23 Amay Flashcards Preview

My Chinese > 23 Amay > Flashcards

Flashcards in 23 Amay Deck (84)
0

prepare, get ready, intend

zhûn bèi

1

a classifier signalling plurality, a small quantity of number

xiē

2

implement, equipment

3

paper

zhî

4

ink

mo

5

ink slab, ink stone

yàn

6

buy

mâi

7

sell

mài

8

departement store

bâi huò gōng sī

9

street

jiē

10

east

dōng

11

west

12

South

nán

13

North

bêi

14

zhûn bèi

prepare, get ready - intent

15

xiē

a classifier signalling plurality, a small quantity of number

16

implement, equipment

17

zhî

paper

18

mo

ink

19

yàn

Ink-slab, ink-stone

20

mâi

buy

21

mài

sell

22

diàn

store, shop

23

bâi huò gōng sī

departement store

24

jiē

street

25

dōng

east

26

west

27

nán

South

28

bêi

north

29

shop

diàn

30

money

qián

31

dollar

kuài

32

dollar (written)

yuán

33

dime

jiâo

34

dime (written)

máo

35

cent

fēn

36

a kind, type

zhông

37

expensive

gùi

38

cheap

pián yí

39

common - same

gòng

40

look at, see

kàn

41

small change - pretty cash

líng qián

42

right, correct

duèi

43

change

huàn

44

find, look for

zhâo

45

qián

money

46

kuài

dollar

47

yuàn

dollar (written)

48

máo

dime

49

jiâo

dime (written)

50

fên

cent

51

zhông

a kind, type

52

qùi

expensive

53

pián yí

cheap

54

gòng

common -same

55

líng qián

small change - petty cash

56

duèi

right, correct

57

huàn

change

58

zhâo

find, look for

59

kàn

look at, see

60

now

xiàn zài

61

fast, almost, soon

kuài

62

slow, slowly

màn

63

to late to make it

lái bù jí

64

eat, have

chī

65

food, meal, cooked rice

fàn

66

leave, away from

67

far

yuân

68

near

jìn

69

road

70

to walk (on the road)

zôu lù

71

drive car

kāi chē

72

xiàn zài

now

73

kuài

fast, almost, soon

74

màn

slow, slowly

75

lái bù jí

too late to make it

76

chī

eat, have

77

fàn

food, meal, cooked rice

78

leave, away from

79

yuân

far

80

jìn

near

81

road

82

zôu lù

to walk (on the road)

83

kāi chē

drive car