7 Amay Flashcards Preview

My Chinese > 7 Amay > Flashcards

Flashcards in 7 Amay Deck (50)
0

clean

gānjìng

1

gānjìng

clean

2

dirty

zāng

3

zāng

dirty

4

bright

liàng

5

liàng

bright

6

tidy

zhêngqí

7

zhêngqí

tidy

8

messy

luàn

9

luàn

messy

10

table

zhuōzi

11

zhuōzi

table

12

chair

yîzi

13

yîzi

chair

14

bookshelf

shūjià

15

shūjià

bookshelf

16

closet

bìchú

17

bìchú

closet

18

cabinet

yīguì

19

yīguì

cabinet

20

armchair

shāfā

21

shāfā

armchair

22

what else in your room?

fángjiān li yôu shénme?

23

fángjiān li yôu shénme?

what else in your room

24

meaning of

de isu

25

de isu

meaning of

26

TV

diànshìjī

27

diànshìjī

TV

28

table lamp

táidēng

29

táidēng

table lamp

30

toy

wánjù

31

wánjù

toy

32

mobile phone

shôujī

33

shôujī

mobile phone

34

map

dìtú

35

dìtú

map

36

mirror

jìngzi

37

jìngzi

mirror

38

lantern

dēnglong

39

dēnglong

lantern

40

picture

huà

41

huà

picture

42

fotograph

zhàopiàn

43

zhàopiàn

fotograph

44

square mirror

fāng jìngzi

45

fāng jìngzi

square mirror

46

round mirror

yuán jìngzi

47

yuán jìngzi

round mirror

48

trangle mirror

sānjiâoxíng jìngzi

49

sānjiâoxíng jìngzi

triangle mirror