6 Amay Flashcards Preview

My Chinese > 6 Amay > Flashcards

Flashcards in 6 Amay Deck (32)
0

Car

Qìchē

1

qìchē

Car

2

taxi

chūzūchê

3

chūzūchē

taxi

4

bus

gōngjiāochē

5

gōngjiāochē

bus

6

xiàochē

school bus

7

school bus

xiàochē

8

bicycle

zìxíngchē

9

zìxíngchē

bicycle

10

motorcycle

mótuōchē

11

mótuōchē

Motorcycle

12

mâchē

Horse and wagon

13

Horse and wagon

mâchē

14

Dìtiê

Subway

15

subway

dìtiê

16

zuò xiàochè

use school us

17

use the school us

zuò xiàochè

18

kāichē

drive a car

19

drive a car

kāichē

20

qí zìxíngchē

ride a bicycle

21

ride a bicycle

qí zìxíngchē

22

māma kāichē sòng wo

mama brings me to...

23

mama brings me to...

māma kāichē sòng wô

24

zhíchēngfēijī

helicopter

25

helicopter

zhíchēngfēijī

26

train

huôchē

27

huôchē

train

28

UFO

fēichuán

29

fēichuán

UFO

30

boat

chuān

31

chuān

boat