9 Amay Flashcards Preview

My Chinese > 9 Amay > Flashcards

Flashcards in 9 Amay Deck (72)
0

go shopping

mâi dōngxi

1

mâi dōngxi

shopping

2

shop

diàn

3

diàn

shop

4

food store

shìpîndiàn

5

shìpîndiàn

food store

6

bookstore

shūdiàn

7

shūdiàn

bookstore

8

florist

huādiàn

9

huādiàn

florists

10

toy store

wánjùdiàn

11

wánjùdiàn

toy store

12

clothing store - 1

fúzhuāngdiàn

13

fúzhuāngdiàn

clothing store - 1

14

clothing store - 2

yīfudiàn

15

yīfudiàn

clothing store - 2

16

together

yìqî

17

yìqî

together

18

go to .......

shàng ..... qù

19

from to.....

shàng ..... qù

20

money

qián

21

qián

money

22

U.S. Dollar

mêiyuán

23

mêiyuán

U.S. Dollar

24

RMB

rénmínbì

25

rénmínbì

RMB

26

Taiwan Dollar

táibì

27

táibì

Taiwan dollar

28

Yuen (oral)

kuài

29

kuài

Yuen (oral)

30

Yuan (written)

yuán

31

yuán

Yuan (written)

32

10 RMB cents (written)

jiâo

33

jiâo

10 RMB cents (written)

34

10 RMB cents (oral)

máo

35

máo

10 RMB cents (oral)

36

cent

fēn

37

fēn

cent

38

how much does it cost?

duōshâo qián?

39

duōshâo qián?

how much money

40

Chinatown

zōngguó chéng

41

zōngguó chéng

Chinatown

42

Chinese gown for woman

qípáo

43

qípáo

Chinese gown for woman

44

long

cháng

45

cháng

long

46

short

duân

47

duân

short

48

or

háishi

49

háishi

or

50

expensive

guì

51

guì

expensive

52

cheap

piányi

53

piányi

cheap

54

come and buy

kuài lái mâi

55

kuài lái mâi

come and buy

56

mâi yī sòng yī

buy one get one free

57

buy one get one free

mâi yī sòng yī

58

wait

dêngdêng

59

dêngdêng

wait

60

you think about it!

nî xiângxiang

61

nî xiângxiang

you think about it

62

where are you going?

nî shàng nâr qù?

63

nî shàng nâr qù?

where are you going?

64

let's go together

wômen yìqî qù

65

wômen yìqî qù

let's go together

66

how much does it cost?

duōshâo qián?

67

duōshâo qián?

how much money?

68

what do you want to buy?

nî xiâng mâi shénme?

69

nî xiâng mâi shénme?

what do you want to buy?

70

you like it or you do not like it?

xîhuàn bù xîhuàn?

71

xîhuàn bù xîhuàn?

you like it or you do not like it?