren, världsförbättrare, världsförbättrarna 5

52

mielipide, käsitys jostakin

en åsikt, åsikten, åsikter, åsikterna 3 om något

53

muuttaa käsitystä

byta, byter, bytte, bytt 2 åsikt

54

puolustaa mielipidettään

försvara, försvarar, försvarade, försvarat 1 sin åsikt

55

mielipide (yleinen)

en opinion, opinionen, opinioner, opinionerna 3

56

moraali

moral, -en

57

moraalinen

moralisk, -t, -a

58

näkemys jostakin

en syn, synen, syner, synerna 3 på något

59

ohjata, ohjailla

styra, styr, styrde, styrt 2

60

oikeus

en rätt, rätten, rätter, rätterna 3

61

oivaltaa

inse, inser, insåg, insett (ep.)

62

olla jotakin mieltä

tycka, tycker, tyckte, tyckt 2; anse, anser, ansåg, ansett (ep.)

63

omatunto

ett samvete, -t

64

tulla huono/hyvä omatunto

få, får, fick, fått (ep.) dåligt/gott samvete

65

olemassaolo

tillvaro, -n

66

osallistua johonkin

delta, deltar, deltog, deltagit 4 i något

67

ottaa kantaa johonkin

ta, tar, tog, tagit 4 ställning till något

68

paavi

en påve, påven, påvar, påvarna 2

69

paha (asiat)

det onda

70

pahe

en last, lasten, laster, lasterna 3

71

pahuus

ondska, -n

72

pappi

en präst, prästen, präster, prästerna 3

73

perustua johonkin

bygga, bygger, byggde, byggt 2 på något

74

poliittinen

politisk, -t, -a

75

politiikka

politik, -en

76

pyhä (adj.)

helig, -t, -a

77

raamattu

en bibel, bibeln, biblar, biblarna 2

78

rauha

fred, -en (maailma); frid, -en (sisäinen)

79

rauhanaatteen kannattaja

en pacifist, pacifisten, pacifister, pacifisterna 3

80

rauhanliike

en fredsrörelse, fredsrörelsen, fredsrörelser, fredsrörelserna 3

81

rauhanomainen

fredlig, -t, -a

82

rippikoulu

en skriftskola, skriftskolan, skriftskolor, skriftskolorna 1 (sr); konfirmationsundervisning, -en (rr)

83

päästä ripille

bli, blir, blev, blivit 4 konfirmerad, konfirmerat, konfirmerade

84

risti

ett kors, korset, kors, korsen 5

85

rukoilla Jumalaa

be, ber, bad, bett (ep.) till Gud

86

rukous

en bön, bönen, böner, bönerna 3

87

sanoma

ett budskap, budskapet, budskap, budskapen 5

88

sattuma

en slump, slumpen, slumpar, slumparna 2; en tillfällighet, tillfälligheten, tillfälligheter, tillfälligheterna 3

89

sattumalta

av en slump/tillfällighet

90

seurakunta

en församling, församlingen, församlingar, församlingarna 2

91

sielu

en själ, själen, själar, själarna 2

92

sitoutua johonkin

engagera, engagerar, engagerade, engagerat 1 sig i något

93

suhtautua johonkin

förhålla, förhåller, förhöll, förhållit 4 sig till något

94

siviilipalvelus

civiltjänst, -en

95

suorittaa siviilipalvelus

göra, gör, gjorde, gjort (ep.) civiltjänst (sr) / vapenfri tjänst (rr)

96

suvaitsevainen

tolerant, -, -a

97

synti

en synd, synden, synder, synderna 3

98

taikausko

en vidskepelse, -n; skrock, -et

99

taikauskoinen

vidskeplig, -t, -a

100

taistella jonkun puolesta

kämpa, kämpar, kämpade, kämpat 1 för något

101

taistella jotakin vastaan

kämpa 1 mot något

102

tappaa

döda, dödar, dödade, dödat 1

103

teko

en gärning, gärningen, gärningar, gärningarna 2

104

tiede

en vetenskap, vetenskapen, vetenskaper, vetenskaperna 3

105

tieteellinen

vetenskaplig, -t, -a

106

usko

tro, -n

107

tulla uskoon

bli, blir, blev, blivit 4 troende/frälst, -, -a

108

uskoa johonkin

tro, tror, trodde, trott 3 på något

109

uskonnollinen

religiös, -t, -a

110

uskonnonvapaus

religionsfrihet, -en

111

uskonto

en religion, religionen, religioner, religionerna 3

112

uskonto (oppiaine)

religionskunskap, -en

113

uskovainen

troende (tpm)

114

vaihtoehtoliike

en alternativrörelse, alternativrörelsen, alternativrörelser, alternativrörelserna 3

115

vakaumus

en övertygelse, övertygelsen, övertygelser, övertygelserna 3

116

varma jostakin

säker, säkert, säkra på något

117

vastustaa jotakin

motsätta, motsätter, motsatte, motsatt (ep.) sig något

118

vegaani

en vegan, veganen, veganer, veganerna 3

119

yleinen asevelvollisuus

allmän värnplikt

120

yliluonnollinen

övernaturlig, -t, -a